Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

Συμψηφισμός οφειλών Δήμου ΣπάτωνΑρτέμιδος, Ν. Αττικής, προς το Ελληνικό Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4316/2014 (A΄270), οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οικονομικών αποφάσισαν:

1. Οφειλές ποσού ύψους 602.870,35 € προς το Ελληνικό Δημόσιο-Δ.Ο.Υ. Παλλήνης του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος, Ν. Αττικής συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 12.886,22 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία:
ΚΩΔ. ΤΠΔ: 59620
ΔΗΜΟΣ: ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ: 592.488,56
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΙ, ΤΟΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑ 60%: 10.381,79
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ: 602.870,35
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ: 12.886,22

Η συνολική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος αναλύεται ως εξής:
α) ποσό 64.431,08 € για το έτος 2016,
β) ποσό 154.634,58 € για τα έτη 2017, 2018, 2019 και
γ) ποσό 74.535,83 € για το έτος 2020Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5,24% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ΄αριθμ. 105/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο συμψηφισμός των εν λόγω οφειλών ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) ετών, από τη δημοσίευση της παρούσας, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) από τους πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και κάθε μορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

2. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τον δικαιούχο φορέα ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

3. Εάν για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο Δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, στον δήμο, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του Δήμου,

iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.
5. Στην περίπτωση που ο Δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.
6. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του δήμους. Το συμψηφισθέν ποσό αποδίδεται στον δικαιούχο φορέα με χρηματικές εντολές και όχι κατ΄ ανάγκη ισόποσες, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.
7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εσωτερικών Εργασίας, 
Κοινωνικής και Διοικητικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Ανασυγκρότησης Αλληλεγγύης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου