Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Συμπαραστάτης Σπάτων, Αρτέμιδος ζητά απάντηση της ΕΑΔΗΣΥ (με Έκθεση Ελέγχου)

Με έγγραφο του προς Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, τον Αρμόδιο Εισαγγελέα, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Συμπαραστάτης του Δημότη
Σπάτων, Αρτέμιδος κ. Χρ. Ποθουλάκης, ζητά απάντηση της ΕΑΔΗΣΥ (με Έκθεση Ελέγχου) για πράξεις και παραλείψεις της ΕΥΔΑΠ που έχει αναφέρει στο επιχειρούμενο δημόσιο έργο «ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι» 
Αναλυτικά η επιστολή:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΣτΔΕ)
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα
Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα
Πληροφορίες:
Fax: 210 6633311
Τηλ. 6981095209
E-mail:symparastatissa@gmail.com
Σπάτα – Αρτέμιδα, 16.09.2016
Αριθ. πρωτ: 27648
Προς
1. Την ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
α) Πρόεδρο
E-mail: president.office@eaadhsy.gr
β) Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου – Τμήμα Συντονισμού
E-mail: k.kyriazi@eaadhsy.gr
Κηφισίας 7, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
2. Τον Αρμόδιο Εισαγγελέα της ήδη διερευνώμενης υπόθεσης (σχετική προκαταρκτική, βάσει της από 15.4.2016 Εισαγγελικής Παραγγελίας για την Μηνυτήρια Αναφορά του ΣτΔΕ στην υπόθεση του αποχετευτικού Σπάτων – Αρτέμιδος & Ραφήνας – Πικερμίου)
3. Την Αποκεντρωμένη Διοίκη-ση Αττικής (Ελεγκτή Νομιμότη-τας)
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης – Υπόψη κας Καλλιόπης Καρδαμίτση,
Κατεχάκη 56, Τ.Κ. 115 25, Αθήνα
4. Το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πρόεδρο, κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου
Τσόχα & Βουρνάζου 4
Τ.Κ.: 115 21, Αθήνα
Κοινοποίηση:
1. Τον Δήμαρχο Σπάτων – Αρτέμιδος, κ. Δ. Μάρκου
2. Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Στ. Κατραμάδο (υπόψη των Δ.Σ.)
3. Νομική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
4. ΟΜΙΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣ-ΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
E-mail : ekema_ol@yahoo.gr
ΘΕΜΑ: Αναζήτηση απάντησης της ΕΑΔΗΣΥ (με Έκθεση Ελέγχου) για πράξεις και παραλείψεις της ΕΥΔΑΠ που σας έχει αναφέρει ο «Συμπαραστάτης» στο επιχειρούμενο δημόσιο έργο «ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι»
Σχετ:
  1. Ενέργειες διαμεσολάβησης του «Συμπαραστάτη» (ΣτΔΕ) στην τοπική υπόθεση του αποχετευτικού προβλήματος Δήμου Σ-Α, στα πλαίσια των διαδικασιών που ορίζουν οι διατάξεις των § 3 και 5 του άρθρου 77 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος (τοπικές υποθέσεις – αρμοδιότητα των ΟΤΑ), το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α’ βαθμού) και το άρθρο 2 του Ν. 2690/99
  2. Υπ’ αριθ. πρωτ: 14957/23.05.2016 έγγραφο – προσφυγή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος, προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, με αντικείμενο : «Επισημάνσεις επί της προφανώς μη επιλέξιμης και μη σύννομης διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη, που προωθείται με την υπ’ αριθ. 18912/13.5.2016 κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, με επίκληση της § 2γ του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005 όπως ισχύει» (ως εισερχόμενο, στην ΕΑΑΔΗΣΥ έλαβε αριθ. πρωτ: 2395/24.5.2016 και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αριθ. πρωτ: 42580/16030/ 27.5.2016)
  3. Υπ’ αριθ. πρωτ: 25268/25.08.2016 έγγραφο – προσφυγή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος, προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Παροχή συμπληρωματικών στοιχείων) – ως εισερχόμενο στην ΕΑΑΔΗΣΥ έλαβε αριθ. πρωτ: 3664/26.8.2016, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έλαβε αριθ. πρωτ 67060/25909/ 26.8.2016 και στο Ελ. Συνέδριο έλαβε αριθ. πρωτ: 57517/26.8.2016.
  4. Από 15.9.2016 επιστολή – αναφορά του ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ – ΣΠΑΤΩΝ προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων με κοινοποίηση προς τον Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος (Αναζήτηση απάντησης της ΕΑΔΗΣΥ για πράξεις και παραλείψεις της ΕΥΔΑΠ στο επιχειρούμενο δημόσιο έργο – ΚΕΛ)
  5. Υπόθεση με Κωδικό : 98-2016 στον ΣτΔΕ
Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 4 ανωτέρω σχετικού (αναφορά του ΟΠΑΣ, με αριθ. πρωτ: 27648/15.9.2016 ως εισερχόμενο στον Δήμο Σ-Α) και σε συνδυασμό με τα υπ’ αριθ. 2 και 3 προηγούμενα επί του θέματος έγγραφα διαμεσολάβησης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος που αναφέρονται στην υπόθεση των ήδη ελεγχόμενων από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων πράξεων της ΕΥΔΑΠ, που σας έχουμε προσδιορίσει υποβάλλοντας τις απόψεις μας γι’ αυτές, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα αποτελέσματα του ελέγχου σας.

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Έκθεσης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο διαβιβάζεται επίσης το παρόν, κατόπιν και της πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπροσώπων του μαζί μας, παρακαλούμε όπως εξετάσει και από τη μεριά του τη συνδρομή του στην υπόθεση, δεδομένου ότι όπως διαπιστώνει ο ΣτΔΕ φαίνεται ότι υπάρχει προηγούμενο εμπλοκής του σε υποθέσεις συμβάσεων και διαγωνισμών της ΕΥΔΑΠ (και δεν εξαιρείται αυτή από τις αρμοδιότητές του), όπως προκύπτει από την περίπτωση του διαγωνισμού για τη διανομή αλληλογραφίας της ΕΥΔΑΠ και την αναφερόμενη υπόθεση στο από 10.2.2016 Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ (βλ. απόφ. Ε.Σ. 2/2016).

Τέλος επισημαίνουμε, ότι τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου σας αναμένονται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς οι οποίοι σε κάθε περίπτωση προσερχόμενοι στον «Συμπαραστάτη» (με προτάσεις τους και 3.000 υπογραφές), καταδικάζουν αποπροσανατολιστικές πρακτικές της ΕΥΔΑΠ που προκαλούν την τοπική κοινωνία και αναζητούν νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες ως βασική εγγύηση για το περιβάλλον και τη ζωή τους.
Με τιμή
ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
ΧΡ. ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου