Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

Άρτεμις - Τοπικοί Σύμβουλοι προσφέυγουν κατά Προϋπολογισμού του Δήμου για 2014

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ κατά της υπ’ αριθ. 403/14.11.2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος (περί έγκρισης του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2014).
Σχετ:
 1. Άρθρα 225, 226, 227 και 238 του Ν. 3852/2010.
 2. Τα Άρθρα 86 του Ν. 3852/2010 και 77 του Ν.4172/2013.
 3. Το με αριθ. πρωτ: 40514/16.10.2013 κατατεθέν στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έγγραφό μας, με θέμα: «Συνεχιζόμενη και φέτος αδικαιολόγητη παράκαμψη του Τοπικού Συμβούλιου Αρτέμιδος στο θέμα του προϋπολογισμού 2014».
 4. Το υπ’ αριθ. πρωτ: 42094/25.10.2013 έγγραφο – απάντηση του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος στο ανωτέρω έγγραφό μας.
 5. Το με αριθ. πρωτ: 8153/25.2.2013 κατατεθέν στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος έγγραφό μας, με θέμα: «Ανάγκη κατεπείγουσας εισαγωγής θέματος προϋπολογισμού 2013 προς συζήτηση στο Τοπικό Συμβούλιο Αρτέμιδος».
Κύριε Γενικέ
Σε συνέχεια της συνεχιζόμενης και φέτος παραβίασης των διατάξεων των άρθρων 86 του Ν. 3852/10 και 77 του Ν.4172/2013 από τη Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε ενώπιόν σας, προσβάλλοντας ως παράνομη την υπ’ αριθ. 403/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, για τους παρακάτω βάσιμους και αληθείς λόγους.
  Ειδικότερα, με το υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικό, προς όλους τους αρμοδίους της Δημοτικής Αρχής Σπάτων – Αρτέμιδος, είχαμε αναφέρει και ζητήσει τα εξής:
[Όπως και πέρυσι για τον Προϋπολογισμό 2013 έτσι και φέτος για τη σχεδίαση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2014, δεν έχει έλθει για συζήτηση και λήψη απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, θέμα σχετικό με τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους και ειδικότερα θέμα περί του «προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Αρτέμιδος», όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 86 του Ν. 3852/10.
Ειδικότερα επισημαίνουμε η προωθούμενη σήμερα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπή εισήγηση και η εν συνεχεία λήψη απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης του Προϋπολογισμού 2014, χωρίς προηγούμενη επί του θέματος απόφαση του Συμβουλίου μας, καθιστά την ως άνω απόφαση (εφόσον τελικά αυτή ληφθεί), παράνομη κατά νόμο και προφανώς ΑΚΥΡΗ.
Αυτό γιατί θα έχουν παραβιαστεί οι σχετικές με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος διατάξεις, του άρθρου 86 του Ν. 3852/10, που αναφέρουν ότι :
A. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου ……..
B. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Γ. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια του …… σχετικού, επανερχόμαστε ξανά και για τον προϋπολογισμό 2014, διαμαρτυρόμενοι ένεκα των προφανώς δυσμενών συνεπειών που θα έχει στη Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος, αλλά και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου Σ-Α, η ανωτέρω συνεχιζόμενη παράλειψη, εν όψει μάλιστα της εικόνας εγκατάλειψης που η Δημοτική Κοινότητά μας παρουσιάζει, Σας καλούμε να αναβάλλετε την προγραμματισθείσα λήψη απόφασης περί «έγκρισης του Προϋπολογισμού 2014» ή εν πάση περιπτώσει να ακυρώσετε, έως ότου το θέμα του προϋπολογισμού της Κοινότητάς μας, έλθει προς συζήτηση (κατά το μέρος πού μας αφορά) στο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος,  το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητάς μας.
Περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντάς σας παράλληλα ότι σε περίπτωση εκ μέρους σας συνεχιζόμενης άρνησης και παρεμπόδισης της συνεδρίασής μας για το εν λόγω θέμα, θα προβούμε ως επιβάλλεται στις κατά νόμο δέουσες ενέργειες στα πλαίσια του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006 (Άσκηση και εξέταση Προσφυγών)].
  Σε απάντηση στο ανωτέρω έγγραφό μας, ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος μας απέστειλε την υπ’ αριθ. 4 ανωτέρω σχετική επιστολή, επικαλούμενος προφανώς ψευδείς κατά περιεχόμενο ισχυρισμούς (κατά παράβαση καθήκοντος), ότι δήθεν δεν έχει μεταβιβασθεί στο Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος αρμοδιότητα εμπλοκής στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Αρτέμιδος, όταν αυτή η εμπλοκή αποτελεί δια νόμου καθορισμένη αρμοδιότητα (κατ’ άρθρο 86 του Ν. 3852/10 και 77 του Ν.4172/2013), όπως προαναφέραμε και είχαμε επισημάνει στην προς τους αρμοδίους του Δήμου επιστολή μας (σχετ. 3). 
  Όλα αυτά μάλιστα συνέβησαν και φέτος, για τον προϋπολογισμό του 2014, ως επανάληψη της ίδιας απαράδεκτης και μη σύννομης πρακτικής για τον προϋπολογισμό του 2013 από την Δημοτική Αρχή Σπάτων – Αρτέμιδος, σε βάρος της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος (Βλέπετε το υπ’ αριθ. 5 ανωτέρω σχετικό έγγραφό μας).
   Κατόπιν των ανωτέρω και
 • Επειδή ως τοπικοί σύμβουλοι και μάλιστα της πλειοψηφίας δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον θεσμικό μας ρόλο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Αρτέμιδος και για τον έλεγχο και την κριτική των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, αφού εκ των πραγμάτων δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και πορεία του δήμου, μέσω των στοιχείων που ο νόμος και η διαδικασίες ορίζουν.
 • Επειδή ένεκα της μη συζήτησης και εμπλοκής του Συμβουλίου μας στη διαδικασία σχεδιασμού του προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Αρτέμιδος για το 2014, παρεμποδίσθηκε το δικαίωμά μας να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας όπως αυτά ορίζονται από το νόμο (άρθρο 86 του ν. 3852/10 και άρθρο 77 του Ν. 4172/2013).
 • Επειδή φυσικά, ένεκα της παρεμπόδισής μας αυτής εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής Σ-Α, δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των δαπανών που καθόρισε το Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, προφανώς αυθαίρετα (χωρίς εμάς και το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος) όσον αφορά στην πόλη της Αρτέμιδος.
 • Επειδή ως τοπικοί σύμβουλοι της Αρτέμιδος, αλλά και ως δημότες, θεωρούμε ότι η υλοποίηση ενός προϋπολογισμού με προφανώς υπερεκτιμημένα, μη νόμιμα και πάντως αβάσιμα – εξωπραγματικά έσοδα και έξοδα στον προϋπολογισμό μας (όσον αφορά την Αρτέμιδα) για το 2014, θα προκληθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην πόλη μας, με αποτέλεσμα ο δήμος στο άμεσο μέλλον να μην μπορεί να ανταποκριθεί ομαλά στις απόλυτα υποχρεωτικές δαπάνες της Δημοτικής μας Κοινότητας.
 • Επειδή δεν έχουμε καν ενημερωθεί για τα ζητήματα του προϋπολογισμού 2014, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα όσον αφορά την Δημοτική Κοινότητα της Αρτέμιδος, το δε Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πολλάκις αποφασίσει ότι:
 • ο δημοτικός (άρα και ο τοπικός) σύμβουλος έχει εύλογο ηθικό συμφέρον για την επικράτηση αρχών χρηστής διοίκησης, διαφάνειας κ.λ.π. και ότι αυτό μάλιστα αποτελεί υποχρέωσή του.
 •  το έννομο συμφέρον των δημοτικών (άρα και τοπικών) συμβούλων δεν συνάπτεται με τους πολιτικούς σκοπούς των παρατάξεών τους, αλλά θεμελιώνεται αυτοτελώς και αυτοδύναμα.
 • το δικαίωμα άσκησης προσφυγών των άρθρων 150 και 151 Κ.Δ.Κ. (νυν άρθρο 227 Ν. 3852/10) αποτελεί το λειτουργικά αντίστοιχο δικαίωμα των δικαιωμάτων των οργάνων διοίκησης του Δήμου και τυχόν στέρηση του δικαιώματος αυτού θα περιόριζε δραστικά τον ενεργό ρόλο των παρατάξεων και των συμβούλων κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας. 
-       Επειδή η παρούσα προσφυγή μας είναι παραδεκτή, νόμιμη, βάσιμη και αληθής και ασκείται εμπρόθεσμα, εντός 15 ημερών όπως ορίζει το άρθρο 227 του Ν. 3852/10

 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΑΜΕ

1) Να γίνει δεκτή καθ’ ολοκληρία η παρούσα Προσφυγή μας.
2) Να ακυρωθεί και εξαφανιστεί οι προσβαλλόμενη πράξη – απόφαση 403/14.11.2013 του Δ.Σ. Σπάτων – Αρτέμιδος, καθώς και κάθε άλλη συναφής προγενέστερη ή μεταγενέστερη πράξη οργάνων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος (Ε.Ε. και Ο.Ε.).
3) Να έλθει προς συζήτηση στο συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος ο προϋπολογισμός 2014, όπως ο νόμος προβλέπει και ορίζει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου