Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 03.08.2018 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 16/2018
ΣΠΑΤΑ: 30/07/2018
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 21672
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Παρασκευή 03 Αυγούστου 2018 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης περί Συγκρότησης Επιτροπής Συντονισμού Εργασιών & κατάρτισης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
 2. Ενημέρωση & λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό του Προέδρου & αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που θα απασχοληθούν για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ειδικοτήτων προσωπικού που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου μέχρι ένα (1) έτος.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2018, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.369/2018).
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της υπ΄αριθμ.πρωτ.15467/1-6-2018 σύμβασης για τις υπηρεσίες Ναυαγοσωστών.
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της σύμβασης για την υπηρεσία «Συντήρηση & Καθαρισμός Φρεατίων & Δικτύου Αγωγού Ομβρίων».
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση, Καθαρισμός & Στεγάνωση Δεξαμενών Ύδρευσης».
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κλαδεύσεις Επικίνδυνων Δέντρων - Συντήρηση Πρασίνου».
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Παραλιών Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος».
 11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συλλογή & Απομάκρυνση Μπαζών».
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών (α΄μέρος) 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών (β΄μέρος) 7ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2018.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων λόγω αποστολής σε λανθασμένη διεύθυνση.
 15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους, σχετικά με τέλη παράτασης ταφής (Π.Ο.Ε.) Κοιμητηρίου Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορθής επανάληψης της υπ΄αριθμ.409/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί έγκρισης επιστροφής ποσού 132,34€ στην ΑΔΑΜ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος».
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φύτρος Αντώνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου