Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Δήμος Σπάτων , Αρτέμιδος: Δημοπρασία για Μίσθωση Κτιρίου στέγασης του 6ου Νηπιαγωγείου Αρτέμιδος

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Προκηρύσσει φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Δημοτικής Ενότητας
Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της διακήρυξης αυτής.
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
– Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Αρτέμιδος και συγκεκριμένα στις περιοχές Αγίου Νικολάου ή Γαλήνης και να περικλείεται από τις οδούς Αριστοφάνους Βόρεια – Κρυστάλλη – Πετρου πόλεως – Αρίωνος – Αγίου Νικολάου.
– Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο συνολικού εμβαδού ελάχιστης καθαρής επιφάνειας 180 τ.μ. και πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, μία (1) κουζίνα, μία (1) αίθουσα γραφείου, τέσσερις (4) τουαλέτες (εκ των οποίων, η μία για Α.Μ.Ε.Α.) και προαιρετικά βοηθητικό χώρο.
– Το ακίνητο πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας και να πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκιάσεως, θέρμανσης, πυρασφάλειας, αερισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, στατικής επάρκειας, καταλληλότητας δομικών υλικών κ.λ.π.).
– Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο τουλάχιστον 200 τ.μ. κλίσης μέχρι 6%.
– Το ακίνητο πρέπει να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια και να μη γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής.
– Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται από σχετική οικοδομική άδεια ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω και παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία κρίνει περί της καταλληλότητας και αν πληρούν τους όρους της οικείας διακήρυξης και συντάσσει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα, με έγγραφη πρόσκληση.
Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και μειοδοτική προς αναζήτηση του τελευταίου μειοδότη.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος (τηλ. 213 2007397) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr.

www.irafina.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου