Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

ΧΡ.ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ: ΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΞΑΝΑΚΤΥΠΟΥΝ

Παραμονές Δεκαπενταύγουστου και ενώ ξεκινούσαν οι μεγάλες πυρκαγιές του 2019, στην Εύβοια, η Περιφεριακή Αρχή Αττικής εισηγείτο Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του έργου «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (MASTERPLAN) λιμένα Ραφήνας». Τόσο εσπευσμένα λίγο πριν τη λήξη της θητείας της; Τυχαίο;

Όμως, όταν έβρεχε ευκαιρίες και "μυαλά" και στην υπόθεση του Λιμανιού και της παράκτιας ζώνης Ραφήνας, ο τοπικός λαϊκισμός (δεν εννοώ τη γνωστή πρωτοβουλία πολιτών Ρ-Π) άνοιγε ομπρέλες !!!! και οι περισσότεροι λοιδορούσαν ή δεν κατάλαβαν τίποτα, ούτε αξιοποίησαν ως έπρεπε την από Ιούνιο 2018 μελέτη 296 σελίδων, του Δήμου Ρ-Π, με τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ (Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης Ραφήνας), οπότε τώρα τι γίνεται φίλες και φίλοι λαϊκιστές, έχοντας αφήσει χρόνο να χαθεί;

Ίδια γεύση τελικά με τον χειρισμό της υπόθεσης του αποχετευτικού και εν πολλοίς και του ΔΑΑ.
Λόγια – λόγια και στο τέλος όλοι (πλην ελαχίστων) βρέθηκαν στην πλευρά του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Επιτέλους να καταλάβουμε ότι απαιτείται ένα ΣΟΒΑΡΟ και μαζικό τοπικό κίνημα πολιτών και φορέων (που δεν θα άγεται και θα φέρεται), σε συνδυασμό με την αλλαγή πλεύσης στους ΟΤΑ Α βαθμού της περιοχής μας, για τα ζητήματα:
α) της Παράκτιας και Θαλάσσιας ζώνης των περιοχών μας (κατά την Οδηγία 2014/89/ΕΚ, κλπ),
β) του ΔΑΑ,
γ) του αποχετευτικού και των στερεών αποβλήτων, κ.ά.

Παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας

Η τυχόν παράλειψη – παράκαμψη του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου (όπως λέγεται) και του κοινού (πολιτών & φορέων) για έκφραση γνώμης επί του Master Plan του Λιμένος Ραφήνας
Σε περίπτωση που όπως μαθαίνω υπάρχει παράλειψη πρόσκλησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας –Πικερμίου για προηγούμενη γνωμοδότηση επί του θέματος της μελέτης (Master Plan) του Λιμένος Ραφήνας (κατά Ν. 3010/2002 – όπως ισχύει - και το άρθρο 77 - § 1 του Ν. 3463/06), πριν από την έκδοση οποιασδήποτε Πράξης υπερκείμενης Αρχής, η παράλειψη αυτή σηματοδοτεί ακυρότητα ενεργειών, αφού συνιστά παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας
Μεταξύ άλλων το άρθρο 77 του Ν. 3463/06 αναφέρει :
«Προκειμένου οι κρατικές αρχές να εκδώσουν οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική πράξη, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ρυθμιστικά ή χωροταξικά σχέδια και τις αποφάσεις χωροθέτησης εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων, οφείλουν να ζητούν τη γνώμη των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων των Δήμων ή των Κοινοτήτων ή των διοικητικών συμβουλίων των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, στην περιφέρεια των οποίων πρόκειται να ισχύσουν, …………»
Εν προκειμένω οι αρμόδιοι (Κρατικοί λειτουργοί και Περιφέρεια), προφανώς εν γνώσει τους και σκόπιμα, παραβιάζουν εκτός των ανωτέρω και άλλες συγκεκριμένες διατάξεις και Οδηγίες της Ε.Ε, όπως :

I. Το άρθρο 2 της οδηγίας 2003/35/ΕΚ (που τροποποίησε την οδηγία 85/337/ΕΟΚ) περί συμμετοχής του κοινού σε σχέδια και προγράμματα, αναφέροντας (για «τα Κράτη Μέλη»), ότι :
α) το κοινό ενημερώνεται, είτε με ανακοινώσεις είτε με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα όπου αυτά είναι διαθέσιμα, για κάθε πρόταση που αφορά τέτοια σχέδια ή προγράμματα ή την τροποποίηση ή αναθεώρησή τους και για το ότι οι σχετικές πληροφορίες για τις εν λόγω προτάσεις τίθενται στη διάθεση του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και σχετικά με την αρμόδια αρχή στην οποία πρέπει να υποβάλλονται οι παρατηρήσεις ή οι ερωτήσεις.
β) το κοινό έχει το δικαίωμα να διατυπώνει παρατηρήσεις και γνώμες όταν όλες οι επιλογές είναι ακόμη δυνατές, πριν από τη λήψη των αποφάσεων επί των σχεδίων και προγραμμάτων
II. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αριθ. πρωτ: 1649/45/2014 (ΦΕΚ: 45/Α/2014), περί «Εξειδίκευσης των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ……., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), …», όπου μεταξύ άλλων για τις «Γνωμοδοτήσεις φορέων και τη δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησης», το άρθρο 19, λέει ότι :
«1. Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται:
α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ' αριθ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β' 327).
β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου (κατ’ άρθρο 77 του Ν. 3463/06), Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό.
2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.
3. Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
………………………………………………………………
5. Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης.
6. Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό.
7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή».
III. Το άρθρο 5 (περί «Εταιρικής σχέσης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης») του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013, ειδικότερα σε ότι αφορά τους τοπικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών …., κατά την § γ του εν λόγω άρθρου που προσδιορίζει για συμμετοχή «τους φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων».

Διαβάστε επίσης περισσότερα στο: Ούτε οι goodfellas* τέτοια βιασύνη

4 σχόλια:

 1. ΓΙΑ ΑΥΤΟ Ο ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΑΡΧΕΣΑ Η ΑΝΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΙΜΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΕΛΠΙΖΟΝΤΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΗΜΑΡΧΕΣΑ ΝΑ ΠΕΣΟΥΝ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ Κ ΝΑ ΒΓΑΛΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΝΕ ΟΝΕΙΡΟ.

  ΣΚΕΨΟΥ ΤΙ ΘΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΘΗ ΑΝ ΣΕ ΕΙΧΑΝΕ ΨΗΦΙΣΗ ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΚΟΜΑ Κ ΧΩΝΟΣΟΥΝΑ Κ ΕΣΥ ΣΤΟ ΔΣ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΝΟΜΩΝ.
  ΘΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΚΑΤΙ?
  ΓΡΑΦΤΟ ΑΠΛΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΗ Κ Ο ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΟΧΙ ΝΑ ΜΕ ΒΑΖΕΙΣ ΝΑ ΤΡΕΧΩ ΝΑ ΒΡΩ ΤΙΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
  ΠΟΛΛΕΣ ΨΗΦΟΥΣ ΠΗΡΕΣ ΠΡΟΣΕΧΕ ΜΗΝ ΣΑΛΤΑΡΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Έτσι μπράβο υποστηριχτεί του Δημάρχου και των συμφερόντων που τον έσωσαν οριακά, αποκαλύψου. Συνέχισε τη λασπολογία σου, αλλά να ξέρεις ότι τώρα πια σας κατάλαβαν όλοι. 16 συμβούλους η Άννα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 14 ο "μουγκός" όπως τον λέγατε εσείς και επίσης και τα δυο τοπικά συμβούλια με προέδρους από την ΑΝΑΣΣΑ. Μήπως επί της ουσίας χάσατε και δεν το καταλάβατε ; Καιρός να σιωπήσετε πια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο ΜΟΥΓΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΙΠΟΤΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ Κ ΝΑ ΤΟΝ ΠΕΙΣ ΑΛΗΘΕΙΑ Κ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ.
  ΤΟΝ ΡΑΦΤΟΞΕΠΟΥΠΟΥΛΟ Κ Κ ΤΑ ΚΑΜΩΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΑΜΕΛΙΑΣ ΟΜΕΡΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΤΥΝ ΠΑΡΑ ΧΥΔΑΙΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
  ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟ Κ ΤΗΝ ΑΝΝΑ ΑΧΤΡΑΝΘΡΩΠΟ?
  Ο ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΗΔΗ ΜΕΝΗ ΝΑ ΟΡΚΙΣΤΗ Κ ΜΕΤΑ ΘΑ ΧΑΘΗ.
  Ο ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ Κ ΕΧΑΣΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΥΤΥΧΩΣ.
  ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Ο ΜΟΥΓΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ?
  ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΡΙΝΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟ ΠΟΜΑΚΟ Κ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΗ ΑΝΝΑ ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΩΤΗΡΑΣ.
  ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΤΑΛΙΑ ΔΙΑΛΕΓΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΠΙΟ Κ ΤΡΥΠΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΗΤΑΝ Κ ΠΑΡΑΜΕΝΗ Ο ΜΟΥΓΚΟΣ ΑΥΤΑ ΕΙΧΕ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΛΑΞΕ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΗΜΑΔΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ελλην νομίζω οτι ειμαι.27 Αυγούστου 2019 - 1:54 μ.μ.

  Αυτός ο λιπασμός της ομάδας Ραφτόπουλο, ποτέ και πως θα τελειώσει, να πάψει να σέρνει στον βούρκο του, όλη την φτωχό γειτονία της Λούτσας?
  Φτωχό γειτονία όχι μονό από οικονομικής απόψεως, άλλα πολίτικης και ηθικής?
  Η οικονομική δυσπραγία, δεν είναι μονό αποτέλεσμα της κακής διαχωρίσεως του ατόμου, είναι πάρα πολλοί εξωτερικοί παράγοντες, που φέρνουν την ανέχεια, άλλα αυτό μπορεί να αν ανατραπει κάθε στιγμή, με μια καλή δουλειά. ένα λαχείο πολύ πιο πιθανό από εργασία, άλλα μπορεί να αλλάξει.
  Η ρητορική και οι πράξεις Ραφτόπουλου δεν υπαγορεύονται από καμιά άλλη ανάγκη, πάρα μονό να ξεφεύγει από την μιζέρια του πάμφτωχου που έζησε νέος, αυτό είναι θεμιτό και μπράβο του που το κατάφερε, άλλα όχι με κάθε μέσων φτάνει να κερδίσει χρήμα και να κάνει ομήρους, τους ανθρώπους που αγόρασε, για σκλάβους.
  Γιατί το λέω αυτό? και πως το γράφω έτσι δημοσία?
  Ο ίδιος ο Ραφτόπουλο στο προσωπικό του fb, αναφέρει μια ομάδα ανθρώπων, που είχανε οικονομική ανάγκη τρομερή, βγάζοντας φυσικά οικονομικό όφελος, από την οικονομική βοήθεια που πρόσφερε, την αναγκαία στιγμή που είχανε αυτοί ανάγκη τα χρήματα.
  Αλλοι τα επέτρεψαν η θα τα επιστρέψουν, κάποιοι αλήτες τα άγαν και δεν έχουν σκεπό να του επιστρέψουν.
  Αυτό το βλέπω περισσότερο σαν καλή πράξη, ακόμα και όταν το ποσόν που παίρνει δανειζόμενος έχει τόκο, γιατί η συμφωνία γίνεται ξεκάθαρα χωρίς ψιλά γράμματα.
  Όσοι δεν τα επέστρεψαν τους ονομάζω Απατεώνες.
  Ο ραφτόπουλο όμως ομολόγησε, ότι αυτός δίνοντας τα χρήματα, αυτομάτως ο δανειζόμενος γίνεται σκλάβος του, για κάθε σκέψη και πράξη του.
  Έδωσε χρήματα, για να βοηθήσει και να κερδίσει χρήματα. καλώς μια συνηθισμένη εμπορική συναλλαγή ΤΕΛΟΣ.
  Ο Ραφτόπουλο όμως θέλει, μετά τα υπόγεια τα παραπήγματα κάθε τύπου Συλλογών, να κάνει την κόρη του Δήμαρχο και αυτό θεμιτό και κάλο όνειρο για ένα γονιό για το παιδί του, που θέλει να βγάλει από καταγωγή και να το βάλει στον προθάλαμο των σαλονιών της πολίτικης.
  Το σιχαμένα κακο ενός τρωγλοδύτη σαν τον Ραφτόπουλο, ποιο είναι και βρίσκεται στον τοίχοι για εκτέλεση?
  Με μια εμπορική πράξη, έκτος από το οικονομικό όφελος, ήθελε να εισπράξει και πολλά παραπάνω, οι δανεισμένοι χρήματα, υποχρεωτικά να ψηφίσουν την δική του επιλογή.
  Αυτή όμως είναι άλλη εμπορική πράξη και θέλει νέο συμφωνητικό.
  Τώρα ο Ραφτόπουλο έχει ανάγκη και ζητάει, άρα πρέπει αυτός να πληρώσει το επιπλέον τίμημα και αυτό το ορίζει ο δανειστής στην περίπτωση αυτή ο ψηφοφόρος και μπορεί να είναι οποιοδήποτε αστρονομικό ποσόν, γιατί πιθανή εκλογή της Άννας θα την οδηγούσε, στην Αθανασία και τρέλα οικονομικά κέρδη.
  Όλα αυτά τα συζητώ αν και είναι απαγορευμένη και άπλα η σκέψη, να νοθεύσεις άμεσα η έμμεσα εκλογές, γιατί ακυρώνεται η Αθηναίικη Δημοκρατία.
  Δημοκρατία γενικά δεν υπάρχει, η μιλάμε για την Αθηναίικη Δημοκρατία, η για κάποιο υποπροϊόν της όλα αυτά που λέμε σήμερα δημοκρατία.
  Αλλα μιλώντας με ανθρώπους, που είναι μοναρχία, απολυταρχία, είναι τα μονά πολίτικα συστήματα που αναγνωρίζουν, πρέπει να τα κάνω παιδική κρέμα και να σας την τάσσω προσεκτικά μην πνιγείτε από την Αλαζονεία του. Αρχοντοχωριάτη, που σας δίνει νόημα στην ζωή σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου