Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015

ΣτΔΕ Σπάτων, Αρτέμιδος - Απαντά και διευκρινίζει για το Αποχετευτικό

Κατόπιν πρόσφατων εξελίξεων στο θέμα του αποχετευτικού ο «Συμπαραστάτης» αισθάνθηκε την ανάγκη να διευκρινίσει τα ακόλουθα:
  1. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο «Συμπαραστάτης» προέβη σε διαμεσολαβητικές ενέργειες κατόπιν αναφορών δημοτών και τοπικών φορέων, διερευνώντας πρωτίστως τις έως τώρα ενέργειες και αποφάσεις των έως σήμερα Δημοτικών Αρχών της περιοχής στο καυτό θέμα του αποχετευτικού, οπότε διαπιστώθηκε η έλλειψη αρμοδιότητας των ΟΤΑ της περιοχής στη σχεδίαση, ένταξη, κατασκευή και λειτουργία έργων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), αρμοδιότητα (και κατά τεκμήριο ευθύνη) την οποία έχει αποκλειστικά το Κράτος, όπως ήδη έχουν με επάρκεια διευκρινίσει οι Δήμοι Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικό του παρόντος 7, τα οποία (στοιχεία) και παρέθεσε - επανέλαβε (ως όφειλε) ο «Συμπαραστάτης», αυτούσια, στο από 9.6.2015 έγγραφό του – αυτεπάγγελτη παρέμβαση (βλ. σχετ. 1, § i και ii στις σελ. 6 έως 14 του εγγράφου του) προς τον Δήμαρχο Σ-Α, με κοινοποίηση στα Δημοτικά όργανα και την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.
    • Επομένως ο «Συμπαραστάτης», ενεργώντας διαμεσολαβητικά κατόπιν αναφορών δημοτών και φορέων για το αποχετευτικό, που αποτελεί τοπικό πρόβλημα (διαμεσολαβητικής αρμοδιότητας 8 του «Συμπαραστάτη»), το οποίο αρμοδίως κατά νόμο χειρίζονται μη τοπικές αρχές, αφού κατέγραψε όλες τις θέσεις, ενέργειες και απόψεις, διαπιστώνοντας αναρμοδιότητα των τοπικών Δημοτικών Αρχών (ενεργώντας σε πλήρη αρμονία μαζί τους, χωρίς να τις υποκαθιστά ως οι ίδιες αναγνωρίζουν) 9, σωστά απευθύνθηκε και απευθύνετε προς τον Δήμαρχο 10, με κοινοποίηση σε αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες του κράτους (χρησιμοποιώντας επακριβώς τις επί του θέματος επίσημες – έγγραφες θέσεις της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος) προς εξυπηρέτηση και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ενημέρωσης, κλπ, των δημοτών, της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος.
  2. Σε ότι αφορά την ουσία της υπόθεσης [δηλαδή την μη συνάφεια των αναφερομένων στο από 16.9.2014 Υπόμνημα απαντήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ (σχετ. 10), με το από 5.6.2015 έγγραφο – πρόσκληση της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων – (σχετ. 7)], ένεκα της οποίας προκλήθηκε (για λόγους υπεράσπισης της αλήθειας και της νομιμότητας) η από 9.6.2015 αυτεπάγγελτη παρέμβαση του «Συμπαραστάτη» προς τον Δήμαρχο Σ-Α (σχετ. 1), η Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων επιβεβαίωσε με το υπ’ αριθ. πρωτ: 230/16.6.2015 έγγραφό της (σχετ. 2) προς τον Δήμο Σ-Α και τον «Συμπαραστάτη», ότι στην υπ’ αριθ. πρωτ: οικ. 208/5.6.2015 πρόσκλησή της (σχετ. 7) πράγματι αναφέρεται στην υπόθεση C-167/14 – (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διαχείριση αστικών λυμάτων) και ότι «Η ανωτέρω πρόσκληση διαμορφώθηκε κατόπιν του με αριθ. πρωτ: οικ. 251/5.6.2015 εγγράφου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ..». Αυτά χωρίς ωστόσο να προκύπτει από πουθενά ότι οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν προβεί έως σήμερα στην αποδοχή της αλήθειας, αναγνωρίζοντας και διορθώνοντας την πλημμέλεια στο περιεχόμενο της από 5.6.2015 Πρόσκλησης 11, με προσθήκη και του πραγματικού περιεχομένου του από 16.9.2014 Υπομνήματος της απαντήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ, για παροχή πλήρους και αξιόπιστης ενημέρωση προς τους παραλήπτες της.
    • Επομένως ο «Συμπαραστάτης», επανερχόμενος στο θέμα ουσίας ορθώς παρενέβη εξ αρχής, εφιστώντας την προσοχή στο πραγματικό γεγονός που επισημαίνει στο από 9.6.2015 έγγραφό του (υπ’ αριθ. 1 ανωτέρω σχετικό) προς τον Δήμαρχο Σ-Α και ουσιαστικά αναφέρεται στην διαπιστωμένη διαφοροποίηση μεταξύ της περιγραφόμενης κατάστασης στο αποχετευτικό συγκεκριμένων Δήμων12 της χώρας (όπως αυτή διατυπώνεται στην Πρόσκληση της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων) και αυτής που πραγματικά φαίνεται να ισχύει και διατυπώνεται στο από 16.9.2014 Υπόμνημα απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, προς το Δικαστήριο της Ε.Ε. (κατατέθηκε με αριθ. 973474/16.9.2014 στο πρωτόκολλο του εν λόγω δικαστηρίου 13), με αποτέλεσμα : 
    • α) Η μεν πρόσκληση της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, να αναφέρει – διαπιστώνει, ότι : «Σε ό,τι αφορά τους οικισμούς ‘’Ραφήνα’’ και ‘’Αρτέμιδα’’, οι αρμόδιοι Δήμοι δεν έχουν συναινέσει στο σχεδιασμό της ΕΥΔΑΠ για κοινή Ε.Ε.Λ.» (εδώ προφανώς μεταφέρονται στο Δήμο Σ-Α ευθύνες που δεν έχει, επειδή – εκτός των άλλων - τουλάχιστον έως πρόσφατα, δεν υφίστατο επί του θέματος ούτε νόμιμος σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ και της Πολιτείας – βλέπετε π.χ. την ακυρωτική απόφαση : 3743/2008 του ΣτΕ, κλπ)
    • β) Το δε από 16.9.2014 «Υπόμνημα απαντήσεως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο ΕΕ, να αναφέρει – διαπιστώνει ότι : «Επιπροσθέτως η Ελληνική Δημοκρατία παραδέχεται τις αιτιάσεις που της προσάπτει η Επιτροπή ότι για τους 4 οικισμούς, ήτοι τους οικισμούς Κορωπίου, Νέας Μακρής, Ραφήνας και Αρτέμιδος, δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί [βλ. σημεία 8 και 9 τον υπομνήματος Αντίκρουσης]. Επίσης η Επιτροπή παρατηρεί ότι ακόμη και αν ολοκληρωθεί στο μέλλον η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων για τους τέσσερεις οικισμούς η Ελληνική Δημοκρατία υποχρεούται βάσει του άρθρου 4 Παράρτημα 1.Β της Οδηγίας να αποδείξει ότι αυτοί πληρούν τις αναγκαίες παραμέτρους της Οδηγίας 14. Συνεπώς η Επιτροπή συμπεραίνει ότι συνολικά και για τους 6 οικισμούς η Ελληνική Δημοκρατία δεν έχει προβεί στις αναγκαίες εργασίες και ως εκ τούτου παραβιάζει τις διατάξεις της Οδηγίας», οπότε κατόπιν αυτών εύλογα ο «Συμπαραστάτης»15 αναζητά (πάντα μέσω της Δημοτικής Αρχής Σ-Α) αποκατάσταση της αλήθειας και απάντηση, για το τι τελικά ισχύει, ώστε με τη σειρά του να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δημότες και φορείς που έχουν απευθυνθεί σ’ αυτόν. Κλείνοντας εδώ την διαμεσολαβητική διαδικασία επί του ανακύψαντος ζητήματος της μη εμφάνισης και του περιεχομένου του από 16.9.2014 Υπομνήματος - απαντήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου ΕΕ (σχετ. 10), στο από 5.6.2015 έγγραφο – πρόσκληση της Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ο «Συμπαραστάτης» θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους δημότες και φορείς (στους οποίους κοινοποιείται το παρόν) και να επισημάνει ότι (σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από τη Δημοτική Αρχή Σ-Α), οι αρμόδιες για το αποχετευτικό ζήτημα κρατικές αρχές δεν έχουν καν απαντήσει επίσημα – εγγράφως, στα υποβληθέντα ενώπιόν τους από τον Δήμο Σ-Α υπομνήματα και στοιχεία, που μνημονεύονται στο υπ’ αριθ. 9 ανωτέρω σχετικό. Επίσης ο «Συμπαραστάτης» διαπιστώνει ότι κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της περιοχής μας για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 (όπου προφανώς θα πρέπει να ενταχθεί και το έργο επεξεργασίας και αποχέτευσης των λυμάτων16), δεν φαίνεται να έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 (περί «Εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης» του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013, ειδικότερα σε ότι αφορά τους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών …., κατά την § γ του εν λόγω άρθρου που προσδιορίζει για συμμετοχή «τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων» Η ανωτέρω διαπίστωση αποτελεί σημαντική παράμετρο που οι αρμόδιες κρατικές αρχές επιβάλλεται να λάβουν υπόψη τους, επανορθώνοντας τα πράγματα, δεδομένου μάλιστα ότι η ως άνω παρατυπία επαναλαμβάνεται κατά το σχεδιασμό της ένταξης και των υπολοίπων έργων και προγραμμάτων της περιοχής.
Παρακαλούμε για τις κατ’ αρμοδιότητα ενέργειες έκαστου εκ των παραληπτών του παρόντος και την ενημέρωσή μας για τις ενέργειές τους, ειδικότερα δε την Ειδική Γραμματεία Υδάτων που σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2 ανωτέρω σχετικό, συγκεκριμένο έγγραφό της (αριθ. πρωτ: οικ.251/5.6.2015) αποτέλεσε τη γενεσιουργό πράξη της υπ’ αριθ. πρωτ: οικ.208/5.6.2015 επίμαχης πρόσκλησης της Γεν. Γραμ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Σας παραθέτουμε αυτούσιο το έγγραφο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου