Κυριακή, 6 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 08.08.2017 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

email

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20/2017
ΣΠΑΤΑ: 04-08-2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 25578


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βασ. Παύλου και Φλέμινγκ στα Σπάτα, την Τρίτη 08 Αυγούστου 2017 & ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για εκλογή δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο. -ΠΕΡΙ ΕΚΛΟΓΗΣ 2 ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.ΜΕΙΟΨΗΦ.-ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ
 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.---/2017). -ΠΕΡΙ 5ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Π.Υ. & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Π.Ε. ΕΤΟΥΣ 2017
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2017, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.343/2017). -Η 343_2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Η 343_2017_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_ΑΔΑ_78ΓΙΩ1Χ-7ΔΓ
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ. Ιωάννη Παραρά Α.Μ.21501 Δ.Σ.Α., προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά με την υπόθεση του έργου «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Σπάτων» (αρ.απόφ.Ο.Ε.342/2017). -Η 342_2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Η 342_2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΑ_Ω2Ο6Ω1Χ-Τ6Υ
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Κ.Χ.603 Π.Ε. 1-2 της Δημ. Ενότητας Αρτέμιδος (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.044/2017).  -Η 044_2017_ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ._ΑΔΑ_6Β5ΨΩ1Χ-Α90
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ΄αριθμ.043/2017 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. περί εξέτασης των ενστάσεων στα Ο.Τ.630-631 των Π.Ε.1-2 της Δ.Ε. Αρτέμιδος. -Η 043_2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. ΑΔΑ_ΩΡΨΓΩ1Χ-ΑΜ9
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης άδειας 38 παραστάσεων από 18/8 έως 4/09/2017 για το συγκρότημα – πολυθέαμα MUNDIAL (καλλιτεχνική παράσταση πολιτιστικού περιεχομένου με ακροβάτες ισορροπιστές – κλόουν – μάγους), επί της Λεωφ. Αρτέμιδος στο Ο.Τ.74 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.---/2017). -ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΑΠΟΦ.27_2017 Δ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑΣ)
 8. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης στοχοθεσίας 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.57/2017). -ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ 57 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ 2107 - ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε.5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». -ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ.Γ391-392 ΣΤΗΝ ΠΕ5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-2ος ΑΠΕ  - ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 2ου ΑΠΕ_ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ.Γ391-392 ΣΤΗΝ ΠΕ5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΤΕΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου ΑΠΕ -
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. Γ391-392 ΣΤΗΝ Π.Ε.5 ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ». -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ - ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ.Γ391-392 Π.Ε.5 Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
 11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». -ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.ΕΡΓΟΥ ΟΛΟΚΛ.ΠΑΡΕΜΒ.ΚΤΙΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤ.ΔΗΜΟΥ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡ. ΕΠΙΤΡ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΟΛΟΚΛ. ΠΑΡΕΜΒ. ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΡ. ΕΠΙΤΡ.  ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΟΛΟΚΛ. ΠΑΡΕΜΒ. ΕΞΟΙΚ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή και Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δημοτικής Ενότητας Σπάτων». -ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΩΣ. & ΟΡΙΣΤ. ΚΑΤΑΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤ.Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ. ΚΑΤΑΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΤΑΣΚ ΣΥΝΤ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤ.Δ.Ε.ΣΠΑΤΩΝ
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες εκτύπωσης & τοποθέτησης πινακίδων ονοματοδοσίας οδών στην Δ.Ε. Αρτέμιδος». ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠ. & ΤΟΠΟΘΕΤ. ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔ. ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΟΡΙΣΤ. ΠΑΡΑΛ. ΥΠΗΡΕΣ. ΕΡΓ. ΕΚΤΥΠ. & ΤΟΠΟΘ. ΠΙΝΑΚ. ΟΝΟΜΑΤ. ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε.ΑΡΤΕΜ. - ΠΡΩΤ.ΟΡΙΣΤ.ΠΑΡΑΛ.
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».  -ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛ. ΣΥΝΤΗΡ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤ. ΔΗΜΟΤ. ΚΑΤΑΣΤ. & ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΣΥΝΤ. ΚΛΙΜΑΤ. ΜΟΝΑΔΩΝ
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης δαπάνης για τη χορήγηση Χρηματικού Βοηθήματος σε κατοίκους του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006. ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη προσαυξήσεων επί κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24854/28-07-2017). -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_24854_28-07-2017
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη προσαυξήσεων επί κεφαλαίου βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24255/24-07-2017). - ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ_24255_24-07-2017
 18. 18. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση (αρ.πρωτ.24267/24-07-2017). ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ EFG EUROBANK ERGASIA 24267_24-07-2017
 19. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση (αρ.πρωτ.24254/24-07-2017). -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ & ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΣΕΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ_24254_24-07-2017
 20. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24258/24-07-2017).  -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_24258_24-07-2017
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο κλήσεων Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24270/24-07-2017).  -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ._24270_24-07-2017
 22. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο Τελών Καθαριότητας Κοιμητηρίου Δ.Ε. Σπάτων (αρ.πρωτ.24853/28-07-2017). -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΠΑΝΑΒΕΒ. ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΚΕΡΤΖΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤ_24853_28-07-2017
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής ή μη περί βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικό κατάλογο Τάφου Τριετούς Χρήσεως Δ.Ε. Σπάτων (αρ.πρωτ.24273/24-07-2017). -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦHΣ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ_24273_24-07-2017
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης απαλλαγής ή μη υπόχρεου από τέλη τριετούς ταφής, λόγω οικονομικής αδυναμίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Κ.Δ.Κ. (αρ.πρωτ.24280/24-07-2017). -ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΕΛΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ_24280_24-07-2017
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής των οφειλών της εταιρίας ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και επαναβεβαίωση αυτών στην εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, σύμφωνα με το διατακτικό της αρ.8/16-01-2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΛ.ΥΠΕΡ.ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
 26. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης της υπ΄αριθμ.95/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης περί μείωσης ή μη του μηνιαίου καταβαλλόμενου Μισθώματος σε ποσοστό 20% και με διάρκεια αυτής μέχρι ενός (1) έτους. -ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ_ΑΡΙΘΜ.95_2016 ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ._24275_24-07-2017
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής του ΝΤΑΓΙΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. Σπάτων. -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Ν.4315 ΝΤΑΓΙΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 28. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής του ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. Σπάτων. ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣTON N.4315 ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 29. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής της οφειλέτιδος ΓΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. Σπάτων. -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕBAΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Ν.4315 ΓΚΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
 30. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής του οφειλέτη ΡΕΝΤΖΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. Σπάτων. -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣTON N.4315 ΡΕΝΤΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
 31. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής του οφειλέτη ΓΚΙΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τον 671/2015 Χρηματικό καταλόγου που αφορά χρέωση από Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.3 στην Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. -ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΣTON N.4315 ΓΚΙΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 32. Λήψη απόφασης έγκρισης Α) απαλλαγής ή μη οφειλής του Σ.Α. ολόκληρης ή εν μέρει, που αφορά άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου – Τέλη χρήσης καντίνας και Β) διαγραφής της οφειλής ολόκληρης η εν μέρει του Σ.Α. από τον 577/2017 Χρηματικό κατάλογο που αφορά άδεια Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου – Τέλη χρήσης καντίνας. -ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Σ.Α. 25052_31-07-2017
 33. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων από Εισφορά σε χρήμα επ΄ονόματι των ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΓΚΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΟΥ (νόμιμοι κληρονόμοι ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΠ ΌΝΟΜΑΤΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΓΚΟΥ και ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΟΥ
 34. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24855/28-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΚΟΛΟΝΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 35. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24250/24-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΖΟΡΖΟΒΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ_24250_24-07-2017
 36. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβαση Κ.Ο.Κ. (αρ.πρωτ.24268/24-07-2017). ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΟΥ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΟΚ ΓΟΥΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ_24268_24-07-2017
 37. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24233/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_24233_21-07-2017
 38. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24222/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΒΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧ._24222_21-07-2017
 39. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24232/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_24232_21-07-2017
 40. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24229/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΗΤΣΙΑΡΑ ΜΑΙΡΗ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝ._24229_21-07-2017
 41. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24219/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕΘΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ._24219_21-07-2017
 42. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24225/21-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΕΛΕΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ_24225_21-07-2017
 43. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος σε δικαιούχους (αρ.πρωτ.24713/27-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΡΡΕ ΜΑΡΙΑ ΨΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ_24713_27-07-2017
 44. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσών ως αχρεωσθήτως εισπραχθέντων (αρ.πρωτ.25479/03-07-2017). -ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ_25479_03-07-2017
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φύτρος Αντώνιος

5 σχόλια :

 1. ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΚΑΙ ΠΕΡΝΑ ΣΤΑ Δ.Σ. 50 ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ. ΙΣΩΣ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΚΑΝΕΙ 7-8 Δ.Σ. ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΤΙ ΠΡΟΛΑΒΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΧΤΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΟ 12 ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΓΥΜΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ.
  ΕΓΩ ΤΟ ΖΩ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΦΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ.
   ΣΤΟ 12 ΘΕΜΑ ΕΦΑΓΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΑΠΛΑ Κ ΩΡΑΙΑ.ΡΩΤΗΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Κ ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΤΙΣ ΜΠΑΛΩΣΕΙ ΣΕ 4 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 17.000€. ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΙΣΟΒΙΑ Η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ? Κ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ ΤΡΕΛΟΣ Κ ΜΑΝΙΑΚΟΣ?

   Διαγραφή
 3. Ο δήμαρχος Δ.Μάρκου είναι κοινός γνωστός μου αλλά και με κάποιον φίλο μου εκλεγμένο με την Ν.Εποχή.Τον ρωτάω επίμονα τι πράμα είναι αυτός ο Μητσος? Μέχρι τώρα απόφευγε με απαντήσεις του τύπου καλό παιδί,δεν ξέρει.λίγο αργόστροφος.
  Τώρα που μαζευτήκαμε πάλι,μετά τα όργια με το ποιος θα γίνει Αντιδήμαρχος κλπ. μου το έσκασε το μυστικό. Άντε ρε όπως τα γράφουν είναι και ακόμα χειρότερα μου λέει,τι χειρότερα? ρεσυ του λέω υπάρχουν χειρότερα? Υπάρχουν μου κάνει,λεγε να μάθω. Είναι τόσο βλάκας,που τον λένε αρχηγό συμμορίας και το θεωρεί τιμή του και καμάρι του.Μετα τα τελευταία επεισόδια με την χοντρή την συριζαια που μας έφερε να μας την βάλει καπέλο,μας έχωσε τον σουβλατζη και μας έβαλε να διώξουμε τον Γιάννη,εγω θα στείλω στην εφημερίδα,τα πρακτικά απο της συνεδριάσεις,να δει πραγματικά ο κόσμος,τι γίνεται και ποιοι είναι τα πραγματικά λαμογια,οτι και να πω δεν θα με πιστέψουν.Μου έδωσε μερικά πρακτικά να δω και εγώ αν αξίζουν τίποτα. όλοι οι μαφία είναι από την Λιουτσα και δυο τρις απο τα Σπατα,σε κάποια κοματια που διάβασα,ο εκαβιτης και η χοντρή μπακαλισα χολή να κλείσουν την εφημερίδα για να μην γράφετε εσείς τα σχόλια και τους ξεσκεπάζεται,γιατί την εφημερίδα την διαβάζω πολλά χρόνια και ποτέ δεν έχει πάρει θέση επίσημα.Εναντίον του Χ.Μαρκου,Εναντίον κ του Δ.Μαρκου,με τον ίδιο τρόπο,βαζει τα γεγονότα ξερά και μετά μπαινετ εσείς και εγώ τώρα πια και γράφουμε σχόλια.Τον εκαβιτη και την μαπακαλισα και πολλούς τους βοήθησε να εκλεγούν
  ΤΩΡΑ γιατί θέλουν δικαστήρια,γιατί τους έπιασε να κλέβουν και να κλείσει η εφημερίδα αυτό δεν αλλάζει και αμα κλείσουν αυτήν θα βγει άλλη και μπορεί να είναι ακόμα πιο σκληρή.
  Όταν τα στείλει ο δικός μου και διαβάσετε τότε δεν ξέρω πιος απο αυτούς θα ξαναβγεί να περπατήσει στους δρόμους.και αυτός ο Ποθουλακης τι βλάκας με αυτό το θέμα τα προσωπικά στοιχειά πρέπει να είναι δημοσιά για να ξέρουμε πιος και γιατί ζητάει βοήθεια γιατί ένας είναι ήδη απατεώνας,θέλει βοήθεια έχει περιουσία γραμμένη σε άλλα ονόματα και περπαταη εξω απο την περιοχή ακριβό αυτοκίνητο,να μην ζητούσε να μην το μαθαίναμε,το έγραψε η εφημερίδα τον άρπαξε το ΣΔΟΕ και που σε πονά και που σφάζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Το πρώτο Δικαστικό πακέτο έφυγε,για τον Δ.Μαρκου είναι θέμα ημερων πια να μπλέξει σε αυτό που δημιούργησε.
  Καλα Ισόβια Μαιμουδο Δήμαρχε και αν δεν τα καταφέρεις με την πρωτη,εχεις πολλές ευκαιρίες.ΗΛΙΘΙΕ,ΒΛΑΚΑ.
  Αυτοί οι κακομοίρηδες οι σουβλατζήδες, τα Δασκαλκια, το γιατρουδάκι που είναι Πολιτικος,να δω πως θα τα βγάλουν πέρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Google+