Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Σπάτα, Άρτεμις δεν τους τρομάζει ούτε ο Εισαγγελέας

Ας θυμηθούμε...
Πρώτη δημοσίευση: 04/2013
Τα Διαβατά είναι πολύ μακρυά από την Αττική, οπότε μάλλον θα πάνε σύσσωμοι όσοι στελεχώνουν την σημερινή δημοτική αρχή, με την οποία η επικοινωνία είναι αδύνατη ακόμη και με τον Εισαγγελέα.
Έχουν καταστρατηγήσει κάθε διάταξη του Καλλικράτης. Επιδεικτικά αγνόησαν ακόμη και Εισαγγελική
παραγγελία.
Ο χρόνος και τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής Σπάτων, Αρτέμιδος έδειξε ότι ακολουθείται η τακτική παράκαμψης των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων Σπάτων και Αρτέμιδος. Οι προϋπολογισμοί του 2011 και 2012 κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και ψηφίστηκαν χωρίς να προηγηθεί επεξεργασία και προτάσεις από τα Τοπικά Συμβούλια σχετικά με έσοδα και δαπάνες της εκάστοτε Κοινότητας. 
Επίσης, ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος επεχείρησε να πάρει  δάνειο 5.000.000 ευρώ που ενώ είχε τεράστια ποσά σε ανείσπρακτα έσοδα (8.448.672,52 ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις).

Αυτά τα δεδομένα καθώς και ο επικείμενος προϋπολογισμός του 2013 οδήγησαν τους κ.κ. Ν.Μάρκου και Κ.Κατσούλη, που είναι Τοπικοί Σύμβουλοι Αρτέμιδος να ζητήσουν, με την 3556/30-01-2013 αίτηση τους η οποία ανέφερε: 
Σας παρακαλούμε όπως τους χορηγηθεί αντίγραφο ονομαστικού καταλόγου οφειλετών του Δήμου (σε φωτοτυπία ή σε ηλεκτρονική μορφή) και στο οποίο να αναφέρεται το οφειλόμενο ποσό, η αιτία και λοιπά στοιχεία, σύμφωνα με την Απόφαση 90/2009 της Αρχής προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Νόμου 2472/1997. Τα παραπάνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο στην προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας."
-------------------------
 Ο Δήμαρχος κ.Χρ.Μάρκου με την 3556/13-02-2013 επιστολή του, με Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΟΥ απάντησε:
Σε απάντηση της ως άνω (υπ'αριθ. πρωτ. 3556/30.1.2013) αίτησής σας για την χορήγηση ονομαστικού καταλόγου οφειλετών του Δήμου, σας ενημερώνουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία εμπίπτουν στις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων(ν. 2472/1997) και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χορηγηθούν.
Η ιδιότητά σας, ως τοπικοί σύμβουλοι, δεν σας παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας των παραπάνω στοιχείων, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην αίτηση σας, 90/2009 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα δεδομένου ότι στα τοπικά συμβούλια του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος δεν έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες και δεν συντάσσουν προϋπολογισμό (ν 3852/2010) ώστε να θεωρηθείτε επεξεργαστές των παραπάνω ζητούμενων στοιχείων.
-------------------------  
 Στις 25-03-2013 οι κ.κ. Ν.Μάρκου και Κ.Κατσούλης απάντησαν με επιστολή στον Δήμαρχο Χρ.Α.Μάρκου, την οποία και κοινοποίησαν στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Γενική Διευθύντρια κα Β.Κορδάτου με Θέμα: "Επιβεβλημένη κατά νόμο ικανοποίηση αίτησής μας, για χορήγηση στοιχείων οφειλετών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος", η οποία ανέφερε τα εξής:

ΘΕΜΑ: Επιβεβλημένη κατά νόμο ικανοποίηση αίτησής μας, για χορήγηση στοιχείων οφειλετών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Σχετ:
 1. Η υπ’ αριθ. πρωτ: 3556/30.1.2013 αίτησή μας με την ιδιότητα των Τοπικών Δημοτικών Συμβούλων Αρτέμιδος.
 2. Υπ’ αριθ. πρωτ: 3556/13.2.2013 έγγραφη αρνητική απάντησή σας.
 3. Άρθρο 86 του Ν. 3852/2010 (σελίδα 1, σελίδα 2)
Κύριε Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2 ανωτέρω σχετικής (απάντησής σας), νόμο αβάσιμης, απάντησής σας, είμαστε υποχρεωμένοι να σας επισημάνουμε ότι προς μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Αρτέμιδος έχουμε δικαιώματα, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις απευθείας από τον νόιιο. οπότε η υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετική αίτησή μας προς εσάς, υπεβλήθη εντός του πλαισίου αυτού και όχι βάσει αρμοδιοτήτων που «δεν μας έχετε διαβιβάσει», όπως εντελώς λανθασμένα επικαλείστε.
Ειδικότερα, σας επισημαίνουμε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3852/10 (σελίδα 1, σελίδα 2), που αναφέρουν:
«2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπική α κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου   
4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου. εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας. ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της πεφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα τον δήμου και τα έργα που πρείπει να εκτελεστούν.
5.Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου. καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειας της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους».
Κατόπιν των ανωτέρω αναφερόμενων διατάξεων, είναι πασιφανές ότι με βάση τη θέση στην οποία υπηρετούμε και τις κατά νόμο αρμοδιότητες του Τοπικού Συμβουλίου, έχουμε το δικαίωμα και την υποχρέωση να εκτελούμε την αποστολή μας, έχοντας στη διάθεση μας τον ανάλογο χρόνο, τις υπηρεσίες και τα μέσα υποστήριξης, προκειμένου να μεριμνούμε για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στα πλαίσια του Τοπικού Συμβουλίου Αρτέμιδος, οπότε όπως αναφέρει και η υπ’ αριθ. 90/2009 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η περίπτωση της από 30.1.2013 αίτησής μας συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 και είναι καθήκον σας να μας χορηγήσετε τα αιτηθέντα στοιχεία (ονομαστικές καταστάσεις των οφειλετών του δήμου). Στοιχεία τα οποία έπρεπε ήδη να είχαμε λάβει προ πολλού ως τοπικοί σύμβουλοι αφού αυτά είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων μας. στα οποία συγκαταλέγεται ο έλεγχος της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, καθώς επίσης και πάντα στα πλαίσια αυτά, η σχεδίαση των προτάσεων για τον προϋπολογισμό 2013 της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, η πραγμάτωση του οποίου δεν έγινε, αλλά εμποδίστηκε και από τέτοιες ενέργειες και καθυστερήσεις.
 • Επειδή όσα σας αναφέρουμε παραπάνω είναι βάσιμα και αληθή.
 • Επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχθούμε στέρηση των δικαιωμάτων μας ως Τοπικοί Σύμβουλοι Αρτέμιδος 
Επανερχόμαστε και σας ζητούμε να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις του νόμου, χορηγώντας μας αμέσως τα αιτηθέντα στοιχεία.
Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (Γενική Διευθύντρια, κα Β. Κορδάτου) στην οποία κοινοποιούμε το παρόν, παρακαλούμε για τις δικές τις κατά νόμο αυτεπάγγελτες ενέργειες (κατ’ άρθρο 226 του Ν. 3852/10), ενημερώνοντάς μας σχετικά.
Επιφυλασσόμενοι κάθε νομίμου δικαιώματος μας.
Με εκτίμηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
Τοπικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι Αρτέμιδος
πρωτότυπο έγγραφο: σελίδα 1, σελίδα 2

-------------------------
Μετά την πάροδο της  νόμιμης προθεσμίας, και αφού συνέχισαν να μην παραδίδουν την επίμαχη κατάσταση στις 09-04-2013
Ο Τοπικοί Σύμβουλοι Ν.Μάρκου και Κ.Κατσούλης  υπέβαλλαν ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ  (με αριθ. πρωτ: 15120 στο Δήμο),


-------------------------
 Με διαβιβαστικό από την Εισαγγελία με την παραγγελία συμμόρφωσης...

 -------------------------

Η Αναφορά - Καταγγελία προς τον Αρμόδιο Εισαγγελέα έχει ως εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Μέσω του Αστυνομικού Τμήματος Αρτέμιδος
ΑΝΑΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
1) Του Νικόλαου Μάρκου του Ευαγγέλου, Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, κατοίκου Αρτέμιδος, Οδός: *********...αριθ. 61, Τ.Κ. 190 16, με αριθ. δελτίου ταυτότητας: ** ******* και τηλ. *********.
2) Του Κωνσταντίνου Κατσούλη του Βασιλείου, Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, κατοίκου Αρτέμιδος, Οδός: ****** αριθ. 10, ΤΚ. 190 16, με αριθ. δελτίου ταυτότητας: ** *******/**** και τηλ. ***********
Κ Α Τ Α
Των αρμοδίων της Δημοτικής Αρχής Σπάτων - Αρτέμιδος (Δήμαρχο, αρμόδιο Αντιδήμαρχο, Προϊστάμενο Οικονομικής Υπηρεσίας, κλπ), όπως και για το θέμα που αυτοί αναφέρονται στην από 9.4.2013 Η κατατεθείσα στο πρωτόκολλο του Δήμου με αριθ. 15120 αίτησή μας, για «Άμεση χορήγηση ονομαστικών καταστάσεων με τα ποσά των οφειλετών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος», σύμφωνα με τη συνημμένη σ' αυτήν από 4.4.2013 Εισαγγελική παραγγελία και την από 30.1.2013 εκκρεμούσα, με αριθ. πρωτ: 3556, αρχική αίτησή μας στον
Δήμο (Βλ. στα Συνημμένα).
Κύριε Εισαγγελέα,
Ως εκλεγμένοι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, σας αναφέρουμε ότι ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος (κ. Χρήστος Μάρκου του Αντωνίου) και οι συναρμόδιοι παράγοντες της Δημοτικής Αρχής, παραβιάζοντας βάναυσα τον νόμο δεν μας χορηγούν εδώ και αρκετό καιρό (από 3012013) τα στοιχεία που ζητάμε για την κατά νόμο άσκηση των καθηκόντων μας (αρθρο 86 του Ν. 3852/2010).
Στην άρνησή τους αυτή οι ως άνω αρμόδιοι φαίνεται ότι εμμένσυν, κατά παράβαση καθήκοντος και παρά το γεγονός ότι στις 942013 υποβάλλαμε (με αριθ. πρωτ: 15120 στο Δήμο), την από 4.4.2013 ΕΙΣΑΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ που αφορά αίτησή μας, η οποία έγινε δεκτή λόγω έννομου συμφέροντός μας και παραγγέλλεται να μας χορηγήσουν τα ανωτέρω αιτούμενα στοιχεία, κατά το άρθρο 25 παράγραφος 4 του Ν. 1756/1988, το οποίο προβλέπει ότι : «Ο εισαγγελέας πρωτοδικών...... β) δικαιούται να παραγγέλλέι στις υπηρεσίες του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών κοινής ωφέλειας και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν έγγραφα ή να χορηγήσουν αντίγραφα τους, όταν το ζητήσουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ή έννομο συμφέρον ....». 

Στην από 942013 τελευταία αίτησή μας προς τον Δήμο Σ-Α, πλήρη αντίγραφο της οποίας σας υποβαλλουμε συνημμένη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, είχαμε δηλώσει ότι 
«Επιφυλασσόμαστε κάθε δικαιώματός μας, παρακαλώντας όπως τα προς χορήγηση στοιχεία να μας παραδοθούν εντός τριημέρου από σήμερα», δηλαδή έως 12.4.2013, που αποτελούσε απολύτως εύλογο χρονικό διάστημα παράδοσης σε εμάς των αιτηθέντων και ήδη έτοιμων προς άμεση εκτύπωση - διάθεσή μας στοιχείων.
 • Επειδή έως σήμερα 1542013 δεν μας χορηγήθηκαν τα ανωτέρω αιτηθέντα στοιχεία παρα το γεγονός ότι έχουν παρέλθει συνολικά 74 ημέρες (!) από την αρχική αίτησή μας στις 3012013 και εν συνέχεια υποβάλλαμε (9.4.2013) προς όλους τους αρμόδιους του Δήμου, την προαναφερθείσα ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ.
 • Επειδή η Δημοτική Αρχή Σπάτων - Αρτέμιδος και ειδικότερα ο Δήμαρχος και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, με την ως άνω συμπεριφορά τους, δεν περιφρονούν μόνο εμάς, αλλά και τον αρμόδιο Εισαγγελικό λειτουργό.
 • Επειδή πίσω από την άρνηση της Δημοτικής Αρχής Σπάτων - Αρτέμιδος και ειδικότερα του Δήμαρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, ενδεχομένως βρίσκεται σκοπιμότητα, ένεκα του γεγονότος ότι μας αποκρύπτουν, μη έχοντας τέτοιο δικαίωμα, τους καταλόγους οφειλετών πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς τον Δήμο, απέναντι των οποίων φαίνεται ότι δεν έχουν κινηθεί οι κατά νόμο διαδικασίες είσπραξης των οφειλών αυτών, με ότι αυτό ενδεχομένως συνεπάγεται κατά της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας (πελατειακές σχέσεις, πιθανές παραγραφές χρεών, κλπ).
 • Επειδή αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να διαιωνίζεται πλέον, αδικαιολόγητα, στον καταχρεωμένο Δήμο μας, που εν τω μεταξύ καταφεύγει σε αποφάσεις για δάνεια 5.000.000 ευρώ και αναζήτηση νέων επιχορηγήσεων, ενώ οι οφειλέτες έμεναν και ενδεχομένως μένουν ακόμα ανενόχλητοι (Πιθανόν μεταξύ αυτών να ευρίσκονται και νυν δημοτικοί σύμβουλοι, πράγμα που εφόσον συμβαίνει και επιβεβαιωθεί από τους αιτούμενους προς χορήγηση καταλόγους, είναι πολύ σοβαρό).
 • Επειδή πιστεύουμε ότι οι δημότες μας εξέλεξαν για να προστατεύουμε, να διοικούμε και να διαχειριζόμαστε τη δημόσια και δημοτική περιουσία και το χρήμα με τρόπο συνετό, διαφανή και νόμιμο.
ΖΗΤΑΜΕ
1) Να εξετάσετε άμεσα και σε βάθος, την περίπτωση της άρνησης εκτέλεσης της ως άνω Εισαγγελικής Παραγγελίας (παράβαση 
καθήκοντος), από τους αναφερόμενους αρμόδιους της Δημοτικής Αρχής Σπάτων - Αρτέμιδος και
2) Να διερευνήσετε διαφαινόμενες τυχόν παραβάσεις και ζημία σε βάρος των οικονομικών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, από οποιαδήποτε ολιγωρία των αρμοδίων, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις είσπραξης οποιονδήποτε δημοτικών εσόδων, ενδεχόμενο παραγραφής οφειλόμενων προς το Δήμο ποσών, ενδεχόμενο οφειλών στο Δήμο από νυν αιρετά πρόσωπα και με αρμοδιότητες διοίκησης πρόσωπα, κλπ.
Τέλος, παρακαλούμε το Αστυνομικό Τμήμα όπως μας ενημερώνει επί των εξελίξεων στην υπόθεσή μας αυτή.

Συνημμένα: Σελίδες 23
Οι αναφέροντες
Νικόλαος Μάρκου
Κωνσταντίνος Κατσουλης
-------------------------

 Εμείς οι αιτούντες έχουμε εκλεγεί και είμαστε σύμβουλοι στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος. Σύμφωνοι με το άρθρο 86 5 § 1,2,3,4 του ν. 3852/2010 «Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. Συμμετοχή του συμβουλίου στη κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου», ορίζεται ρητά:
 1. κάθε δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύφος του προϋπολογισμού εξόδων του επομένου έτους της δημοτική ή τοπικής κοινότητας. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συμβούλιο της έως το τέλος του Ιουνίου.
 2. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος... Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. (σελίδα 1)
 3. Το σχέδιο προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του δήμου...
 4. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας... τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν...
Επειδή για την εκ του νόμου οριζόμενης άσκησης των καθηκόντων μας και των υποχρεώσεων μας, προς τους πολίτες της περιοχής μας, μας παρέχεται η απρόσκοπτη και ελεύθερη πρόσβαση στα στοιχεία που διατηρεί ο Δήμος και ο Δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες.
Επειδή από τις διατάξεις του νόμου 3852|2010 προκύπτει ευθέως το τεκμήριο της αρμοδιότητας μας για θέματα που αφορούν τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού της δημοτικής τ κοινότητας μας και του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου.
Επειδή ευθέως εκ του νόμου προκύπτει ότι προκειμένου να ασκήσουμε αποτελεσματικά και με επιμέλεια τα καθήκοντα μας, πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις πληροφοριες και τα οικονομικά στοιχεία που μας είναι απαραίτητα και βρίσκονται στη διάθεση του Δήμου μας.
Επειδή ως εκλεγμένοι σύμβουλοι, είμαστε μέλη του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας που θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού που θα υποβάλλει προς τον Δήμο για την κατάρτιση του τελικού του προϋπολογισμού, ενώ ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε δικαίωμα να προβούμε στη σύνταξη και εισήγηση στη εκτελεστική επιτροπή του δήμου τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στο επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος, με την σύνταξη μάλιστα αιτιολογημένης έκθεσης, προκειμένου αυτά να αποσταλούν έγκαιρα.
Επειδή για ορθή και νόμιμη, με διαφάνεια και τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης άσκηση του εκ του νόμου
(σελίδα 2)
καθηκόντων μας, πρέπει να έχουμε στη κατοχή μας όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική και ορθή άσκηση των, που οφείλουμε κατά το νόμο και προς τους πολίτες του Δήμου μας.
Επειδή η ύπαρξη άμεσης συνάφειας μεταξύ της σκοπούμενης επεξεργασίας των οικονομικών δεδομένων του δήμου και της νόμιμης εκπλήρωσης των καθηκόντων μας ως εκλεγμένων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, μας παρέχει το δικαίωμα να ζητήσουμε να μας παρασχεθούν οικονομικά δεδομένα του Δήμου προς επεξεργασία για την εκπλήρωση των καθηκόντων μας, ενεργούντες μέσα και αποκλειστικά στο πλαίσιο των παραπάνω εκ του νόμου οριζομένων καθηκόντων μας.
Επειδή η παροχή αυτών είναι αναγκαία προκειμένου η χρήση αυτών να γίνει αποκλειστικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων μας, όπως αυτό προκύπτουν από την θεσμική μας ιδιότητα ως μελών του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, εντός των πλαισίων του νόμου για νόμιμη και ασφαλή επεξεργασία, με τη τήρηση του απορρήτου.
Επειδή όμως ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος παρά το νόμο αγνοεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα μας και αρνείται να μας χορηγήσει αντίγραφα των ονομαστικών καταστάσεων
των οφειλετών του Δήμου.
Παρακαλούμε, να γίνει δεκτή η αίτηση μας, προκειμένου ο Δήμος Σπάτων- Αρτέμιδος να μας χορηγήσει, με την παραπάνω ιδιότητα μας, αντίγραφα των ονομαστικών καταστάσεων και τα ποσά των οφειλετών του Δήμου, που μας είναι αναγκαία και απαραίτητα για τον έλεγχο της τηρήσεως των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων μας και στη εκτέλεση των καθηκόντων μας, που εκ του νόμου ορίζονται και αναφέρουμε παραπάνω.
Συνημμένα: Άρθρο 88 ν. 3852/2010
          Η με αριθμό 90/2009 σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (σελίδα 1, σελίδα 2)
Με εκτίμηση
Αθήνα 5-4-2012
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
Τελικά τίποτα δεν παραδόθηκε ούτε συμμορφώθηκαν σε όλη αυτή την επίπονη προσπάθεια, παρά την παρέμβαση του Εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να επιστρέψει η εντολή στον Εισαγγελέα από το Αστυνομικό Τμήμα Αρτέμιδος για "Απείθια". 
Εάν έχουν ποντάρει στο προχωρημένο της ηλικίας τους και στους βραδύς ρυθμούς της δικαιοσύνης για να την γλυτώσουν, δυστυχώς θα χάσουν.Οι συνθήκες και τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

6 σχόλια:

 1. Το εντελως ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΓΝΟΥΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΕΙΘΕΙΑ(αυτο αποτελει παραβαση καθηκοντος)
  για να ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΟΥΝΤΩΝ.εεεεεε αυτη ειναι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.Τυφλα να εχουν οι αλλες οι πληρωμενες ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.Αν εχεις Δημαρχιακη προστασια ποιος σε πιανει......γινεσαι ΑΟΡΑΤΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η ΠΟΛΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ,Η ΜΙΛΑΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ.ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΠΟΙΟΝ;ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;Ο ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΕΛΠΙΣΘΕΙ,ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΚΟΜΑ ΡΩΤΑΣ;ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ,ΧΟΝΤΡΟΣ ΣΑΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙ,ΑΛΛΑ ΠΤΗΝΟ ΧΡΩΣΤΑΕΙ,ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑ ΤΟΥ,ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΝΟΝΟΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

   Διαγραφή
 2. εεεεε ΤΟΤΕ ΝΑ ΣΤΗΣΟΥΜΕ ΚΡΕΜΑΛΑ μονοι μας.Αυτο προτεινετε?Οταν τον ψηφιζατε ηταν αθωα περιστερα και ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ?ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΦΩΝΑΣΚΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ,τι εκανε και τι μπορει να κανει πλεον για να διορθωσει τα λαθη του. Μπορειτε ακομα να πατε σε εισαγγελεα η να περιμενετε τις εκλογες,η να στησετε κραεμαλες.Μπορειτε βεβαια και να φωναζετε αλλα μαλλον δεν ειναι αποτελεσματικο. ΤΟΣΟ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ δεν ειμαι,ΕΙΜΑΙ ΟΜΩΣ ΑΡΚΕΤΑ ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΙΖΩ ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εχει δικιο κ.Ανωνυμε ο κ.Αρειστογειτων .Καποτε θα πρεπει να μπουν τα πραγματα στη θεση τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ14 Μαΐου 2014 - 7:19 μ.μ.

  ΕΙΔΑΤΕ ΟΨΙΜΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των δεδομενων των λαμογιων ,ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ Κ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ?
  Ελεγα τοτε ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΕΕΕΕΕΕλοιπον ηρθαν και το χρεος χρεος και ζηταμε και αλλη θητεια για να; το διαγραψουμε τελειως...Καταλαβατε ποσα χρονια κραταει αυτη η κολωνια που βρωμιζει ολη την Λουτσα?
  Αντε λοιπον να ψηφισετε αλλα μην πειτε παλι ΔΕΝ ΞΕΡΑΜΕ ,,,ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΑΝ γιατι θα καγχασω ,,,,
  ΗΘΕΛΕΣ ΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΕΣ ΤΑ ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χχαχχαχα ευκαιρια να βγουν στη τηλ ο δημαρχος και τα λαμογια η αυλικη του αντι να καθαρισουν τη λουτσα που εχει τα χαλια της απο τη μερα που βγηκαν η αχρηστη τρεχουν και καλα να σωσουν σπιτια παρανομα χτισμενα αλλα η ξαπλωστρες στης παραλιες θα ειναι και του χρονου εκει ........ολοι η απατεωνες εκει πηγαν λαμογια με πλουσιες ραφινιοτισες κυριες να τους συντηρουν μιας και ειναι αχρηστοι και αλκοολικη και καποια γιαγια πρεπεινα βαζει το χρημα για τα ποτακια τους... κυριες για λυπηση δηλαδη ασε που το εχουν κανει δυναστεια παντρεμενος ο αλλος του εκατσε μια πατσαβουρα απο τη λουτσα τωρα που μπηκε στο δημο γιατι πριν ουτε η γυναικα του δεν του καθοταν τωρα τρεχει πανηκοβλητος για της εκτρωσης της κορης του απο αλβανους ...ε ρε γελαει ο κοσμος μαζι σας σας βλεπει στο τρολευ να πινετε με της κυριες που σας πληρωνουν τα ποτακια και εσεις το παιζετε και αντρες χαχαχαχαχα τοσο βλακες ......ασε που μερικοι θελανε να βγουν και βουλευτες στο ποταμι ε ρε τη κανουν η γιαγιαδες με τα λεφτα ....αλλα πηρατε τα παπαρια μου μιας και με το ζορι βγαλατε και το δημοτικο ....αλλα μια ερωτηση θα κανω αν η γιαγια σταματηση να χωνει φραγκα που θα βρεθειτε ρεεεεε ....τελος παντων και πολλα ειπα ολοι τα ξερετε ολοι γελατε μαζι τους ..αλλα αυτη περα βρεχει τους βλεπω καθημερινα και μου ερχετε εμετος πραγματικα τους βκεπω με τα suv της γιαγια σας να καμαρονουν λες και το πληρωσαν χαχχχαχαχαχαχ ξεφτιλες

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου