Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 31.03.2016 (Εισηγήσεις)ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 06/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...8588.../23-03-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση σχετικά με την μετεγκατάσταση των δημοτών Ρομά από τους παράνομους καταυλισμούς στον υπάρχοντα καταυλισμό στην Κιάφα.
 2. Λήψη απόφασης για εκπόνηση «Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης στους Ο.Τ.Α. Ανατολικής Αττικής», με σκοπό την αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για ολοκληρωμένες βιώσιμες αστικές παρεμβάσεις, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αττικής, από τις υπηρεσίες και με πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. (ΠΕΡΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Σχεδίου)
 3. Λήψη απόφασης για υπαγωγή οφειλών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄/2014). (ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ)
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου Δικηγόρου για την υπόθεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» (αρ.απόφ.Ο.Ε.062/2016).  (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης λόγω του ύψους της αποζημίωσης για τον εξώδικο συμβιβασμό για την ιδιοκτησία με κ.α.κ.0101013 στο Επιχειρηματικό Πάρκο «Γυαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος» (αρ.απόφ.Ο.Ε.079/2016).  (ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. 3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, υπ’αριθμ.πρωτ.33610/12-10-2015 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.024/2016). (ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ), (ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛ. ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ), (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλλήσι» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.1283/18-01-2016 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.025/2016). (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ), (ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ)
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλλήσι» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.29916/27-08-2014 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.026/2016).  (ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ), (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ)
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλλήσι» της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.24489/8-07-2014 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.027/2016). (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ_ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ) (ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ)
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομιών δένδρων που βρίσκονται εντός κοινοχρήστων χώρων (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.030/2016). (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ)
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 13. Λήψη απόφασης για έγκριση της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων – λιπαντικών 2016» για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΜΕΛΕΤΗ)
 14. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανικών μερών (πλαισίων) των οχημάτων του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος» για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.  (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΜΕΛΕΤΗ)
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου τύπου εκσκαφέων – φορτωτών & σαρώθρων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» για κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΜΕΛΕΤΗ)
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης εκδήλωσης βράβευσης επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ), (ΜΕΛΕΤΗ)
 17. Λήψη απόφασης περί κατανομής ειδικευμένων πιστώσεων πυροπροστασίας. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 18. Λήψη απόφασης περί μείωσης ή μη του μηνιαίου καταβαλλόμενου Μισθώματος σε ποσοστό 20% και με διάρκεια αυτής μέχρι ενός (1) έτους. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 19. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής τελών εκταφής, που αφορούν τον θανόντα ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΣΩΚΡΑΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, λόγω οικονομικών δυσκολιών σύμφωνα με το άρθρο 202 του Κ.Δ.Κ. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης απαλλαγής των τελών τριετούς ταφής από τα ετήσια τέλη του νεκροταφείου Αρτέμιδος του θανόντος ΠΑΤΟΥΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ του ΣΩΚΡΑΤΗ, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 21. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής υπόχρεου από τέλη τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 22. Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλής από τον υπ΄αριθμ.11565 χρηματικό κατάλογο που αφορούν τέλη τριετούς ταφής λάθος εσφαλμένης καταχώρησης στο όνομα του θανόντος εκ παραδρομής. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 23. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους διαφόρων τελών, και επαναβεβαίωση στους σωστούς υπόχρεους όπου απαιτείται. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 24. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους σωστούς υπόχρεους όπου απαιτείται. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 25. Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλετών ΡΕΓΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΡΕΓΓΗ ΜΑΡΙΑ από τον Χρηματικό Κατάλογο 118/8-12-2009 που αφορά την εισφορά γης σε χρήμα στην Π.Ε.3 περιοχής Αρτέμιδος. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 26. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 27. Λήψη απόφασης για την ένταξη καταναλωτών στο επαγγελματικό τιμολόγιο ύδρευσης. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 28. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

20 σχόλια:

 1. Θέμα 3. 600 χιλιάρικα επιστροφή για το έργο του δικτύου ύδρευσης που έγινε παράτυπα;Kαι θα τα πληρώνει ο Δήμος πως και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Θα ηταν σωστο να υπαρξει απο το Δημοτικο Συμβουλιο ληψη αποφαση για τον επαινο της επιτυχιας του. μαθητη του δημου μ;ς και κατοχο του παγκοσμιου ρεκορ κου Καραλη. Η εκδηλωση που εγινε την 25 Μαρτιου περισσοτερο εδειξε με προσπαθεια πολιτικης προβολης με την διπλη βραβευση για τον ιδιο λογο απο τον ιδιο φορεα (παλι καλα που εγινε και τετρσπλη για να μιλησουν περισσοτεροι πολιτικοι). Η μη εκδοση δελτιου τυπου με πληρη στοιχεια για την αθλητικη πορεια του νεου μας και τις επιτυχιες του και η διακινηση μεσω των προσωπιων προφιλμ fb. πολιτικων και των συζυγων τους δεν αποτελει αποδοση πραγματικης τιμης προς το νεο και βοηθεια προβολης του Αθλητικου πνευματος αλλα μαλλον προσπαθεια πολιτικης προβολης. Ολα πιστευω θα λυθουν θα εκδοση μια ομοφωνης αποφασης του ΔΣ εκδοση Δελτιου. Τυπου και ελπιζω οι επομενες τελετες να ειναι λιτες και περιεκτικτες χωρις στιγματα πολιτικης προβολης. Να ειναι για τον αθλητη και το αθλητικο ιδεωδες και μονο. Η δοξα ειναι μονο δικια τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τωρα καταλαβες εσυ οτι μια παρεα πεντε γυναικων και ταυτοχρονα συζυγων αποφασιζουν για την τυχη του δημου???

   Διαγραφή
 3. 8.31 Εχεις φάει μεγάλη πόρτα από γυναίκες για να γράφεις όλο τα ίδια.Μόνος σου γράφεις και απαντάς .Αν έχεις γυναίκα κοίτα να την κουμαντάρεις.Αλλά μάλλον δεν έχεις.Απωθημένα έχεις σε βαρεθήκαμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εσας κυρια μου σας βαρεθηκαμε
  πρωτη φορα γινεται αυτο στο Δημο Αρτεμιδας και Σπατων
  δηλ.ΚΑΤΗΝΑΡΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 10.38 ΚΑΙ ΑΝΔΡΑ ΕΧΩ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Άποροι μαθητές, κάνουν πως παίζουν για να αποφύγουν το κολατσιό

  Θα τα δούμε την ώρα που οι συμμαθητές τους θα στέκονται στην ουρά έξω
  από τα κυλικεία να κάνουν πως παίζουν, πως τρέχουν, ή να κάθονται στα παγκάκια σκυθρωπά, κοιτάζοντας με θλίψη κάπου στον ουρανό. Είναι τα παιδιά των άνεργων οικογενειών, που ξυπνάνε το πρωί και φεύγουν για το σχολείο χωρίς να έχουν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη, γιατί οι γονείς τους δεν εργάζονται για να μπορούν να τους καλύψουν ακόμα και αυτή την ελάχιστη ανάγκη τους.

  καταλαβατε κατι Δημοτικοι συμβουλοι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΝΟΜΗΣΕΙ,ΚΑΠΟΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΝΟΜΗΣΕΙ ΚΛ ΚΛΠ Κ ΓΕΝΙΚΗ ΚΟΜΑΝΤΑΔΟΡΟΣ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ Η ΚΥΡΑ ΜΑΡΩ.Ο ΨΕΥΤΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΥΛΟΣ ΜΕΤΡΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΝ ΤΕΛΟΣ ΟΠΩΣ ΟΛΗ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ.ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΑΘΛΗΤΗ? ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΙ? Ο ΑΛΗΤΗΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΗΓΕ Κ ΒΓΗΚΕ ΠΡΩΤΟΣ Κ ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΟΤΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΗΣΤΗ ΓΙΑΝΝΑΤΟ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ?ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΑ ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΡΕΕΕΕ ΤΙ ΟΥΣΙΕΣ ΚΤΥΠΑΤΕ Κ ΛΕΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ? Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΔΩΣΕΙ 1ΕΚΤ.€ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑΚΙΑ ΑΞΙΑΣ 140-180 ΧΙΛ.€ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ 800ΧΙΛ.€ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ Ο ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΣ ΑΝΤΙ ΜΟΙΡΑΣΕ 11ΤΟΝΟΥΣ ΜΟΝΟ ΨΑΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ? ΑΝ ΦΑΝΕ ΤΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΑ ΦΤΩΧΑ ΚΩΛΟΠΑΙΔΑ ΘΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΝ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΗΤΕΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ ΤΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΑΚΑΡΔΗ ΑΝΙΚΑΝΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΟ ΨΕΜΜΑ Κ ΤΗΝ ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. και τα τιμολογια του νερου
  το τι χαρα πηραμε δεν λεγεται
  βρε δεν πατε στον αγυριστο !!!!!
  ΜΟΝΟ ΦΑΝΦΑΡΕς ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Στους 145 οι δήμαρχοι του «γαλάζιου» Κινήματος Ανατροπής
  20. Μάρκου Δημήτριος Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
  χα χα χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΤΙ Η ΕΚΠΛΗΞΗ ? ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΥ Δ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ? ΠΑΝΤΑ ΧΩΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΡΥΨΩΜΕΝ ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΜΗΤΣΟ? ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΔΥΝΑΤΑ ΜΕ ΝΔ ΔΥΝΑΤΗ ΘΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως δεν έχει προλάβει ακόμα να οργανωθεί στον χώρο τον δημάρχων και ούτε θα προλάβει να το κάνει όπως φαίνεται, έβγαλε λίγους στην Αττική το 2014 στις επόμενες δημοτικές πάπαλα.

   Διαγραφή
 12. τωρα πλακωσαν και οι δικηγοροι με τους μεσιτες
  οτι και καλα θα παρουν αποζημιωσεις απο τον αερολιμενα-αττικη οδο...θα εισπραξουν απο καμια 150 αθωους-ευκολοπιστους τα εξοδα και εις υγειαν των κοροιδων.
  τελικα ειμαστε η χωρα της ΑΡΠΑΧΤΗΣ
  ή κανω λαθος ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/FAQS/Antena/

  1. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση μιας κατασκευής κεραίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΙ ΑΝΟΗΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΥΣ?
  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ.ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΛΙΒΑΝΙ? ΔΙΠΛΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ ΠΡΕΣΣΕΣ ΜΠΕΤΟΥ ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ Κ ΠΟΣΑ ΑΡΠΑΞΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΔΕΙΑ? ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΨΕΥΤΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΟΝΟ ΛΕΦΤΑ ΑΡΠΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. 7.40.Με τα πρόσωπα που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ προς τα έξω,από τρίτη αντιπολίτευση , δεν θα μπει ούτε στο δημοτικό συμβούλιο στις επόμενες.Αρκεί να δεις τους δορυφόρους και τα ούφο γύρω του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. το θεμα δεν ειναι τα ουφο του συριζα αυτοι θα φανε μαυρο.
   το θεμα ειναι με τους δ.συμβουλους που ειναι ΜΟΝΙΜΟΙ και το μονο που κανουμε ειναι να αλλαζουμε δημαρχους.!!
   ισως τελικα πρεπει να αλλαξουμε ψηφοφορους.!!

   Διαγραφή
 16. ΜΕ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΗΓΟ
  ΚΑΙ ΤΗ ΝΔ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
  ΟΛΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΜΟΡΦΑ
  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΕΝΤΙΑ ΜΑΣ.
  ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΞΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΣ ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΚΙΑΛΟ...Αφου τον κοροίδευανε στην περιφερεια,αφου τον κοροίδευανε στον δημο Σ Α τωρα τον Δημητρακη θα τον κοροϊδευουν και στην ΒΟΥΛΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου