Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Σε κέρδη επέστρεψε η Τράπεζα Κύπρου

Σε κέρδη επέστρεψε η Τράπεζα Κύπρου
Κέρδη, μετά τη φορολογία, ύψους 29 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2015, η Τράπεζα Κύπρου, σε σύγκριση με ζημιές 337 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2014.
Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ανήλθε σε 13,9% στις 31 Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με 14,0% στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) παρέμεινε σταθερός σε 13,4%.
Στις 31 Μαρτίου 2015, τα δάνεια και οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε 24,1 δις και 13,6 δισ, αντίστοιχα, και ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 138% από 141% στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι καταθέσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 32 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο τους 2015.

Η χρηματοδότηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) έχει μειωθεί περαιτέρω κατά 500 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015 σε 6,9 δις στις 31 Μαρτίου 2015. Μετά το τέλος του τριμήνου, η χρηματοδότηση από τον ELA μειώθηκε περαιτέρω κατά 500 εκατ. σε 6,4 δισ. Η χρηματοδότηση από τον ELA έχει μειωθεί κατά 5,0 δις από το υψηλό των 11,4 δις τον Απρίλιο 2013.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών ανήλθαν σε 12.789 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2015, αυξημένα κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω των διακυμάνσεων στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, και αντιπροσωπεύουν το 53% του συνόλου των δανείων (δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών). Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών στην Κύπρο ανήλθαν σε 11.531 εκατ. και αντιπροσωπεύουν το 90% του συνόλου των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών.

Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις για το Συγκρότημα βελτιώθηκε σε 42% στις 31 Μαρτίου 2015, σε σύγκριση με 41% στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών καλύπτονται πλήρως.

Μανώλης Καλατζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου