Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 25η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 14.11.2017

email

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25/2017
ΣΠΑΤΑ: 10-11-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 37539


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Μελέτη έργων αποχέτευσης αστικών λυμάτων Νότιας Αρτέμιδας».
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μετάβασης Αντιδημάρχων και Προέδρων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου για την υπόθεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA ESTATE DEVELOPMENT Ανώνυμη Κτηματική Τεχνική Υπηρεσιών και Αντιπροσωπειών Εταιρεία» (Γ.Α.Κ. 108170/2015) (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2017).
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπόθεση των κ.κ.: 1) Τσιβίκη Δημητρίου του Κωνσταντίνου & 2) Τσιβίκη Αθηνάς του Ιωάννη (αρ.απόφ.Ο.Ε.580/2017).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου προκειμένου να υποδείξει τις απαιτούμενες ενέργειες με την σύνταξη αιτιολογημένης γνωμοδότησης σχετικά με τις νόμιμες οφειλόμενες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Διοίκηση για υπόθεση υπαλλήλου (αρ.απόφ.Ο.Ε.594/2017).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2017, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.609/2017).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στην πρόσκληση στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος : «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος».
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σκίασης, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού.
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή & Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δ.Ε. Σπάτων».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβάσεων των υπό προμήθεια ειδών των ομάδων 1,2,3 που αφορά το διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Οδών στην Π.Ε.5 Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος» κατά έξι (6) μήνες.
 13. Λήψη απόφασης περί ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ.253/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «…. έγκρισης διόρθωσης της υπ’αριθμ.336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναπροσαρμογής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων».
 14. Λήψη απόφασης περί εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 97 παρ.1 του Ν.4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ.107 Α΄), για αποτίμηση της αξίας του γάλακτος και Μ.Α.Π. σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για τα οικονομικά έτη 2012 και 2014, συνολική οφειλή, καθορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αριθμού δόσεων.
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης εκδήλωσης βράβευσης επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_30/2017).
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης σχολικών χώρων σε εξωσχολικούς φορείς για χρήση με σκοπό την πραγματοποίηση εξωσχολικών δραστηριοτήτων (αρ.απόφ.B΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής_52/2017).
 18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2017.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτύπωσης ηλεκτρικών πινάκων διανομής δημοτικού οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος».
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Απεντόμωση – Απολύμανση Δημοτικών Καταστημάτων & Παιδικών Σταθμών».
 21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες ελέγχου ισολογισμού χρήσης 2016 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος».
 22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής της οφειλέτιδος ΝΙΚΟΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ από τους 1217/2015, 1141/2016 & 917/2017 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ - ΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ στην Δ.Ε. Σπάτων.
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής του οφειλέτη ΣΙΔΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ από τον 1141/14-10-2016 Χρηματικό κατάλογο που αφορά υπόλοιπο οφειλής από Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ - ΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ στην Δ.Ε. Σπάτων.
 24. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ποσών από αντικατάσταση υδρομέτρων λόγω εσφαλμένης καταχώρησης.
 26. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής της εταιρείας ΕΚKEDRON DESING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. από τον 110/2-2-2016 Χρηματικό κατάλογο που αφορά Τέλος χρήσης Κοινοχρήστου χώρου έτους 2015 και τον 111/2016 Χρηματικό κατάλογο που αφορά Πρόστιμο Τέλους χρήσης Κοινοχρήστου χώρου έτους 2015.
 27. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού 195,31€ στην ΤΣΙΩΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 28. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής ποσού 132,34€ στην ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
 29. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος σε δικαιούχο.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φύτρος Αντώνιος

Διαβάστε όλες τις Εισηγήσεις εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Google+