Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 29.11.2016 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 27/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...35666.../25-11-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 29η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί μη αναπροσαρμογής του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.444/2016). (ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ)
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους διαφήμισης έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.447/2016). (ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.448/2016). (ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΖΩΗΛΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ)
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης επιβολής τέλους χρήσης χώρου κατάληψης περιπτέρων βάση του άρθρου 76 του Ν.4257/2014 (αρ.απόφ.Ο.Ε.446/2016). (ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ)
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης καθορισμού τέλους χρήσης των θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντινών και στάσιμων μικροπωλητών) για το έτος 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.445/2016). (ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ)
 6. Λήψη απόφασης περί δικαστικού συμβιβασμού ή συνομολόγησης περιεχομένου της αγωγής από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου κ. Κατσιμίχα Δημήτριο για την υπόθεση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «OTEestate» (αρ.απόφ.Ο.Ε.412/2016). (Η 412-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Γιαλού – Αγ. Δημήτριος – Πύργος», στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων - Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.16011/1-6-2016 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.064/2016). (Η 064-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και μετατροπή του εν λόγω τμήματος (ΚΑΕΚ 050233614018) του Ο.Τ.1225-1226 της Π.Ε.7-8-9 από κοινόχρηστο χώρο σε οικοδομήσιμο, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ.15325/2008 απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης του 18ου Τμήματος του Τριμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.065/2016). (Η 065-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης επέκτασης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στην Π.Ε.12 Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος και συγκεκριμένα απέναντι από το Ο.Τ. Γ2533 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος, με προτεινόμενη χρήση γης «τουρισμός – αναψυχή» (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.066/2016). (Η 066-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 10. Λήψη απόφασης περί οριστικής παραλαβής - έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη κοινοχρήστων χώρων Δήμου». (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΜΕΛ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡ.ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ)
 11. Λήψη απόφασης περί παραλαβής - έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Αρτέμιδος στο Ο.Τ. 1846-1848 ΠΕ6 Δ.Ε. Αρτέμιδος.
 12. Λήψη απόφασης περί παραλαβής - έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την υπαγωγή στο Ν.4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρεσιών στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων». (ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΛΑΒ.- ΕΓΚΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν. 4178-2013 ΤΑΚΤ. ΑΥΘΑΙΡ. ΣΤΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΤΩΝ)
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης του έργου και της υπ’αριθμ.114/2016 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών οδού Δημάρχου Χρ. Μπέκα Δημοτικής Ενότητας Σπάτων». (ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ ΔΕ ΣΠΑΤΩΝ)
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικών ετών 2013, 2014 & 2015. (ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013_2015, ΑΠΟΦΑΣΗ -ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014, ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Β-ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015)
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ίδρυσης 3ου Γυμνασίου Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.61/2016). (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΠ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 3ΟΥ ΓΥΜΝ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ)
 16. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 2 επταήμερη 24ωρη βάση, υπαλλήλων της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας για το έτος 2017. (ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ-ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2017)
 17. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε επταήμερη 24ωρη βάση, υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και συγκεκριμένα για τα τμήματα α) ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ β) ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & γ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, για το έτος 2017. (24ΩΡΗ & 7ΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 23.11.16)
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας (υπ’αριθμ.34018/11-11-2016 εισήγηση). (ΑΙΤΗΣΗ Μucodemi, ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚ.ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠ.)
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη πρακτικής άσκησης Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου στην Δ/νση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου μας (υπ’αριθμ.34429/16-11-2016 εισήγηση). (ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΠΡΑΚΤ.ΑΣΚ.ΒΟΗΘΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠ.Πρέντι)
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης για την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης χορήγησης επιχειρηματικής κάρτας καταθέσεων «Bank in Office» μεταξύ της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του Δήμου - Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και των σχετικών συμβατικών εγγράφων – Καθορισμός κατόχων για τη χρήση των Επιχειρηματικών Καρτών Καταθέσεων «Πειραιώς Deposit Card» στο ειδικού τύπου Μηχάνημα (ΑΤΜ) στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης.  (ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ BANK IN OFFICE)
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση, όπου απαιτείται.
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης α) διαγραφής οφειλής του θανόντος ΔΕΔΕ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τους 435/2013, 47/2014, 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.1-4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και β) την εκ νέου βεβαίωση στο όνομα της ΕΛΕΝΗΣ ΒΛΑΧΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως νόμιμη κληρονόμος του θανόντος με επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014». (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΕΔΕ ΜΙΧΑΗΛ)
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής της ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.1-4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014. (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου