Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 24η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 02.11.2016 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

email


ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 24/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...32584.../27-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 02 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – Ν.-Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» (“AP. PAPACONSTANTINOU & PARTNERS LAW FIRM”), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατριάρχου Ιωακείμ αριθμ. 30-32, Κολωνάκι, να εκπονήσει Γνωμοδοτικό Σημείωμα επί του αιτήματος της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.Μ.» περί λύσεως της υπ’ αριθμ.9332/01.08.1996 συμβάσεως που έχει συνάψει με τον Δήμο προκειμένου για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ», καθώς και να εκπονήσει σχέδιο λύσεως της υπόψη συμβάσεως. (αρ.απόφ.Ο.Ε.406/2016).
  2. Λήψη απόφασης α) για εξέταση της υπ’αριθμ.26499/06-09-2016 ένστασης της εταιρείας «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.Μ.» κατά της υπ’αριθμ.πρωτ.22186/19-07-2016 πράξης έκπτωσης της Δ.Υ. & β) για εξέταση του υπ’αριθμ.32764/31-10-2016 υπομνήματος της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ Α.Τ.Ε.Μ.» για λύση της υπ’αριθμ.πρωτ.9332/31-07-1996 σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
Το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω:
  1. 1. Την από 27/10/2016 αίτηση της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»,
  2. 2. Την εκδίκαση της υπ’ αριθμ.πρωτ.26499/6-9-2016 ένστασης της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ» επί της πράξης έκπτωσης της ΔΥ η οποία πρέπει να εξεταστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο έως την Παρασκευή 4/11/2016 και
  3. 3. Το με αριθμ.πρωτ.32764/31-10-2016 υπόμνημα της «ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ»
  4. και η συνεδρίαση θεωρείται κατεπείγουσα για το λόγο ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η ανάθεση σε δικηγόρο της γνωμοδότησης επί του σχετικού (3) και της επιμέλειας σχεδίου συμφωνητικού λύσης της σύμβασης με την ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ, έτσι ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας γνώση των ανωτέρω να αποφασίσει επί της ένστασης και επί του σχετικού (3) υπομνήματος μέχρι την 4/11/2016 και επειδή η εξέταση της ένστασης του θέματος δεν μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την εξέταση του από 31-10-2016 υπομνήματος της αναδόχου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Google+