Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Μια θλιβερή ιστορία για τα Σχολεία της Αρτέμιδος - ο πρωτεργάτης παραμένει...

Πρώτη δημοσίευση 09.05.2014
 Έξι μήνες μετά την καλοστημένη παράσταση της σημερινής απερχόμενης Δημοτικής αρχής
στην συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου του 2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων
–Αρτέμιδος, κατά την οποίαν, τόσο ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου όσο και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Χρήστος Γ. Μάρκου (καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος για την προώθηση των διαδικασιών ανέγερσης Διδακτηρίων), Πέτρος Πουλάκης (κατά τόπον Αντιδήμαρχος Αρτέμιδος), Γιώργος Γκινοσάτης (καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος για θέματα Πολεοδομίας της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου), αλλά και ο δημοτικός της σύμβουλος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.) Νίκος Κρόκος κήρυξαν την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος «σε κατάσταση έκτακτης και παρατεταμένης ανάγκης» εξ’ αιτίας του οξύτατου προβλήματος της Σχολικής Στέγης, ο ίδιος ο Δήμαρχος κατά την ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων του Δήμου με το ίδιο θέμα στις 15/12/2013, αναφέρθηκε σε …. «βήματα» μόνον, και όχι σε έργα, που έγιναν κατά το τελευταίο εξάμηνο (Ιούνιος – Δεκέμβριος 2013), μια ανάσα δηλαδή πριν την εκπνοή της τετραετούς θητείας της.
Ποια είναι όμως τα «βήματα» της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής;
Ο στόχος για τον οποίον η απερχόμενη Δημοτική Αρχή έδωσε αυτήν την «παράσταση» στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 18/6/2013 δεν ήταν να πάρει αποφάσεις διεκδίκησης κονδυλίων από το κράτος και να αποσπάσει δεσμεύσεις για την επίλυση του προβλήματος της Σχολικής Στέγης αλλά για να «μπαλώσει» το πρόβλημα, εκμαιεύοντας από τους γονείς και τους Αντιπροσώπους τους «το... Μεγάλο ‘ΝΑΙ’» για να την δημιουργία ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΠΡΟΚΑΤ, του 4ου και του 2ου Λυκείου, και όχι μόνο.

Τα …. «βήματα» λοιπόν είναι οι ίδιες οι εισηγήσεις των υπευθύνων της Δημοτικής Αρχής με ημερολογιακή σειρά οι οποίες μιλούν από μόνες τους.
1. Η απόφαση 228/18-06-2013 της Ειδικής Συνεδρίασης για την Σχολική Στέγη, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Χρ. Γ. Μάρκου για την μεταστέγαση του 4ου Δημοτικού, συγκεκριμένα στην παράγραφο 3, αναφέρει: «Στην αναζητούμενη οικοδομική έκταση θα τοποθετηθούν αίθουσες διδασκαλίας προκατασκευασμένες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΣΚ. Απαραίτητο είναι στην εν λόγω έκταση να υπάρχει κτίριο για την εγκατάσταση των γραφείων του σχολείου και άλλοι βοηθητικοί χώροι». 

2. Στην ίδια Απόφαση 228/18-6-2013, με τον ίδιον εισηγητή, για την εξεύρεση χώρου για στέγαση του Β’ Λυκείου αναφερόταν ο όρος: «Η αναζητούμενη έκταση θα πρέπει να διαθέτει κτίριο από 400 m2 έως 500 m2».

3. Στις 09/10/2013, στην συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής (Ο.Ε), ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της, μετά από την υπ’ αρθιμ. 38864/04-10-2013 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Μιλτιάδη Χατζηγιαννάκη μέρος της οποίας αναφέρω κάτωθι, εισηγείται την λήψη απόφασης (Απ.Ο.Ε 511/09-10-2013) για «την μη άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων σχετικά με την υπ΄αριθμ. 554/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σύμφωνα με την οποίαν υποχρεούται το Ν.Π.Δ.Δ., και κάθε τρίτο που έλκει από αυτό τα δικαιώματά του, την απόδοση της χρήσης του μισθίου ακινήτου στους ιδιοκτήτες».
«Επειδή όμως η πρόσφατα κοινοποιηθείσα επιταγή προς εκτέλεση και η εξωτική παραγγελία απαιτούν τελεσίδικη και εκτελεστή απόφαση, πιθανολογώ ότι έχει γίνει αρκετά νωρίτερα επίδοση της απόφασης και έχει πλέον καταστεί τελεσίδικη. Σε κάθε περίπτωση, επειδή πρόκειται για εξωστική αγωγή και μοναδικός λόγος ήταν η μη καταβολή μισθωμάτων, εάν δεν καταβληθούν τα μισθώματα, δεν υπάρχει και πιθανότητα ευδοκίμησης οποιουδήποτε ένδικου μέσου, ακόμα και να ήταν δυνατή η άσκησή τους. Τέλος ο Δήμος, ως καθολικό διάδοχος της Νομαρχίας, είναι υπόχρεος καταβολής των δικαστικών εξόδων αφού του έχουν μεταβιβασθεί τα δικαιώματα και υποχρεώσεις». (Μέρος της γνωμοδότησης του Δικηγόρου του Δήμου, κ. Μ. Χατζηγιαννάκη).
4. Στην Απόφαση 328/17-10-2013 με εισηγητή τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. κ. Ν. Κρόκο σχετικά με την στέγαση του 4ου Δημοτικού Αρτέμιδος αναφέρεται: «βρέθηκε άλλη λύση που εξασφαλίζει την λειτουργία της σχολικής μονάδας, οπότε και ο σχετικός διαγωνισμός ματαιώνεται (για την μίσθωση ακινήτου)». 

5. Στην ίδια Απόφαση 328/17-10-2013 με εισηγητή πάλι τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. κ. Ν. Κρόκο για την στέγαση του Β΄ Λυκείου Αρτέμιδος τονίζεται:
«Απαιτείται η επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των σχετικών όρων δημοπρασίας σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης»:
1) Περιγραφή του μισθίου:
 • Το οικόπεδο ή οικόπεδα θα πρέπει να βρίσκεται στην δεξιά πλευρά του πολεοδομικού ιστού της Αρτέμιδoς και δει πλησίον της κεντρικής αρτηρίας της Λεωφόρου Βραυρώνος.
 • Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί ως σχολικός χώρος θα πρέπει να είναι περίπου 4.000 m2 . Να μην καλύπτεται από καλλιέργειες ή δενδροστοιχίες
 • και να έχει μέγιστη κλίση έως 6% περίπου.
Στην περιγραφή του μισθίου ο χώρος ονομάζεται πλέον «οικόπεδο», ενώ έχει αφαιρεθεί ο όρος: «Η αναζητούμενη έκταση θα πρέπει να διαθέτει κτίριο από 400 m2 έως 500 m2» που προϋπήρχε στην απόφαση 228/2013.

6. Στην Απόφαση του Δ. Συμβουλίου 350/21-10-2013 κατόπιν εισήγησης του Προέδρου της Δ.Ε.Π. κ. Ν. Κρόκο εγκρίνεται «Η μίσθωση οικοπέδου στο Ο.Τ. Γ 1847 της Π.Ε. 6 Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος, όμορου των εγκαταστάσεων του 1ου Λυκείου, επιφάνειας 650 έως 800τμ., περιφραγμένο, χωρίς καλλιέργειες, και πυκνές δενδροστοιχίες, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως αύλιος χώρος του υπάρχοντος διδακτηρίου».
7. Στην Απόφαση 525/22-10-2013 της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε), ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της εισηγείται την ματαίωση της Δημοπρασίας για μίσθωση οικοπεδικών και κτιριακών χώρων για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, «Προκειμένου να λειτουργήσει το σχολείο προσφέρθηκε κάποιος ιδιώτης να καταβάλλει το μίσθωμα για το ήδη μισθωμένο ακίνητο και συνεπώς δεν απαιτείται να μισθωθεί νέος χώρος για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Αρτέμιδος».

Μετά από τις ως άνω εισηγήσεις από τους πλέον υπεύθυνους της Δημοτικής Αρχής για το θέμα της Σχολικής Στέγης, υπάρχει κάποιος που δεν έχει ακόμα πειστεί ότι οι Εισηγητές, ο Δήμαρχος Χρήστος Α. Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος Χρήστος Γ. Μάρκου, ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π. κ. Νίκος Κρόκος αλλά και οι Αντιδήμαρχοι, Πέτρος Πουλάκης, Γ. Γκινοσάτης, Χρήστος Σερέτης, είναι οι συνεχιστές της πολιτικής της ΠΑΡΑΓΚΑΣ;

Το …. προαύλιο του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος (!!!!) … και ….
 • Η ενοικίαση οικοπέδου για δήθεν επέκταση του προαύλιου χώρου του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος δεν εξυπηρετεί την αύλιση των μαθητών του 1ου Λυκείου αλλά την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ τεσσάρων (4) παράνομων αιθουσών ΠΡΟΚΑΤ, πρώην καντινών του Αεροδρομίου, ΔΩΡΟ (!!!) της Διοίκησης του «Ελ Βενιζέλος» στον Δήμο, καθώς και δύο (2) ακόμη νέων ΠΡΟΚΑΤ, ΔΩΡΟ κάποιου … Μεγαλοεπιχειρηματία / Βουλευτή, από εκείνους που ψηφίζουν, εκτός των άλλων και τις περικοπές στην Παιδεία και στην Υγεία.
 • Όσο για την «στέγαση» του 2ου Λυκείου, είναι πλέον ηλίου φαεινότερο, ότι μετά από την ως άνω περιγραφή του Μισθίου στην Απόφαση 328/17-10-2013, και αυτό το Σχολείο θα ακολουθήσει την μοίρα του 2ου Γυμνασίου. Θα στεγαστεί σε ΟΙΚΟΠΕΔΟ με στημένες ΠΑΡΑΓΚΕΣ.
…. και οι Απαιτήσεις των ιδιοκτητών του ακινήτου του 4ου Δημοτικού
Κατόπιν της εισήγησης του Δημάρχου κ. Χρήστου Α. Μάρκου και της ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης των παρόντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής, Μαρίας Ζήση, Χρήστου Σερέτη, Αντώνη Γεωργάκη, Γιώργου Κουλοχέρη, Αντώνη Τούντα, «ματαιώθηκε η Δημοπρασία για μίσθωση οικοπεδικών & κτιριακών χώρων για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος γιατί προσφέρθηκε κάποιος ιδιώτης να καταβάλλει το μίσθωμα για το ήδη μισθωμένο ακίνητο. Συνεπώς δεν απαιτείται να μισθωθεί νέος χώρος για την στέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου». (Απόσπασμα από το Πρακτικό της υπ’ αριθμόν 32/22-10-2013 συνεδρίασης της Ο.Ε., αριθμ. απόφασης 525/2013). 

Σύμφωνα δε με πληροφορία του Προέδρου της Ένωσης Γονέων του Δήμου κυρίου Θύμιου Τσάκκου, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου απαιτούν από τον Δήμο την αύξηση του μισθώματος από τον μήνα Σεπτέμβρη του 2014 σε 7.000,00 € μηνιαίως.
Τα ερωτηματικά
Στο σημείο αυτό γεννώνται τα εξής ερωτήματα:
 • Αφού ο Δήμος δεν μπόρεσε μέχρι σήμερα να πληρώσει τα μισθώματα του συγκεκριμένου ακινήτου που στεγάζεται το 4ο Δημοτικό, με κίνδυνο να βρεθεί το σχολείο στο «δρόμο» μετά την αμετάκλητη εξωστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 554/2011, πώς θα πληρώνει το υπέρογκο ποσόν των 7.000,00 ευρώ μηνιαίως;
 • Είναι τόσο σίγουρη η Δημοτική Αρχή ότι μετά από τόοοοσα «βήματα» που έκανε θα ασκεί και πάλι Διοίκηση και μετά τις εκλογές του Μαΐου και μάλιστα με την ίδια σύνθεση;
 • Είναι βέβαιοι ότι με μια διαφορετική Δημοτική Αρχή ή μια διαφορετική σύνθεση θα συμφωνήσει ο Ολετήρας/Δωτηρής να εκδηλώνει το δήθεν ενδιαφέρον του για τα παιδιά της Αρτέμιδος μοιράζοντας τους …. ΠΑΡΑΓΚΕΣ;
Ένα είναι βέβαιο. Ότι με την πολιτική τόσο των προηγούμενων Διοικήσεων όσο και της σημερινής απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, αφενός με το 4ο Δημοτικό Αρτέμιδος είναι στην κυριολεξία στον ‘ΑΕΡΑ’, αφετέρου τα παιδιά της Αρτέμιδος είναι παραδομένα στο έλεος των Ολετήρων (δήθεν δωρητών) της Παιδείας και του Ελληνικού Λαού, αυτών που με την θετική τους ψήφο υπέρ των περικοπών στην Παιδεία και στην Υγεία και υπέρ όλων εκείνων των πολυνομοσχεδίων/μνημονίων που πέρασαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν ήδη αφαιρέσει από τα παιδιά όλης της Ελλάδας το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα τους, την δυνατότητα να σπουδάζουν σε Δημόσια, Αξιοπρεπή και Ανθρώπινα Σχολεία.

Οι Δημότες πληρώνουν για …. τα Σχολεία.
Το σημαντικότερο «βήμα» της Δημοτικής Αρχής, δήθεν για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών και επισκευών των Σχολικών Κτιρίων Σπάτων – Αρτέμιδος, είναι η επιβολή φόρου πάνω στον φόρο μέσω των τιμολογίων της ΔΕΗ για τους κατοίκους της Αρτέμιδος μόνο, βγάζοντας από την ναφθαλίνη νόμο του έτους 1990!!!!
 Πρόκειται για ένα επιπλέον «Χαράτσι» της Δημοτικής Αρχής εν μέσω οικονομικής κρίσης και αφαίμαξης του Ελληνικού Λαού, δήθεν για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου. Η απερχόμενη λοιπόν Δημοτική Αρχή, από την αρχή κιόλας της θητείας της, αύξησε σε όλους του Δημότες Σπάτων & Αρτέμιδος τον Συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.), για μεν τα Σπάτα σε ποσοστό 15%, για δε την Αρτέμιδα σε ποσοστό 20%. Επιπλέον δε, επέβαλε στους κατοίκους της Αρτέμιδος μια επιπρόσθετη αύξηση πάνω στον ήδη αυξημένο Συντελεστή Φ.Η.Χ σε ποσοστό 25%, επικαλούμενη τον Ν.1892/1990 (!!!!!)
« … προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσόν να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των Σχολείων».

Συγκεκριμένα μέχρι τις 31-12-2011 ίσχυαν οι εξής συντελεστές Φ.Η.Χ:

Για την Δημοτική Ενότητα Σπάτων:
Για τους Στεγασμένους Χώρους 0,42€/τ.μ και για τους Μη Στεγασμένους Χώρους 0,21€/τ.μ
Το αναμενόμενο έσοδο για το 2011 ήταν € 2.657.164,89 (6.326.583τ.μ Χ 0,42€).

Για την Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος:
Για Στεγασμένους και Μη Στεγασμένους Χώρους 0,22€/τ.μ
Το έσοδο για το 2011 ήταν € 391.148,48 (1.777.949τ.μ Χ 0,22€).

Με την απόφαση 053/08-03-2012 η Δημοτική Αρχή (η πρόταση καταψηφίστηκε από σύσσωμη την αντιπολίτευση) επιβάλλει για το έτος 2012 αύξηση του Συντελεστή Φ.Η.Χ. σε ποσοστό 20% για την Αρτέμιδα και 15% για τα Σπάτα. Επιπλέον, μόνο για την Αρτέμιδα, επέβαλε προσαύξηση του ήδη αυξημένου Συντελεστή κατά 25% « … προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσόν να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των Σχολείων».

Δηλαδή για την Αρτέμιδα:
Ενώ ο Συντελεστής του Φ.Η.Χ για το 2011 ήταν 0,22€/τ.μ., για το 2012 διαμορφώνεται ως κάτωθι:
0,22€/τ.μ Χ 20% = 0,044€. Συνεπώς ο Συντελεστής Φ.Η.Χ γίνεται:
0,22€/τ.μ +0,044 = 0,26€/τ.μ. Προσαυξανόμενος δε κατά 25% διαμορφώνεται ως ακολούθως:
 0,26€/τ.μ Χ 25% = 0,065€.
Άρα ο Τελικός Συντελεστής Φ.Η.Χ για τους Στεγασμένους Χώρους της Αρτέμιδος γίνεται 0,26+0,056 = 0,33€/τ.μ και για τους Μη Στεγασμένους κατά το ήμισυ, δηλαδή 0,17€/τ.μ
Με αναμενόμενο έσοδο για το έτος 2012 €462.267,00.

Με την απόφαση 260/22-1-2012 του Δημοτικού Συμβουλίου, οι συντελεστές Φ.Η.Χ. παρέμειναν οι ίδιοι για το έτος 2013 χωρίς να μειωθούν, δηλαδή 0,33€/τ.μ για Στεγασμένους και 0,17€/τ.μ για Μη Στεγασμένους Χώρους, με αναμενόμενο έσοδο €594.313,00.

Τέλος με την απόφαση 316/17-10-2013 ο Συντελεστής του Φ.Η.Χ. για το έτος 2014 σύμφωνα με εισήγηση Αντιδημάρχου κ. Χρήστου Σερέτη αυξάνεται μόνο για την Αρτέμιδα σε 0,34€/τ.μ για τους Στεγασμένους Χώρους, ενώ παραμένει ο ίδιος για τους Μη Στεγασμένους, δηλαδή 0,17€/τ.μ..

Είναι προφανές ότι η Δημοτική Αρχή, μηδενός Δημοτικού Συμβούλου της εξαιρουμένου, βάλθηκε να αποστραγγίσει τους Δημότες Σπάτων – Αρτέμιδος συμπληρώνοντας το έργο της Κυβερνητικής Πολιτικής. Στα μεν Σπάτα με την διατήρηση του Συντελεστή Φ.Η.Χ. στα 0,48€/τ.μ & 0,24€/τ.μ για Στεγασμένους και Μη Χώρους αντίστοιχα, για δημότες και μεγαλοεπιχειρήσεις (Αεροδρόμιο, Εκπτωτικό Χωριό κ.λ.π), στην δε Αρτέμιδα με την συνεχιζόμενη αύξηση του Συντελεστή Φ.Η.Χ. μέχρι να φτάσει εκείνον των Σπάτων, επιβάλλοντας επιπλέον σε αυτόν αύξηση 25%, δήθεν για ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών και επισκευών των Σχολείων.

Οι εκάστοτε όμως Εισηγητές / Σύμβουλοι της Διοικούσας Δημοτικής Αρχής που είναι ταυτόχρονα και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι εισηγήθηκαν την αύξηση ή και την διατήρηση του συγκεκριμένου Συντελεστή Φ.Η.Χ. προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η κ. Μαρία Ζήση της απόφασης 260/2012 του Συντελεστή Φ.Η.Χ του έτους 2013, ο κ. Χρήστος Σερέτης της απόφασης 316/2013 για τον Συντελεστή Φ.Η.Χ έτους 2014, ακόμα και η Γ. Γραμματέας του Δήμου της απόφασης 053/2012 για τον Συντελεστή Φ.Η.Χ. του 2012, δεν αναφέρθηκαν σε ολόκληρη την παράγραφο 6β του άρθρου 113 του Ν. 1892/90, η οποία ορίζει ότι, εκτός του 25% του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων ο οποίος θα έπρεπε να αποδίδεται αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες των Σχολείων, αλλά επιπλέον και το 12% των 2/3 των τακτικών εσόδων, εκείνων δηλαδή που προέρχονται από τους θεσμοθετημένους υπέρ του Δήμου πόρους να διατίθενται επίσης υπέρ των σχολείων.

Για του λόγου το αληθές παραθέτω τους Νόμους Ν. 1892/90 άρθρο 113 Παρ. 6β. & Ν. 1828/1989 άρθρου 25, παρ. 1, α’ περίπτωση.

Ν. 1892/90 άρθρο 113 Παρ. 6β.
Άρθρο 113 Για θέματα υλικοτεχνικής υποδομής της εκπαίδευσης
Παρ.6 β) Από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης διατίθεται το 12% των 2/3 της επιχορήγησης της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 προς αυτούς, για αμοιβή καθαριστριών, λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και επισκευή ή συντήρηση σχολικών κτιρίων.
Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χωρών (Ν. 1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε, μπορεί να προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων.
Η α’ περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 25 περί εσόδων των Δήμων του Ν. 1828/1989 ορίζει τα εξής:
1. Τα τακτικά έσοδα των Δήμων και Κοινοτήτων είναι αυτά που προέρχονται από:
a. Θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους.
Ας μας πει λοιπόν η Δημοτική Αρχή και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π που με παχυλά λόγια εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για την Παιδεία του Τόπου: Πόσα από τα παραπάνω κονδύλια έχει διαθέσει (από εκείνα που ορίζονται από τους παραπάνω νόμους) από το έτος 2011 έως και σήμερα, για λειτουργικά έξοδα & Επισκευές των Σχολείων;

Οι Χρηματοδοτήσεις από τον Δήμο και για τα 5 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δύο των Σπάτων & τριών, ιδιαίτερα προβληματικών, της Αρτέμιδος, σύμφωνα με τους Απολογιστικούς Πίνακες, ήταν συνολικά μόνον οι ακόλουθες:

€ 15.000 για το έτος 2011
€ 15.000 για το έτος 2012
€ 10.000 για το έτος 2013

Οι δύο πρώτες αντιστοιχούν στο ποσόν των € 3,000,00 για κάθε ένα από τα πέντε σχολεία κατ’ έτος (5 σχολεία Χ €3.000,00=€15.000,00 ετήσια χρηματοδότηση)!!!!!

Με τη χρηματοδότηση δε των €10.000 που δόθηκαν στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή στις 25/09/2013 πληρώθηκε η ενοικίαση των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος, τα παιδιά του οποίου λόγω ελλείψεως αιθουσών έκαναν μάθημα τον Οκτώβρη και Νοέμβρη του 2013 στον προαύλιο χώρο!!!!!
Ως γνωστόν, τα λειτουργιά έξοδα των Σχολείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος καλύπτονται αποκλειστικά και μόνον από τα μισθώματα των κυλικείων και από τους Κ.Α.Π ( Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ) μέσω των Δήμων προς τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Όμως και αυτοί οι κουτσουρεμένοι ΚΑΠ, κατατίθεντο από τον Δήμο στον λογαριασμό των Σχολικών Επιτροπών με καθυστέρηση 4-6 μηνών. Για παράδειγμα:
Ο 3ος ΚΑΠ του έτους 2011 που αρχικά εθεωρείτο από Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος «χαμένος».:
 • Η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ: 39014 δημοσιεύτηκε και εστάλη στους αποδέκτες με ημ/νία 01-09-2011
 • Η «Αναγγελία πίστωσης» αποστέλλεται από το Ταμείο Παρακ. & Δανείων στον Δήμο με την Αρ.Πρ.121801 στις 06-09-2011.
 • Η Κατάθεση του ποσού στο ταμείο του Δήμου έγινε μετά από τρεις ημέρες, στις 09-09-2011.
 • Η Αποδοχή και Κατανομή από το Δημοτικό Συμβούλιο Σ-Α έγινε με την απόφαση 24/2012 στις 20-02-2012.
 • Κατετέθη στην Β΄θμια Σχολική Επιτροπή στις 14/03/12 (με απόδ. Νο.3/ 02-02-2012)
Αυτό σημαίνει ότι, ενώ και αυτή ακόμη η πενιχρή χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ για τις λειτουργικές Δαπάνες των Σχολείων είχε κατατεθεί στο Ταμείο του Δήμου από τις 09-09-2011, η Σχολική Επιτροπή τα εισέπραξε με 6 μήνες καθυστέρηση, στις 14/03/2012.

Επίσης
Ο 4ος ΚΑΠ τους έτους 2011 ποσού € 11.898.89 για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή
 • Με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ 47855 στις 16-11-2011
 • Η «Αναγγελία πίστωσης» αποστέλλεται από το Ταμείο Παρ.& Δανείων στο Δήμο με αρ.Πρ.152395/18-11-2011
 • Η Καταθεση στο ταμείο Δήμου έγινε στις 23-11-2011
 • Η πρώτη Αποδοχή από το Δημ. Συμβούλιο έγινε με την απόφαση. 320/29-12-2011
 • Η δεύτερη Αποδοχή του Δημ. Συμβουλίου έγινε με την απόφαση 024/20-02-2012
 • Το ποσόν κατετέθη στον Λογ/σμό της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής στις 07/06/2012 (με απόδ.Νο.13 ημ/νίας 28/3/12).
Δηλαδή το ποσόν των 11.898,89 βρισκόταν στο ταμείο του Δήμου και όχι στην Σχολική Επιτροπή, από τις 23-11-2011 έως τις 07-06-2012, οκτώ ολόκληρους μήνες.
Οι Επισκευές των Σχολικών Κτιρίων, χρηματοδοτούνται επίσης από το ΥΠ.ΕΣ με τις ετήσιες ΣΑΤΑ, που ακολουθούν την ίδια πορεία με τους ΚΑΠ, (ΥΠ.ΕΣ. – Ταμείο Παρακ. & Δανείων - Ταμείο του Δήμου- ΔΕΠ – κατανομή από το Δημοτικό Συμβούλιο) κατατίθεντο και αυτοί από τον Δήμο στις Σχολικές Επιτροπές με μεγάλη καθυστέρηση από 4μήνες έως και … 2 χρόνια!!!!.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Β΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ του 2011.

Β ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ του έτους 2011 € 9.180,98 για την Β/θμια Σχολική Επιτροπή
 • Με απόφαση του ΥΠ.ΕΣ 54264/28-12-2011
 • Το Ταμ.Παρ.& Δανείων απέστειλε αναγγελία πίστωσης προς τον Δήμο με αρ.Πρ.1791/31-12-2011
 • Η Κατάθεση στο ταμείο Δήμου έγινε στις 05-01-2012
 • Η Αποδοχή/κατανομή έγινε από το Δημ. Συμβούλιο με την αποφ.063 στις 19-03-2012
 • Η Β΄Κατανομή ΣΑΤΑ του 2011 κατετέθη στο Ταμείο της Β/θμιας Σχ. Επιτροπής στις 19-06-2013
Σε αυτήν την περίπτωση το ποσόν των € 9.180,98 που προορίζονταν για τις επισκευές Σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης, παρέμενε στον Δήμο από τις 05-01-2012 έως τις 19-06-2013, και κατετέθη στον Λογαριασμό της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής με καθυστέρηση ενάμιση χρόνου, και μόνο μετά από παρέμβαση της συντάξασας το παρόν άρθρο τόσο προς τον πρόεδρο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής και Δήμαρχο κ. Χρ. Α. Μάρκου, όσο και προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, αλλά και προς το Δημοτικό Συμβούλιο στις (11η συνεδρίαση, 16-04-2013).
P D F
Σχετικά με τις επισκευές των Σχολικών Κτιρίων, στο Δημοτικού Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011, ο Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Σερέτης εισηγούμενος του 15ου θέματος είπε: «Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνέταξε την υπ΄αριθμ. 12/2011 μελέτη σύμφωνα με την οποίαν θα εκτελεστεί η ετήσια επισκευή και συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων για το έτος 2011. Οι επισκευές αφορούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες δηλ. επεμβάσεις στα οριζόντια και κατακόρυφα στοιχεία των κτιρίων και διορθώσεις των ηλεκτρικών, θέρμανσης και υδραυλικών. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α. 30-733.001 και ποσόν 300.000,00€ μαζί με το ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι από ΣΑΤΑ.
Οι επισκευές – συντηρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2011 και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού 2012 να γίνονται επεμβάσεις ώστε καθ΄ όλο το σχολικό έτος 2011-2012 τα κτίρια να διατηρούνται σε καλή κατάσταση». Η Απόφαση 147/2011 ήταν ομόφωνη.

Στις 17 Μαΐου, κατά την 16η /2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο εισηγητής του 16ου θέματος Αντιδήμαρχος κ. Χρ. Σερέτης αναφερόμενος στο Ιστορικό του προγράμματος «Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων», τονίζει ότι «η μελέτη του έργου συντάχθηκε με προϋπολογισμό 243.902,44 πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός διεξήχθη 22/08/2011. Το συμφωνητικό μεταξύ αναδόχου και δήμου Σ-Α υπογράφει 14/11/2011. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζονται 18 μήνες από την ημέρα υπογΠραφής της σύμβασης». (Αριθμός απόφασης 138/2012).
Δηλαδή, σύμφωνα με τις ως άνω δηλώσεις του κ. Σερέτη, θα έπρεπε τα σχολεία να βρίσκονταν σε άριστη κατάσταση στα τέλη Αυγούστου του έτους 2013.
 • Όμως από την άνοιξη του έτους 2012 παράθυρα ολόκληρα έκαναν βουτιές από τον 1ο όροφο στον προαύλιο χώρο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, ενώ για διάστημα τριών μηνών τα παιδιά του 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος κρατούσαν με τα χέρια τους χαρτόνια για να καλύψουν τα σπασμένα τζάμια.
 • Το Αλεξικέραυνο του Γυμνασίου και Λυκείου Αρτέμιδος που εκλάπησαν από το έτος 2011, παρά την έγκαιρη, έγγραφη αναφορά τόσο των Δ/ντών των Σχολείων όσο και των επανειλημμένων οχλήσεων της συντάξασας το παρόν άρθρο ως μέλος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, προς τον Πρόεδρό της και Δήμαρχο κ. Χρήστο Α. Μάρκου, αποφασίστηκε να τοποθετηθεί τρείς μήνες πριν τις εκλογές του Μαΐου 2014.
 • Στα τέλη του Φεβρουαρίου του 2014, ο πίνακας του 1ου Λυκείου με ασφάλειες 3Χ163 Α προορισμένος να τροφοδοτεί με ρεύμα ένα, το πολύ δύο σχολεία, πήρε φωτιά, διαλύθηκε λόγω της υπερφόρτωσης/υπερκατανάλωσης των τριών (3) σχολείων, 1ο Λυκείου, 1ο Γυμνασίου, 2ο Γυμνασίου, αλλά στην ουσία τεσσάρων (4) σχολείων μετά από την επέκταση του Λυκείου σε 6 προκάτ αίθουσες στο γειτονικό ενοικιαζόμενο οικόπεδο για να στεγαστεί ο αριθμός των 457 μαθητών του.
Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού
Με τέτοιες ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ και ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ εκδήλωνε το ενδιαφέρον της η Δημοτική Αρχή για τα Σχολεία του Δήμου κατά την διάρκεια της θητείας της. Φτάνοντας λοιπόν προς το τέλος της, με τον αριθμό των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών να πολλαπλασιάζεται μέρα με την μέρα στα περισσότερα σχολεία του Δήμου, αλλά και με την προοπτική δημιουργίας νέων ΠΡΟΚΑΤ- ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ακολούθησε την πολιτική «του χαρτοπόλεμου και της ταβανόβουρτσας», προσπαθώντας να υφαρπάξει από τους Δημότες και πάλι την ψήφο τους, για να συνεχίσει τα ίδια … «βήματα» με τις ίδιες τακτικές, από εκεί που σταμάτησε!!!. 

 της Μάγδας Γιαμπιτζάκη

16 σχόλια:

 1. ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ27 Μαΐου 2014 - 8:48 μ.μ.

  Ενα πληρες και απολυτως αληθες αρθρο! Η κατασταση ηταν και ειναι τραγικη! Η Μαγδα ηταν παμτα παρον δυναμικα και ακουραστα κοντα στα θεματα παιδειας με αριστη γνωση! Για τα ΚΑΠ και τα ΣΑΤΑ και την καθυστερηση αποδοχης τους ειχαμε πολλες φορες επεμβει αλλα ποτε το Δημοτικο συμβουλιο δεν λειτουργησε στην ωρα του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΙΓΑ ΚΟΥΔΟΥΝΑΤΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙ ΓΚΑΡΝΤΑΡΟΜΠΑΣ.ΑΣΕ ΡΕ ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΤΡΑΒΑ ΝΑ ΨΩΝΙΣΕΙΣ ΣΒΕΡΚΟ.

   Διαγραφή
  2. 9:50 ανωνυμε....ωρα να ξαναπας σχολειο
   ....και θα σε βοηθησει η λιγοτερη tv και το ξεφυλλιμα ενος βιβλιου
   .Γ.Παπακυπριανος

   Διαγραφή
  3. ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ28 Μαΐου 2014 - 9:04 μ.μ.

   Φοβερή πολιτική θέση θέση και άποψη"ΚΟΥΔΟΥΝΑΤΗ'', ''ΨΩΝΙΣΕΙΣ ΣΒΕΡΚΟ'' από τουλάχιστον 6 σελίδες κείμενο για τα προβλήματα της παιδείας στην περιοχή αυτά καταλάβατε! Μη πιστεύεται ότι ''ψαρώνω'' με προσωπικές επιθέσεις. Δυστυχώς θα μας βρίσκεται πάντα μπροστά σε όλα τα θέματα. Καμία απάντηση ουσίας για αυτά που γράφει η Μαγδα δεν έχετε αυτό μας ενδιαφέρει!

   Διαγραφή
  4. Αρες Μαρες ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΕΣ.Βρε αντε σοβαρευτειτε.

   Διαγραφή
 2. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ27 Μαΐου 2014 - 10:56 μ.μ.

  Το δημαρχειο ομως, το νοικιασαν στο πιτς φυτιλι σε τιμη Συνταγματος....ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ...να μας το ζαλωσουν για 12 χρονια....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σε αυτα τα εγκληματα ηταν απολυτα συμφωνος,και ο νεος Δημαρχος.Τα σχολεια κλεινουν,εντος των ημερων,ο Δ.Μαρκου δεν εχει πει ποιο ειναι το αμμεσο μινι προγραμμα επι του θεματος.Αυτο επρεπε να το εχει προγραμματισει προ ετων.Μηπως θα μας βαλει τον εγκληματια ΚΡΟΚΟ.Πολυ ελαχιστη ανυπαρκτη ενημερωση,οσο για κινησεις καμμια απολυτως.Οσο να σε κουρασαν οι εκλογες,οι εξελιξεις τρεχουν,οι αναγκες πιεζουν υπερβολικα αν δεν εχεις προγραμματισει πολυ πριν δεν μπορεις να εχεις αμμεσο αποτελεσμα.Αναμενω να δω εργα,και μετα που σε πονει και που σε σφαζει.

   Διαγραφή
  2. Καλα τωρα με αυτην την ληστεια,εκλεισαν προσωπικα χρεη,τα λαμογια.Αλλα και ο Μουγγος συμφωνος ηταν,και ειναι.Το Ραδιο Ξεκατινανισμα ΛΕΕΙ...σκοτωνονται ενδοπαραταξιακα.ο Μουγγος αμετοχος,και ταζει σε ολους ολα,μια σιγη πριν την καταιγιδα πριν ακομα παρουν εξουσια?Η σκετο κουτσουμπολιο για να λεμε?

   Διαγραφή
  3. Μουγγός ξεμουγκός ο πρώτος με χειροπέδες από το Δημαρχείο βγήκε! Άντε καλή αρχή και συνέχεια.

   Διαγραφή
  4. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ28 Μαΐου 2014 - 11:41 μ.μ.

   Εγω λεω να τους μαζευουν εναν εναν στα μουγκα.....Τι θελεις δηλαδη βρε φιλε να φωναζει ΕΡΧΟΜΑΙ.....ΝΑ ΣΑΣ ΠΙΑΣΩ....ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΣΥΓΚΑΛΑ ΣΟΥ?ΕΠΕΙΔΗ ΦΩΝΑΖΕΙς ΕΣΥ ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΦΩΝΕΣ ΟΛΟΙ?γιατι δεν με πειθεις καθολου οτι αγαπησες την νομιμοτητα.....ετσι που φωναζεις.?
   ΑΝΤΕ ΦΩΝΑΖΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ.......

   Διαγραφή
 3. ΣΙΓΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.ΜΕ ΤΟΥΣ ΖΗΣΗ,ΜΑΡΓΕΤΗ,ΚΡΟΚΟ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΞ ΤΟΥ,ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥΛΑΚΗ,ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ,ΚΙΤΣΟΜΑΡΚΟΥ,ΚΛΠ.,ΚΛΠ.ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΚΑΜΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΥΓΓΟ.ΜΙΑ ΑΠΟ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΘΑΑΑ ΓΥΡΙΣΕΙ,ΚΑΙ ΘΑΑΑΑ,ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ.ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΒΓΩ ΛΑΘΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΤΟΥ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΕΜΠΕΛΑΚΟΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ...........ΘΑΑ ΔΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Την βαζελίνη την πήρες ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ29 Μαΐου 2014 - 7:23 π.μ.

  ΤΩΡΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ..γιατι ισως την χρειασθει και εκει,να μαθει την ποσοτητα που του χρειαζεταιμ και .ΜΕΤΑ ΘΑ ΠΑΕΙ....
  ΒΡΕ ΑΜΟΚ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ....ΜΟΝΟΜΑΝΙΑ..ΣΚΕΤΗ.
  μωρε τα ιδια και τα ιδια δεν βαρεθηκες ?ΛΟΥΤΣΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΕΓΙΝΕΣ...ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑ...ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ......Τον Σεπτεμβρη θα παραλαβει ...τι βιαζεσαι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 14 ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΣΙΓΑ ΠΟΛΥ ΣΙΓΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 15 ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ?Η ΜΗΠΩΣ ΤΟ 19?ΑΝ ΕΙΧΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ.Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΕΚΡΗΤΙΚΑ ΤΡΑΓΙΚΗ,ΜΕ ΘΑ,ΝΑ, ΟΤΑΝ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΑ.

   Διαγραφή
 6. ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ29 Μαΐου 2014 - 10:50 μ.μ.

  ΕΣΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΣΕΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΖΕΛΙΝΗ ΕΓΚΑΙΡΑ?ΤΩΡΑ ΘΑ ΦΩΝΑΖΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ....ΚΑΙ ΘΑ ΠΟΝΟΥΣΕΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΣΑΣ ΠΟΝΕΣΕ??? ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΘΑ ΣΑΣ ΠΟΝΕΣΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου