Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Με εγγυητικές επιστολές οι πληρωμές από το Δημόσιο

Οι δικαιούχοι δεν θα εξοφλούνται από τις αρμόδιες εφορίες εάν δεν προσκομίσουν τις εγγυητικές επιστολές

Εγγυητικές επιστολές, ισόποσες με τις απαιτήσεις των δικαιούχων, θα ζητά πλέον το Δημόσιο προκειμένου να εκταμιεύσει χρηματικές απαιτήσεις σε βάρος του οι οποίες απορρέουν από δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες ή από διαταγές πληρωμής που έχουν προσβληθεί ενδίκως.
Οι δικαιούχοι δεν θα εξοφλούνται από τις αρμόδιες εφορίες εάν δεν προσκομίσουν τις εγγυητικές επιστολές, έτσι ώστε να διασφαλίζονται αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις Εφορίες της χώρας ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 326 του νόμου 4072/2012, προβλέπεται ότι:

-Προκειμένου να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τράπεζας ισόποση με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από άλλο, πλην της δικαστικής απόφασης, εκτελεστό τίτλο (ως τέτοιος τίτλος νοείται κυρίως η διαταγή πληρωμής), ο οποίος έχει προσβληθεί με ένδικο βοήθημα.

-Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, να μειώνεται μέχρι το ήμισυ, με απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος.

-Οι Δ.Ο.Υ., όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, η οποία απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, απαιτείται να ελέγχουν παρεμπιπτόντως τη συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 και, σε αρνητική περίπτωση, να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

Στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου οφείλουν να αναζητούν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη:

- Έγγραφη βεβαίωση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 4072/2012 και ότι έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή τράπεζας,

- Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθώς και φωτοαντίγραφο της.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου