Κυριακή, 24 Ιουλίου 2016

Θα αφήσεις τη μπαταρία του αυτοκινήτου σου να μολύνει για τα επόμενα 6.000 χρόνια;

Θα αφήσεις τη μπαταρία του αυτοκινήτου σου να μολύνει για τα επόμενα 6.000 χρόνια;
Η μπαταρία είναι πραγματικά η πηγή ζωής για το αυτοκίνητο. Αφού τελειώσει όμως ο κύκλος της λειτουργίας της η μπαταρία δεν αδειάζει, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Συνεχίζει να είναι
γεμάτη με χημικά που αν δεν ανακυκλωθούν σωστά, ή απλά αφεθούν στο περιβάλλον είναι άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και παραμένουν για χιλιάδες χρόνια.
Οι μπαταρίες των αυτοκινήτων είναι συστοιχίες επαναφορτιζόμενων στοιχείων και είναι σχεδόν πάντα μολύβδου - θειικού οξέος.

Ο μόλυβδος (Pb) είναι ένα μέταλλο με πολλές εφαρμογές από την αρχαιότητα. Χωρίς τις μπαταρίες μολύβδου ο κόσμος μας θα έμενε ακίνητος.

Στον 21ο αιώνα ο μόλυβδος παραμένει αναντικατάστατος. Η παγκόσμια κατανάλωση μολύβδου ξεπερνά τους 11 εκατομμύρια τόνους το χρόνο.

Οι μπαταρίες μολύβδου (αυτοκινήτων, βιομηχανιών κλπ) βρίσκονται στην πρώτη θέση των καταναλωτικών προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν παγκοσμίως. Το 90% της παγκόσμιας κατανάλωσης μολύβδου χρησιμοποιείται σε προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν και για το λόγο αυτό, ο μόλυβδος έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανακύκλωσης από όλα τα συνήθη μη σιδηρούχα μέταλλα.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι το πρώτο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης συσσωρευτών σε πανελλαδική κλίμακα με βασικό σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό των διαδικασιών συλλογής και ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου-οξέως.

Η συμβολή του ΣΥΔΕΣΥΣ στην διαδικασία ανακύκλωσης του μολύβδου συνεισφέρει σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη εξοικονομώντας μη ανανεώσιμους φυσικούς πόρους και μειώνοντας τις εκπομπές αερίων ρύπων. Επίσης, η ανακύκλωση των συσσωρευτών προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας, σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή ισοδύναμου πρωτογενούς μολύβδου, κατά 70%

Ο μόλυβδος έχει εξαιρετικά μεγάλη τάση συσσώρευσης στο έδαφος λόγω της μικρής διαλυτότητας και δεν αποικοδομείται με μικροβιακή δράση. Εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλο χρόνο παραμονής στο έδαφος που κυμαίνεται από 740 – 5900 έτη και εξαρτάται από το είδος του εδάφους, τη διαχείριση του νερού και την παρουσία οργανικών ουσιών.

Για αυτούς τους λόγους η ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Η δράση του ΣΥΔΕΣΥΣ καλύπτει αυτή την ανάγκη εδώ και 12 χρόνια, μέσω της  οργάνωσης και υλοποίησης των διαδικασιών διαχείρισης (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και ανακύκλωση) των επικίνδυνων τοξικών αποβλήτων μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου, με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, δίνοντας σημαντική βαρύτητα στη λειτουργία του, στις δυσπρόσιτες περιοχές της χερσαίας και νησιωτικής χώρας.


Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου. Έχει λάβει έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) ΦΕΚ 1124/23-7-04.

Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση και στοχεύει στο να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

Τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν «τελειώνουν»;

Τι κάνουμε τις μπαταρίες όταν «τελειώνουν»;

Σκεφτείτε την «εναλλακτική διαχείριση» για τις μπαταρίες σας.

Η ανακύκλωση των μπαταριών έχει αναδειχθεί διεθνώς σε μια προτεραιότητα μείζονος σημασίας καθώς η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους στο περιβάλλον  δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, υπαγορεύουν σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων, με βασικούς στόχους την αειφορία και την περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση.

Από τη νομοθεσία για την «εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων προκύπτει η υποχρέωση του παραγωγού / διαχειριστή να οργανώσει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων καθώς και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, με την οργάνωση ή συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης.

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Σε αυτό το πλαίσιο εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου συμφέροντος οργανώνοντας τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 Εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εκ των οποίων τα 5 καλύπτουν τις Ηλεκτρικές Στήλες και τους Συσσωρευτές.

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου. Έχει λάβει έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) ΦΕΚ 1124/23-7-04.

Οργανώνει, ρυθμίζει και καταγράφει τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών, ενώ και το ίδιο το σύστημα ενεργοποιείται στη συλλογή - μεταφορά τους συνεισφέροντας έμπρακτα στην επίτευξη των  Εθνικών στόχων. Η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας να συνεργάζονται απευθείας με νόμιμους συλλέκτες -μεταφορείς με την υποχρέωση όμως να ενημερώνουν τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (υπογραφή σχετικών συμβάσεων συνεργασίας).

Στο πλαίσιο αυτό το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει υπογράψει συμβάσεις με 39 αδειοδοτημένες εταιρείες για τη συλλογή και μεταφορά, ενώ η ανακύκλωση γίνεται σε αδειοδοτημένα εργοστάσια στην Ελλάδα. Επιπλέον το Σύστημα έχει υπογράψει συμβάσεις με 232 υπόχρεους εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών, οχημάτων και εξοπλισμού. Για τη συλλογή των συσσωρευτών λειτουργούν σε όλη τη χώρα 6.960 σημεία συλλογής.

Το ΣΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη όχι μόνο από ανεξάρτητους υπόχρεους αλλά και μεγάλες αλυσίδες και εταιρείες της λιανικής, των τηλεπικοινωνιών, των μεταφορών, φαρμακοβιομηχανίες, βιομηχανίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστικές, μεταλλουργικές κλπ.

Επιπρόσθετα των άλλων ενεργειών του, η αποτελεσματική λειτουργία του ΣΥΔΕΣΥΣ, συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων καθώς αποτελεί ένα εκ των δύο  εγκεκριμένων Συστημάτων συλλογής συσσωρευτών νικελίου – καδμίου στη χώρα μας, δαπανώντας άνω των 300.000 ευρώ τα τελευταία έτη για την ορθή διαχείριση τους (εξαγωγή των αποβλήτων στο εξωτερικό).

Γι’ αυτό βεβαίως καθοριστικός είναι ο ρόλος της Πολιτείας κυρίως ως προς την αποτελεσματική πάταξη του παραεμπορίου και των παράνομων εξαγωγών που επιβαρύνουν περιβαλλοντικά αλλά και απειλούν τη δημόσια υγεία.


Οι επικίνδυνες επιπτώσεις των χρησιμοποιημένων μπαταριών

Οι επικίνδυνες επιπτώσεις των χρησιμοποιημένων μπαταριών

Μια χρησιμοποιημένη μπαταρία κάνει περισσότερο κακό από όσο φαντάζεσαι

Αν κοιτάξουμε γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι οι μπαταρίες «κινούν τον κόσμο». Μετά τη χρήση τους όμως ξεκινούν μια «δεύτερη ζωή» που μπορεί να έχει σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς περιέχουν επικίνδυνα βαρέα μέταλλα.

Αν για παράδειγμα αφεθούν ανεξέλεγκτα ή καταλήξουν να καούν σε μια χωματερή τα επικίνδυνα αυτά συστατικά εξαερώνονται. Επιστρέφουν όμως, στη συνέχεια στο έδαφος με τη βροχή και καταλήγουν να μολύνουν όχι μόνο το χώμα αλλά και τον υδροφόρο ορίζοντα.
Η περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλούν οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές, αρχίζει από την στιγμή που αφήνονται από τους κατόχους τους σε σημεία όπως δρόμοι, χωράφια ή ακρογιαλιές.
Μόνο μέσω των αδειοδοτημένων συστημάτων, όπως είναι το ΣΥΔΕΣΥΣ, μπορεί να ακολουθηθεί η νόμιμη και φυσικά περιβαλλοντικά ορθή ροή της ανακύκλωσης, διότι οι συσσωρευτές είτε είναι μολύβδου – οξέως, είτε νικελίου καδμίου, αν δεν ανακυκλωθούν σωστά μολύνουν τη διατροφική αλυσίδα και είναι επικίνδυνοι για την υγεία όλων μας. Τα μέταλλα των συσσωρευτών προσλαμβάνονται από τον ανθρώπινο οργανισμό, μέσω της τροφής, του νερού και του καπνίσματος.

Ενδεικτικά:
- Ο μόλυβδος, σε περιπτώσεις συνεχούς ή υπερβολικής έκθεσης, προκαλεί αύξηση αρτηριακής πίεσης, αναιμία, βλάβες στον εγκέφαλο και διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά.

- Το θεϊiκό οξύ, το οποίο περιέχεται στους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, μπορεί να δηλητηριάσει περίπου 3 εκατ. κυβικά μέτρα υπόγειων πόσιμων υδάτων και προκαλεί θάνατο στα ψάρια και κάθε είδους ζωή στο νερό.

- Το κάδμιο, ως τοξική και καρκινογόνος ουσία, επηρεάζει τους πνεύμονες, προκαλεί βλάβη στους νεφρούς, διαταραχές στα οστά και αιματολογικά προβλήματα.

- Το νικέλιο και τα άλατά του προκαλούν δερματίτιδα, ανάπτυξη καρκίνου, αναπνευστική ανεπάρκεια, καρδιακές ανωμαλίες και αλλεργικές αντιδράσεις.

Η σωστή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών είναι επιβεβλημένη αν θέλουμε να εξαλείψουμε τις σημαντικές επιπτώσεις αυτών των αποβλήτων στο περιβάλλον αλλά και τις επικίνδυνες συνέπειες στον άνθρωπο.

Η ανακύκλωση των μπαταριών όμως έχει και ένα επιπλέον όφελος. Δεν χάνονται πολύτιμα μέταλλα όπως ο μόλυβδος ο οποίος μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον για κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεται εξοικονομείται ενέργεια σε ποσοστό που φτάνει και το 80%.
Σύμφωνα με το ΣΥΔΕΣΥΣ στην Ελλάδα, η ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως γίνεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις στη χώρα μας.
Η δε ανακύκλωση των αποβλήτων συσσωρευτών νικελίου – καδμίου, εξαιτίας έλλειψης αντίστοιχης μονάδας επεξεργασίας στην Ελλάδα, γίνεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού.

Ειδικότερα κατά το 2015 το σύνολο των ποσοτήτων τα οποία συλλέχτηκαν κατ΄ εντολή του ΣΥΔΕΣΥΣ, ανέρχονται σε 671 τόνους αποβλήτων Μολύβδου – οξέος. Αντίστοιχα συγκεντρώθηκαν 13,8 τόνοι νικελίου – καδμίου.

Το σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων που συλλέχθηκε από συμβεβλημένους με το ΣΥΔΕΣΥΣ συλλέκτες, ανέρχεται σε 4.959.676,60 κιλά (4.959 τόνους) Μολύβδου – οξέος.

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου. Έχει λάβει έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ) ΦΕΚ 1124/23-7-04.
Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση και στοχεύει στο να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.http://www.sydesys.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου