Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 29.07.2015

ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 20/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...24348.../24-07-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’αριθμ.184/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015 (αρ.απόφ.Ο.Ε.298/2015).
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2015, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού.
 3. Λήψη απόφασης περί αγοράς οικοπέδου για τη στέγαση 7ου Δημοτικού Σχολείου, οδός Κηπουπόλεως, στο Ο.Τ. 22 της Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου Αθηνών κ. Δημητρίου Τ. Διαμαντόπουλου με Α.Μ.23640 Δ.Σ.Α. προκειμένου α) να γνωμοδοτήσει σχετικά με την δυνατότητα τροποποιήσεως/διορθώσεως ή και συντάξεως των σχετικών πινάκων επικειμένων και των σχετικών εκθέσεων προσδιορισμού αξίας επικειμένων για τις Πράξεις Εφαρμογής των Επιχειρηματικών Πάρκων «ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ» και «ΓΥΑΛΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΥΡΓΟΣ», κατά τρόπο που τα επικείμενα αμπέλια να καταμετρηθούν με τον αριθμό των κλημάτων τους (σε τεμάχια) και να προσδιορισθεί η αξία του κάθε κλήματος, και β) σε περίπτωση θετικής τεκμηρίωσης να παράσχει νομική υποστήριξη και νομικές συμβουλές στα αρμόδια όργανα για την εξέλιξη της σχετικής διοικητικής διαδικασίας (αρ.απόφ.Ο.Ε.118/2015).
 5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τον εξωδικαστικό συμψηφισμό για την ιδιοκτησία της «LAMDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΤΙΠ/ΠΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο επιχειρηματικό πάρκο «ΠΕΤΡΑ- ΓΥΑΛΟΥ- ΒΟΥΛΙΑ- ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ».
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό της εταιρείας «Δ. ΜΑΣΤΟΡΗΣ – ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε».
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0109039 Π.Ε. 1-4 (Μυκηναϊκοί Τάφοι).
 8. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο (Α. εισήγηση με αριθμ.πρωτ.:21278/26-6-2015 & Β. εισήγηση με αριθμ.πρωτ.22119/3-07-2015) (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.22/2015).
 9. Λήψη απόφασης περί μη αποδοχής των προαναφερθέντων ενστάσεων περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1152 της Π.Ε. 7-8-9 της Δ.Ε. Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, για τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης σ’ αυτό, σύμφωνα με την 6η/16-10-2014 συνεδρίαση ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.23/2015).
 10. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της 1ης τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος» με κωδικό MIS 380277 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».
 11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους εισφορών σε χρήμα, Τ.Α.Π., Προστίμων Τ.Α.Π. κ.λ.π.
 12. Λήψη απόφασης σχετικά με την εν μέρει διαγραφή οφειλής από τον Χρηματικό Κατάλογο 566/25-5-2015 που αφορά την εισφορά γης σε χρήμα στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ –ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ.
 13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Δ.Τ. & Δ.Φ. Π.Ο.Ε. από μεταβολή τετραγωνικών μέτρων σε παροχή ηλ. ρεύματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου