Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Από έλεγχο επάρκειας και καταλληλότητας εφοριακοί και τελωνειακοί

Από έλεγχο καταλληλότητας θα περάσουν όλες βαθμίδες - Την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα διενεργούν ο φυσικός προϊστάμενος και ...ο προϊστάμενός του (δηλαδή οι δύο ανώτερες βαθμίδες του αξιολογούμενου υπαλλήλου)
«Με το μαλακό» ξεκινά η αξιολόγηση εφοριακών και τελωνειακών της χώρας, οι οποίοι υπηρετούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ. Σε πρώτη φάση επιδιώκεται η κατάταξη των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που προβλέπει το οργανόγραμμα της Αρχής.
Η διαδικασία αυτή γίνεται μία φορά στο ξεκίνημα της νεοσύστατης Αρχής και είναι διαφορετικό από το γενικότερο σύστημα διαχείρισης απόδοσης των εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων της Αρχής, το οποίο θα καθοριστεί στο μέλλον με άλλες αποφάσεις.

Με βάση πάντως πολυσέλιδη Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όλοι οι υπάλληλοι και οι διευθυντές Εφοριών, Τελωνείων και Γενικού Χημείου του Κράτους που υπάγονται στην Αρχή θα περάσουν από έλεγχο προσόντων, καταλληλότητος και επάρκειας και θα κριθεί έτσι αν πρέπει να παραμείνουν ή να επιστρέψουν από την ΑΑΔΕ στο υπουργείο Οικονομικών όπου αρχικά ανήκαν. Με την έννοια αυτή, όσοι δεν περάσουν το «τεστ» δεν απολύονται, αλλά φεύγοντας από την ΑΑΔΕ ίσως δουν διαφορά στον μισθό τους.

Από έλεγχο καταλληλότητας θα περάσουν όλες βαθμίδες. Την αξιολόγηση των υπαλλήλων θα διενεργούν ο φυσικός προϊστάμενος και … ο προϊστάμενός του (δηλαδή οι δύο  ανώτερες βαθμίδες του αξιολογούμενου υπαλλήλου).

   Για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι γνώσεις και ικανότητές του υπαλλήλου, όπως αξιολογούνται από την εργασία που μέχρι τότε παρείχε, αλλά και τις απαιτήσεις των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας στην αντίστοιχη υπηρεσία. Αν κριθεί ακατάλληλος για μια υπηρεσία, προτείνεται αν θα πρέπει να πάει σε άλλο πόστο της ΑΑΔΕ ή να επιστρέψει στο υπουργείο Οικονομικών. Η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη ενώ προβλέπεται και διαδικασία ενστάσεων.


Ειδικότερα, για την αξιολόγηση θα εξετάζονται:

Α. Αν διαθέτει ή όχι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα Περιγράμματος Θέσης Εργασίας – Γνώσεις & Εμπειρία

Β. Επαγγελματικές Ικανότητες

Ελάχιστο Απαιτούμενο Επίπεδο Επάρκειας:


1. Ομαδική Εργασία και Συνεργασία      («βάση» οι 2 μονάδες)
2. Γραπτή και Προφορική Επικοινωνία («βάση» οι 2 μονάδες)
3. Λήψη Αποφάσεων                                     («βάση» 1 μονάδα)
4. Επίλυση Προβλημάτων                            («βάση» 1 μονάδα)
5. Προσήλωση στα Αποτελέσματα          («βάση» οι 2 μονάδες)
6. Προσήλωση στον πολίτη                         («βάση» οι 2 μονάδες)
7. Προσαρμοστικότητα                                                 («βάση» οι 2 μονάδες)
8. Διαχείριση Τεχνολογίας                           («βάση» οι 2 μονάδες)Γ. Επιχειρησιακές Ικανότητες

Ελάχιστο Απαιτούμενο Επίπεδο Επάρκειας

1. Φορολογική νομοθεσία                           («βάση» οι 2 μονάδες)
2. Φορολογικές διαδικασίες                       («βάση» οι 2 μονάδες)
3. Γνώσεις Διοικητικής Εκτέλεσης             («βάση» 1 μονάδα)
4. Φορολογικός Έλεγχος                            («βάση» οι 2 μονάδες)
5. Έρευνα εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων («βάση» οι 2 μονάδες)Δ. Διοικητικές Ικανότητες

1. Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
2. Ηγεσία


Συνολική Αποτίμηση:

Καλύπτει τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης Θέσης Εργασίας; Ναι ή Όχι

Προτείνεται για διαφορετικό Περίγραμμα Θέσης Εργασίας εντός της ΑΑΔΕ; Ναι ή Όχι

Εάν ναι, σε ποιο άλλο Περίγραμμα Θέσης Εργασίας εντός της Υπηρεσίας προτείνεται να καταταγεί;

Εάν όχι, σε ποιο άλλο Περίγραμμα Θέσης Εργασίας άλλης Υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. προτείνεται να καταταγεί;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου