Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

ΣΠΑΤΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ: Αλήθεια Είναι! Μ.Ζήση Τέλος!

email
ΣΠΑΤΑ, ΑΡΤΕΜΙΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌ: Αλήθεια Είναι!!! Μ.Ζήση Τέλος!!
Η Απόφαση-Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 152 (Δευτεροβάθμιο όργανο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), κηρύσσει μη νόμιμη την απόφαση του Δημήτρη Μάρκου να ορίσει Πρόεδρο του Δ.Σ. την Μαρία Ζήση και είναι άμεσα εκτελεστή.  
Πρώτη Δημοσίευση: 13.06.17
Αυτό σημαίνει ότι την επόμενη Κυριακή θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων, Αρτέμιδος.
Η απόφαση της Επιτροπής αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Συνεπώς η ήδη προσβληθείσα απόφαση-πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 5-3-2017 σχετικά με την εκλογή μελών Προεδρείου στου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος για το διάστημα από 5-3-2017 έως 31-8-2019 είναι μη νόμιμη ως προς την εκλογή της υποψηφίας Προέδρου...αφού κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για 3η φορά καταμετρήθηκαν 12 σταυροί προτίμησης επί συνόλου 32 (παρόντων), που δεν αποτελεί την πλειοψηφία επί των παρόντων μελών...»
Ο Δημήτρης Μάρκου επαληθεύει το άρθρο μου Ο κλητήρας που έγινε Δήμαρχος. Ο Ι.ΤΟΥΝΤΑΣ αντιδρώντας με πολιτικό ένστικτο και νομική γνώση και έχοντας έννομο συμφέρον προσέφυγε στη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και δικαιώθηκε.
Ο ψεύτης ανίκανος Δημήτρης Μάρκου κορόιδευε τον Ι.ΤΟΥΝΤΑ μέχρι την τελευταία στιγμή για την θέση του Προέδρου. (Πρόκειται για πάγια τακτική του να τρενάρει να απαντήσει και να τάζει σε πολλούς μόνο 1 θέση!) 
Επέλεξε για πρόεδρο την Μ.Ζήση και την επέβαλε και την υποστήριξε, ακόμη και δημόσια παρόλο που ήξερε ότι αυτό δεν ήταν νόμιμο!  Αυτή του η ενέργεια αφήνει περιθώρια για πολλές εκδοχές εξήγησης του παρασκηνίου που παίχτηκε για αυτή την θέση. Αλλά καμία από αυτές τις εκδοχές δεν τον τιμά! Όλοι μας είμαστε ενήλικες και ώριμοι πολίτες. Όλοι μας γνωρίζουμε ιστορία και ξέρουμε απόλυτα πως γίνονται αυτές οι δουλειές.

Αυτή η απόφαση είναι καταπέλτης και γκιλοτίνα για τον ανίκανο κλητήρα Δ.Μάρκου. Έναν άνθρωπο που είναι εντελώς ξένο σώμα για τον Δήμο που διοικεί! Αυτή του η ηλίθια και ανόητη πράξη να επιβάλει πρόεδρο με τέτοια εκλογικά αποτελέσματα αποδεικνύει ότι είναι ξένος ακόμη και για την ολόκληρη την παράταξή του.
Έφτασε στο σημείο τους τίτλους Πρόεδρος και Δήμαρχος να τους καταντήσει απλά παρατσούκλια!
Αναρωτιέμαι πως θα μπορούν να κυκλοφορήσουν δημόσια από εδώ και πέρα μετά από τέτοια πράξη!
Το μόνο που συνεχίζω να κάνω είναι να τους συλλυπούμαι

Διαβάστε ολόκληρη της Απόφαση-Πρακτικό και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα για την σοβαρότητα της υπόθεσης:


Ι.ΤΟΥΝΤΑΣ: Ο...πολύς!
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ άρθρου 152 Ν. 3463/2006
περιφερειακής ενότητας Πειραιώς,
Νήσων και Ανατ. Αττικής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4o
Στην Αθήνα σήμερα 9-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 και στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, (Κατεχάκη 56) κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συνεδρίασε η από το άρθρο 152 του Ν. 3463/2006 προβλεπόμενη Επιτροπή της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς, Νήσων και Αν. Αττικής, που ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5482/2540/24-02-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 44921/39834/11-10-2012, αριθμ. 2994/2556/29-1-14, αριθμ. 23886/12848/7-4-15 και αριθμ. 96570/51936/15/15-1-16 αποφάσεις, αποτελούμενη από τους:
 1. Παναγιώτα Παρασκευοπούλου, Πάρεδρο Ν.Σ.Κ., Πρόεδρο, παρών.
 1. Παντελή Ξυριδάκη, Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού, τακτικό μέλος, παρών.
Όσον αφορά στο αναπληρωματικό μέλος Ευαγγελία Θεοδοσοπούλου, δικηγόρο Αθηνών, κλητεύθηκε νομίμως και εμφανίσθηκε μεν στην αρχή της συνεδρίασης πλην όμως αποχώρησε αναιτιολόγητα πριν την λήξη αυτής και πριν την έκδοση απόφασης και ως εκ τούτου θεωρείται απούσα,
παρουσία και του Γραμματέως Αθανάσιου Βλαχάκη προκειμένου να συζητήσει, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το παρακάτω θέμα:

Θέμα 9ο : Προσφυγή του Ιωάννη Τούντα κατά των αριθμ. 19843/7020/10-3-17 και 20525/7374/10-3-17 αποφάσεων ΓΓΑΔΑ.

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Παρασκευοπούλου:

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα υπάρχοντα έγγραφα στοιχεία του φακέλου, την προσβαλλόμενη απόφαση και την προσφυγή, σε συνδυασμό και με τα προφορικώς αναπτυχθέντα και με την εισήγηση της Προέδρου αυτής κας Παρασκευοπούλου, από τα ως άνω στοιχεία διαπιστώνει τα εξής:

Α) Κατ’ αρχάς, με τη διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με τη διάταξη του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ορίζεται ότι: «Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του επόμενου άρθρου, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής».
Στο δε άρθρο 152 του ΚΔΚ ορίζεται ότι: «1. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συνιστάται τουλάχιστον μία (1) τριμελής Ειδική Επιτροπή που αποτελείται από:….2. Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας, και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της…3...4…5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η αποζημίωση των μελών της Επιτροπής και του Γραμματέα αυτής, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις. Θέματα λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Στην εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της πιο πάνω παρ. 5 του άρθρου 152 του ΚΔΚ υπ’ αριθμ. 31925/6-6-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Κανονισμός λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας» (ΦΕΚ Β’ 1020) ορίζονται και τα ακόλουθα: «Η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που εκδίδονται στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας επί των πράξεων των οργάνων των δήμων και κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου διέπεται από τον παρόντα κανονισμό. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρούσα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) (Άρθρο 1), «Εξέταση προσφυγής. 1. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυγές που ασκούνται ενώπιόν της από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και στρέφονται κατά των αποφάσεων ή παραλείψεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Η Ειδική Επιτροπή αποφασίζει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν…4. Η Ειδική Επιτροπή, εφόσον η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτά, ασκεί έλεγχο νομιμότητας μόνο επί των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται με την προσφυγή κατά της πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας». (Άρθρο 4 παρ. 1 και 4), “1…2. Oι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου» (Άρθρο 5 παρ. 2).
Με τις προϊσχύσασες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), οι οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 238 του ν. 3852/2010, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και ειδικότερα, δυνάμει των άρθρων 148 έως 152 του εν λόγω Κώδικα, καθιερώνεται διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε δύο επίπεδα (ΣτΕ 2242/2008, 1860/2002, 2378/2001), και όχι σκοπιμότητας ή ουσίας, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν ασκήσεως αντίστοιχων προσφυγών από τον διοικούμενο (ίδ. ΣτΕ 3910/2009, 1908/2007, 2028/2011, 2913/2012 Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ). Σε πρώτο βαθμό αρμόδιος είναι ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, η δε Επιτροπή του άρθρου 152 έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται, ύστερα από άσκηση προσφυγής, μόνο επί των εκτελεστών πράξεων του Γενικού Γραμματέα, ενώ, αντιθέτως, δεν υπόκεινται σε προσφυγή απευθείας ενώπιον της Επιτροπής οι πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου (ΣτΕ 1114/2012, 2171/2014). Σημειωτέον ότι, η εν λόγω απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δεδομένου ότι με αυτήν ασκείται η προβλεπόμενη από το νόμο αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας (βλ. ΣτΕ 2242/2008, 637/2002, 3068/2001, 2484/2001).
Η προθεσμία της ως άνω προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής αρχίζει μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας που τάσσεται στον Γενικό Γραμματέα να αποφανθεί, εκτός αν εκδοθεί και κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο απορριπτική απόφαση επί της προσφυγής ή εάν ο ενδιαφερόμενος λάβει γνώση της απορριπτικής αποφάσεως πριν την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών. Σε περίπτωση σιωπής των οργάνων – ή κοινοποιήσεως στον ενδιαφερόμενο ή γνώσεως εκ μέρους του της αποφάσεώς τους, απορριπτικής της προσφυγής, σε χρόνο μεταγενέστερο της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας αποφάσεως – η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής καθώς και κατά της αποφάσεως κατά της οποίας είχε ασκηθεί η προσφυγή αρχίζει από την επομένη της συμπληρώσεως των ανωτέρω προθεσμιών που τάσσονται στον Γενικό Γραμματέα προκειμένου να αποφανθεί. Και τούτο διότι, δεν ασκεί καμία επιρροή το γεγονός ότι η εν λόγω απόφαση του ΓΓΑΔΑ κοινοποιήθηκε στον ενδιαφερόμενο τρίτο ταχυδρομικώς μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας του άρθρου 151 του ν. 3463/2006 (ΣτΕ 4146/2009, 2394/2010).
Στην κρινόμενη ως άνω υπόθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, αφενός μεν, επί της από 07-03-2017 προσφυγής του Ιωάννη Τούντα κατά της υπ' αρ. 81/2017 απόφασης-πρακτικού εκλογής και της διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας εξεδόθη η ήδη προσβαλλόμενη με αρ. πρωτ. 19843/7020/10/03/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, με την οποία αυτή απορρίφθηκε, αφετέρου δε, κατ' εφαρμογή των άρθρ. 238 και 280 του ν. 3852/2010, έγινε ταυτόχρονα και έλεγχος νομιμότητας της εν λόγω απόφασης-πρακτικού του ως άνω Δημοτικού Συμβουλίου και εξεδόθη η με αρ. πρωτ. 20525/7374/10/03/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, με την οποία διαπιστώθηκε η νομιμότητα αυτής. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η προθεσμία του ενός μηνός που προβλέπει διάταξη του άρθρου 151 του Ν. 3463/2006, για να ασκηθεί εμπροθέσμως προσφυγή στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ιδίου νόμου, αρχίζει στις 11.3.2017 και λήγει στις 11.4.2017. Εφόσον όμως, η υπό κρίση από 20-3-2017 προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της ανωτέρω Ειδικής Επιτροπής στις 27-3-2017, με αριθ. πρωτ. 54/27-3-2017, αυτή ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Β) Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 64 του ως άνω ν. 3852/2010, που αφορά την εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου: “Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Ελεγκτή Νομιμότητας ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής”.
Στην προκειμένη υπόθεση κατά της ιδίας ως άνω απόφασης-πρακτικού εκλογής προεδρείου δημοτικού συμβουλίου Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, εκδόθηκαν, ως προαναφέρθηκε, οι ανωτέρω δύο (2) ήδη προσβαλλόμενες αποφάσεις της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, εκ των οποίων, η πρώτη, υπ' αριθ. πρωτ. 19843/7020/10-3-2017, εκδόθηκε κατόπιν ασκήσεως της από 7-3-2017 προσφυγής του Ιωάννη Τούντα, ήδη προσφεύγοντος, και η δεύτερη διαπιστωτική, υπ' αριθ. πρωτ. 20525/7374/10-3-2017 εκδόθηκε, κατόπιν ασκήσεως αυτεπαγγέλτου ελέγχου νομιμότητας, κατ' εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρ. 238 του ν. 3852/2010 και της ειδικής του άρθρ. 64 του ίδιου νόμου. Σημειωτέον δε ότι, η έκδοση διαπιστωτικής πράξης είναι κατά κανόνα υποχρεωτική για το διοικητικό όργανο και αναγκαία για την επέλευση νομικών συνεπειών στη συνέχεια (ΑΕΔ 16, 17/1985), ενώ, φέρει ως διοικητική πράξη το στοιχείο της εκτελεστότητας (ΣτΕ 1812, 3160/1983, 3189/1987), σε αντίθεση με τις βεβαιωτικές πράξεις που δεν έχουν χαρακτήρα διοικητικής πράξης και στερούνται εκτελεστότητας, (ίδ. σχετ. Επαμ. Σπηλιωτόπουλου, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι, Αθήνα 1991, παρ. 108, σελ. 111 επ.)
Με δεδομένο όμως ότι, η ως άνω ειδική διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 64 του ίδιου νόμου αναγνωρίζει την έκδοση μόνο μίας απόφασης από πλευράς Ελεγκτή Νομιμότητας, ήτοι, είτε κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου νομιμότητας των πρακτικών εκλογής, είτε κατόπιν ασκήσεως προσφυγής δημότη ενώπιόν του, είναι προφανές ότι, νομίμως εκδόθηκε μόνο η πρώτη εξ αυτών και ήδη συμπροσβαλλόμενη υπ' αριθ. 19843/7020/10/03/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, κατόπιν ασκήσεως της από 07-03-2017 προσφυγής του Ιωάννη Τούντα, κατά της διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.
Ως εκ τούτου η δεύτερη, και ήδη συμπροσβαλλόμενη υπ' αριθ. 20525/7374/10-3-2017 διαπιστωτική απόφαση της επίσης ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, στερείται δε, εκ των ανωτέρω λεχθέντων, αντικειμένου, και ως εκ τούτου καθίσταται μη νομίμως εκδοθείσα, με συνέπεια η υπό κρίση από 20-3-2017 προσφυγή του ανωτέρω, απαραδέκτως στρέφεται κατ' αυτής.
Κατά τα πάγια νομολογιακά πορίσματα, το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος, είναι προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής, πρέπει δε, να είναι προσωπικό, άμεσο (να συνδέει, δηλαδή, απευθείας τον προσφεύγοντα, με τη βλάβη που υφίσταται από την πράξη), ενεστός (και μάλιστα σε τρία χρονικά σημεία, δηλαδή, κατά τον χρόνο λήψεως της αποφάσεως, κατά τον χρόνο ασκήσεως της προσφυγής και κατά τον χρόνο συζητήσεως αυτής), η δε εκ της πράξεως βλάβη πρέπει να έχει επέλθει ή να είναι λογικά αναπόφευκτη (Ολ. ΣτΕ 1002/2007).
Περαιτέρω, γίνεται δεκτό, ότι δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη, αλλά απαιτείται, ιδιαίτερο και άμεσο έννομο συμφέρον η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η πράξη ή η απόφαση δεν απευθύνεται, ευθέως, προς τον προσφεύγοντα, μόνον, εφόσον δημιουργεί γι’ αυτόν συγκεκριμένες έννομες συνέπειες, από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των έννομων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο προσφεύγων (ΣτΕ 2717/2007, 1103/2005, 2989/2002, 493/1995, Ολ. ΣτΕ 2855, 2856/1985, Ολ. ΣτΕ 971/1998). Επίσης, τη βλάβη από την προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να την υφίσταται, προσωπικώς, ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι έτερο πρόσωπο, με το οποίο συνδέεται με ορισμένη σχέση (πρβλ. ΣτΕ 605/2008).
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω νομολογιακών δεδομένων, μόνη η ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου, ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ή μη κατά τη συνεδρίαση προς λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο αιρετό συλλογικό όργανο (δημοτικό συμβούλιο) δεν καθιδρύει άνευ ετέρου και δη, στο πλαίσιο της ασκήσεως των ex lege καθηκόντων του, έννομο συμφέρον προς άσκηση της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής (ΝΣΚ 484/2008). Τέλος, μόνη η επίκληση της ιδιότητας του επικεφαλής δημοτικής παράταξης ή εκείνης του δημοτικού συμβούλου δεν καθιδρύει, αυτοτελώς, έννομο συμφέρον, προς άσκηση των ειδικών διοικητικών προσφυγών, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 150 και 151 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (βλ. ΣτΕ 1103/2005, 2388/2005, Γνωμ. ΝΣΚ 484/2008).
Σύμφωνα δε, με τις περιπτ. α’ και γ’ του άρθρου 135 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ορίζεται ότι:
«Καταστατική θέση των αιρετών.
Τα αιρετά όργανα της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ως εκπρόσωποι τοπικών κοινωνιών, που εκλέγονται με άμεση ψηφοφορία, απεριόριστο το δικαίωμα της κατά συνείδηση γνώμης και ψήφου.
β)...γ) Μεριμνούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής Διοίκησης στους οργανισμούς όπου υπηρετούν, ενώ απέχουν υποχρεωτικά από τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων, που σχετίζονται άμεσα με τα ιδιωτικά τους συμφέροντα ή με τα συμφέροντα συγγενών τους, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος. δ)…».
Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν. 3463/2006:
« Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.
1.Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών».
Τα ανωτέρω επαναλαμβάνονται και στις παρ. 1 και 2 του νεότερου ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες: «Υποχρεώσεις συμβούλων. 1. Οι σύμβουλοι υποχρεούνται να συμμετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει εκλέξει το περιφερειακό συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση.».
Σε συνέχεια των ανωτέρω, έχει κριθεί με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι, έννομο συμφέρον ασκούν την αίτηση ενώπιον αυτού, οι δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, και οι οποίοι, σύμφωνα με το άρθρο 135 περίπτ. α’ και γ’ του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006, Α’ 114) είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για την τήρηση της νομιμότητας (πρβλ. ΣτΕ 60/2010, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΕΔΔΔΔ 2011/516, ΣτΕ 2081/2009, Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, ΔΔΙΚΗ 2010/977, ΣτΕ 3050/2006, ΣτΕ 3787/2001, ΣτΕ 3068/2001, ΣτΕ 3362/2000, ΣτΕ 2531/2000 και Conseil dEtat Γαλλίας, απόφαση της 24.5.1995, Ville de Meudon, Rec. Leb. σελ. 208).
Σύμφωνα δε με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκε ότι, δημοτικός σύμβουλος, υπό την ιδιότητά του ως δημοτικού συμβούλου, ο οποίος μειοψήφησε, με έννομο συμφέρον άσκησε την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 152 του ν. 3463/2006. Και τούτο διότι, κατά την προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 68 παρ. 2 του ν. 3852/2010, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο δημοτικός σύμβουλος μεριμνά για την εξυπηρέτηση του συμφέροντος των δημοτών όλης της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου (ΣτΕ 4602/2015, πρβλ. ΣτΕ 60/2010 επταμ., 2081/2009, 4027/2008, 2129/2006, 4121, 3787, 3068/2001 επταμ., 2531/2000).
Είναι προφανές ότι, ο ανωτέρω δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης, μειοψηφήσας υποψήφιος της πλειοψηφούσας παράταξης για τη θέση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος, δεν κωλύεται προς άσκηση της υπό κρίση προσφυγής, εφόσον αποδείξει τη συνδρομή προσωπικού, άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος, απεξαρτημένου από τις προειρημένες ιδιότητες.
Συνεπώς, ο ανωτέρω προσφεύγων με έννομο συμφέρον ασκεί την παρούσα προσφυγή, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 περίπτ. α’ και γ’ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), είναι εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας και μεριμνά στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων του για την τήρηση της νομιμότητας (ΣτΕ 2081/2009, 350/2006, 3787/2001, 3362/2000, 2531/2000), αιτείται δε, την ακύρωση των ως άνω αποφάσεων της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ, με τις οποίες επιβεβαιώνεται η νομιμότητα της υπ' αρ. 81/2017 απόφασης-πρακτικού εκλογής και της διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, λόγω του ότι στηρίχθηκε στην υπ' αριθ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρ. 64 του ν. 3852/2010.
Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από το σύνολο των εγγράφων στοιχείων του φακέλου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος συνήλθε σε συνεδρίαση την 5η Μαρτίου 2017 με θέμα την εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' αυτήν ελήφθη η υπ' αριθμ. 081/2017 απόφαση-πρακτικό , σύμφωνα με την οποία, από την πλειοψηφία προτάθηκε ως υποψήφια Πρόεδρος η κα Ζήση Μαρία του Ανδρέα που συγκέντρωσε έντεκα (11) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της πλειοψηφίας, υποψήφιος Αντιπρόεδρος ο κος Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη που συγκέντρωσε έξι (06) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της μείζονος μειοψηφίας και υποψήφια Γραμματέας η κα Ντελάκη Ευαγγελία του Νικήτα που συγκέντρωσε τέσσερις (04) ψήφους προτίμησης, ήτοι την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της ελάσσονος μειοψηφίας.
Τα ανωτέρω ονόματα ακολούθως ετέθησαν σε εκλογή στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 33 μέλη, προκειμένου να ψηφισθούν οι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τη διαδικασία της εκλογής εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Ζήση Μαρία, η οποία, είχε αναδειχθεί ως υποψηφία στην Β' μυστική ψηφοφορία της Α' φάσης και η οποία, στην Γ' ψηφοφορία της Β' φάσης συγκέντρωσε 12 σταυρούς προτίμησης, επί συνόλου 33 μελών, εκ των οποίων 32 ήταν παρόντες. Οι υπόλοιποι ψήφοι ήταν 15 λευκά ψηφοδέλτια και 5 άκυρα, που λογίζονται ως αρνητικοί ψήφοι, σύμφωνα και με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρ. 96 του ΚΔΚ, η οποία ορίζει ότι: “Αν κάποιο μέλος του συμβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι”.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 3852/2010:
1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, της έναρξης δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του μηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται...Στη συνεδρίαση αυτή,...., το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας...
 1. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου... Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγουμένου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία ασκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. 3...
 1. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίσθηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 1 και 2. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση. 5...6...7...8...”.
Από το περιεχόμενο της προαναφερθείσας διάταξης προκύπτει ότι η διαδικασία και ο τρόπος εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου περιγράφεται σε αυτήν λεπτομερώς, χωρίς να καταλείπονται αμφιβολίες.
Ειδικότερα, αφού κατ' αρχήν ορίζεται ότι ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας, στη συνέχεια περιγράφεται και ο τρόπος εκλογής τους, η οποία διενεργείται μεταξύ των μελών του συνδυασμού, κατά περίπτωση (πλειοψηφήσας συνδυασμός-πρόεδρος, μείζονα πλειοψηφία-αντιπρόεδρος, ελάσσονα μειοψηφία-γραμματέας).
Μετά την εκλογή των υποψηφίων προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα από τους συνδυασμούς τους, ακολουθεί η διενέργεια εκλογής από το σύνολο τώρα των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή των συμβούλων που εκλέχθηκαν από όλες τις δημοτικές παρατάξεις, για την ανάδειξη του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο κατά τα άνω προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου απαιτείται και στη δεύτερη ψηφοφορία (σε περίπτωση αποτυχίας της πρώτης), ενώ κατά την τρίτη ψηφοφορία (σε περίπτωση αποτυχίας και της δεύτερης) απαιτείται η ύπαρξη πλειοψηφίας επί των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.
Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν επιτευχθεί σε καμία από τις τρεις ψηφοφορίες εκλογή, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και η ψηφοφορία διενεργείται με την ίδια διαδικασία και τον ίδιο τρόπο. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί και πάλι εκλογή, θεωρείται πλέον ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.
Επί του μοναδικού προβαλλόμενου λόγου της υπό κρίση προσφυγής σύμφωνα με τον οποίο, η ήδη προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 19843/7020/10-3-2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ είναι παράνομη, διότι ερμήνευσε εσφαλμένα τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 64 ν. 3852/2010, θεωρώντας ότι η υποψήφια πρόεδρος του Δ.Σ. του εν λόγω Δήμου συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία που απαιτείται στην τρίτη ψηφοφορία, παρά το γεγονός ότι οι θετικές ψήφοι ήταν λιγότερες από τις αρνητικές, ερειδόμενη στην επικαλούμενη υπ’ αρ. 43/2014 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατηρητέα τα ακόλουθα:
Σύμφωνα δε με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η εγκύκλιος δεν είναι κανονιστική πράξη, γιατί παρά την πρακτική της σημασία δε θέτει, αλλά προϋποθέτει δίκαιο. Γι’ αυτό και η παράβασή της δεν είναι παράβαση δικαίου ενώπιον του Δικαστηρίου και δεν μπορεί να στηρίξει ακυρότητα (Π.Δ. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, β’ έκδοση, σελ. 59, εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, 1984). Συνεπώς δεν αποτελούν διοικητικές πράξεις οι «ερμηνευτικές εγκύκλιοι», οι οποίες επαναλαμβάνουν, σχολιάζουν και επεξηγούν τις διατάξεις των νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων και παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο εφαρμογής τους χωρίς να εισάγουν νέες ρυθμίσεις (ΣτΕ 700/1986, 3594/1987, 2779/1989, 641/1998, 1331-2/2000, 2962/2001, 17/2015, Επαμ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, 14η έκδοση, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 117). Πολλώ δε μάλλον δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με ρητές διατάξεις νόμου που ορίζουν διαφορετικά.
Η προσβαλλόμενη, ερειδόμενη στην υπ’ αριθμ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, παραβίασε ευθέως τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. 4 αυτού, όπου ορίζεται ρητά: «Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2».
Συνεπώς η ήδη προσβληθείσα απόφαση-πρακτικό του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση της 5-3-2017 σχετικά με την εκλογή μελών Προεδρείου στου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος για το διάστημα από 5-3-2017 έως 31-8-2019 είναι μη νόμιμη ως προς την εκλογή της υποψηφίας Προέδρου και τη μη επανάληψη της διαδικασίας για την εκλογή Προέδρου την Κυριακή 12-3-2017, αφού κατά την επανάληψη της ψηφοφορίας για 3η φορά καταμετρήθηκαν 12 σταυροί προτίμησης επί συνόλου 32 (παρόντων), που δεν αποτελεί την πλειοψηφία επί των παρόντων μελών και ως εκ τούτου μη νόμιμα δεν αποφασίσθηκε, λόγω μη επίτευξης εκλογής Προέδρου, η επανάληψη της συνεδρίασης την Κυριακή 12 Μαρτίου, όπως ρητώς άλλωστε επιτάσσει και η παρ. 4 του άρθρου 64 ν. 3852/2010.
Κατά συνέπεια έσφαλε σε αυτό το σημείο η ήδη προσβαλλόμενη υπ’ αρ. 19843/7020/10/03/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα ΓΓΑΔΑ που εφάρμοσε το ανωτέρω εδάφιο της εγκυκλίου, που όπως προαναφέρθηκε δεν θεσπίζει κανόνα δικαίου, και όχι το νόμο, ο οποίος σε κανένα σημείο του δεν θέτει ως πρόσθετη προϋπόθεση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου στην τρίτη ψηφοφορία της Β’ φάσης πέραν της συγκέντρωσης της πλειοψηφίας των παρόντων, την ύπαρξη θετικών ψήφων υπέρ του αναδειχθέντος στην Α’ φάση υποψηφίου, έστω και λιγότερων από τις αρνητικές, στις οποίες περιλαμβάνονται τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια (ίδετε σχετ. και 11ο Πρακτικό της 1-10-2010 συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρ. 152 ν. 3463/2006).
Επομένως ο ανωτέρω μοναδικός λόγος της ως άνω προσφυγής είναι νόμιμος, αληθής και βάσιμος.
Το μέλος της Επιτροπής κ .Ξυριδάκης έχει την άποψη ότι, παρόλο που η απόφαση του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής βασίστηκαν στην αριθμ. 43/2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ωστόσο αυτή δεν υπερβαίνει τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 και ειδικότερα του άρθρου 64 παρ. 4 αυτού.

Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή αποδέχεται, κατά την υπερισχύουσα ψήφο της Προέδρου και Εισηγήτριας κ. Παναγιώτας Παρασκευοπούλου, την υπό κρίση προσφυγή.

Η παρούσα απόφαση προσβάλλεται μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια κατ’ άρθρο 152 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. Κατόπιν αυτού λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό σύμφωνα με το νόμο.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

14 σχόλια :

 1. Σου το είχε τάξει η εφημερίδα αυτή πριν γίνεις ΔΗΜΑΡΧΟΣ Βλάκα ΜΑΡΚΟΥ του ΣΚ@ΤΟΥ,οτι θα σε τελειώσει αλλά εσύ,θέλεις να είσαι ανώτερος όλων και αυτοκτόνησες μην σε σκοτώσει η εφημερίδα. Ελπίζω πια να απαλλαχτούμε από εσένα που έφερες το ΚΕΛ και η απομάκρυνση της Μ.Ζήση,είναι λύτρωση,για όλους μας πια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. SHAME-turp-VERGOGNA-VERGÜENZA-HONTE-ΝΤΡΟΠΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από το σοβαρό στο γελοίο, η απόσταση είναι μικρή. Από το γελοίο όμως στο σοβαρό, η απόσταση είναι τεράστια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο Μουγκομαρκος,τώρα πλέον άρχοντας μαρκήσιος του σκ@του,ποτε δεν υπήρξε άνθρωπος,μόνο αχυράνθρωπος,παραδόπιστος.
  Αυτό το ΕΛΕΕΙΝΟ ανθρωποειδές,έφτασε τους θεσμούς να είναι ύβρις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΕΓΩ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΛΥΠΑΜΕ !! ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ!ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝ ΑΚΟΜΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ 5 ΣΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟ ΑΣ ΤΟΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ!!!ΑΣ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.. ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ!! ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΟΣ... ΚΡΙΜΑ ΕΙΝΑΙ!! ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΕΤΕ!!!!ΕΝΤΑΞΕΙ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΩΡΑ. ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ Ο ΘΕΙΟΣ ΤΟΥ Ο ΚΟΥΡΗΣ! ΝΑΙ. ΝΑΙ. Ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ.... Ε!ΚΑΛΟ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ!! ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ.ΟΛΟΙ ΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΓΑΜΠΡΟ ΤΟΥΣ??!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ15 Ιουνίου 2017 - 8:58 μ.μ.

   ΟΠΟΙΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΓΑΜΠΡΟ,ΓΛΥΤΩΣΑΝ Κ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ Κ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΓΑΜΟ Κ ΤΩΡΑ ΓΛΥΤΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΑΣΥΡΜΟ.
   ΔΕΝ ΚΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΑΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΤΕΜΠΕΛΗΣ,ΠΑΡΑΔΟΠΙΣΤΟΣ,ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ,ΚΑΚΟΣ Κ ΜΟΧΘΗΡΟΣ.ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΠΑΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ. ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΦΥΛΑΚΗ ΟΛΟ Κ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΘΑ ΤΟΝ ΧΩΣΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ.

   Διαγραφή
 6. Μάρκου πες αλεύρι! !!ο Τουντας σε γυρεύει! !!ΧΑ. Χα.χα.Α! ΡΈ κακομοιρη φουκαρα! !τι σου μελε να πάθεις! !!κρίμα και σε είχα για έξυπνο! !!ΧΑ. Χα.χα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Δεν φταιει μονο τουτος (ο δηνητράκης)
  φταιει και ο τοιουτος (ο λαλάκης)
  που τον έκανε αφέντη
  για τα γρόσια Γελεντη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ15 Ιουνίου 2017 - 9:06 μ.μ.

   ΜΟΝΟ Ο ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΦΤΑΙΕΙ.ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΩΣΕ Η ΚΑΜΠΟΥΡΑ,Ο ΛΑΛΑΚΗΣ Κ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΥΚΛΩΜΑ,ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟ.
   ΠΟΣΑ ΣΚΙΑΧΤΡΑ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ,ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ Κ ΜΟΛΙΣ ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΟ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΤΟΥΣ? ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΙΚΟ

   Διαγραφή
 8. ΤΕΛΙΚΑ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΟΥΝΤΑ
  ΣΚΙΩΔΗ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο !!!!
  ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΣΤΕ ΜΙΚΡΟΨΥΧΟΙ ΚΑΙ ΛΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι Α

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ16 Ιουνίου 2017 - 1:18 μ.μ.

  ΚΑΝΕΙΣ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ.
  Ο Α.ΤΟΥΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ,ΤΩΡΑ ΕΚΑΝΕ Κ ΤΟΝ Ι.ΤΟΥΝΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟ.
  Ο ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΑΝΤΑ ΜΗΤΣΟΤΙΠΟΤΑ Κ ΜΗΤΣΟΠΟΥΘΕΝΑ
  ΗΤΑΝ Κ ΤΩΡΑ ΕΓΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ Κ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΧΑΣΕ Κ ΤΟ ΜΗΤΣΟΣ.ΑΔΕΙΟ ΝΤΑΝΕΚΕΔΑΚΙ ΝΑ ΚΛΩΤΑΝΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΙΤΙΡΙΚΑΔΕΣ ΗΤΑΝΕ Κ ΑΠΛΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕ.
  ΕΓΩ ΣΧΟΛΙΑΖΩΚ ΧΛΕΥΑΖΩ ΕΠΩΝΥΜΑ.ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΚΑΚΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτόν τον καιρό ένας είναι ο Τουντας ...Ο Ι.Τουντας...αύριο θα δούμε! !!! Δημητρακη πες αλεύρι Ο Γιαννάκης σε γυρεύει! !!!ΧΑ ΧΑ ΧΑ. ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. .αλλά εγώ επειδή έχω μια ηλικία! !Σας λέω ότι τέτοιο ρεζιλικι για "ΔΗΜΑΡΧΟ"Δεν έχει ματαγινει σε όλα τα ΜΕΣΟΓΕΙΑ απ'αρχής θεσμού! !!Εκλογής. .ΠΡΟΈΔΡΟΥ Δ.Σ.ΠΡΟΈΔΡΟΥ Προτείνωμενού απο"ΔΗΜΑΡΧΟ" ΑΊΣΧΟΣ ΤΟΥ! !!! ΤΙ ΆΛΛΟ! !! ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΒΛΈΠΩ ΠΆΝΤΩΣ, ΕΊΝΑΙ ΌΤΙ ΠΛΈΟΝ ΑΛΛΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΈΧΕΙ ΤΟ ΠΆΝΩ ΧΈΡΙ ΣΤΟΝ ΔΉΜΟ! !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Μανώλης Ιωάννου16 Ιουνίου 2017 - 9:45 μ.μ.

  Το ανθρώπινο απόβλητο Δ.Μάρκου,ποτέ δεν υπήρξε αυτόνομο άτομο.Ήτανε η μικρή μαϊμού με ροζ φουστανάκι κ λουράκι του Α.ΤΟΥΝΤΑ κ ΣΤΑΜΟΥ,αλλά μόνο σε ιδιωτικές παραστάσεις,έξω έκανε τον Δήμαρχο.τώρα ο Ι.ΤΟΥΝΤΑΣ το τελείωσε το πανηγύρι τους,τον έριξε στα τέσσερα σαν κανονικό οικόσιτο ζωάκι με την ροζ φουστανάκι κ τον σέρνει σε όλο τον Δήμο να δώσει παραστάσεις τυφλής υποταγής,με κορυφαίο γεγονός την Κυριακή να πάει στο Δ.Συμβούλιο,να τον διατάξει ο Ι.ΤΟΥΝΤΑΣ να γυρίσει να δείξει τα οπίσθια της σαν καλή μαϊμού πανηγυριού,αν το κάνει καλά θα της δώσει κ παγωτό σαν επιβράβευση.Αυτη είναι η μαϊμού Δ.ΜΑΡΚΟΥ κ αυτό είναι μόνο η αρχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Google+