Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 01.11.2016 - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 23/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...32584.../27-10-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 01 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Εκλογή τακτικού μέλους Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (από παρατάξεις μειοψηφίας).
 3. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ.πρωτ.25861/1-9-2016 ένστασης της Σύμπραξης της εταιρείας “ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ” και του Κω/νου Σαλμά Τοπ. Μηχανικού κατά της με αριθμό πρωτ.21611/13-7-2016 πράξης της Δ.Υ της μελέτης “Πράξη Εφαρμογής Έντεκα Πολεοδομικών Ενοτήτων Περιοχών Ανάπτυξης του Δήμου Αρτέμιδος”. (ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΩΝ ΜΕΛΕΤΑΙ ΑΤΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ)
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2017 του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΈΡΓΩΝ ΈΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ., ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2017)
 5. Λήψη απόφασης περί οικειοθελούς παράδοσης αυθαιρέτων κατασκευών στην Παραλία Αρτέμιδος της Δ.Ε. Αρτέμιδος, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ.αρ.2323/12.4.2010 κλήση για κατεδάφιση του Δασαρχείου Πεντέλης, προκειμένου να απαλλαγεί ο Δήμος της επιβληθείσας ειδικής αποζημίωσης ποσού 11.980.254,96 Ευρώ ως και κάθε μελλοντικής.
 6. Λήψη απόφασης για άρση της παύσης καταβολής αποζημίωσης επικειμένων στα επιχειρηματικά πάρκα «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ - ΒΟΥΛΙΑ - ΠΡΟΚΑΛΛΗΣΙ» & «ΓΙΑΛΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ» στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων (Λούτσας). (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜ. ΣΤΑ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΑ)
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2016, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.404/2016). (Η 404-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»”. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ. Ο ΞΕΝΟΦΩΝ)
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποίησης των υπ’ αριθμ.067&101/2016 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών - υπηρεσιών και λοιπών επιτροπών μετά την ισχύ του Ν.4412/2016. (ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 067&101-2016 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΕΡΓΑΣ.)
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης επικαιροποίησης της υπ’αριθμ.376/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απευθείας εξαγοράς ακινήτου που αποτελεί τμήμα Κ.Χ. στο Ο.Τ.30 της Δ.Ε. Σπάτων. (ΠΕΡΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 376-2015 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.)
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης αποδοχής ή μη αίτησης σπουδάστριας για Πρακτική Άσκηση στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος. (ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Η ΜΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡ. ΓΙΑ ΠΡΑΚΤ. ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ Δ-ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΟΛ. ΔΗΜΟΥ)
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατασκευής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ & ΗΡΩΩΝ - Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ’αριθμ.106/2016 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΞΕΝΟΦ.&ΗΡΩΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΦΙΔΡ.Β.ΠΑΥΛΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ)
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης ανάκλησης της υπ’αριθμ.353/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμων οφειλών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. επ΄ονόματι ΧΟΡΤΗ ΜΑΡΙΑ. (ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.353_2016 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛ.)
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΙΑΩΣ από τον 847/2014 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούν ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και επαναβεβαίωση της οφειλής στην υπόχρεη ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
 15. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.304/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης των πρακτικών 8ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 304 ΤΟΥ 2016 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒ.)
 16. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’αριθμ.333/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής οφειλής των: 1)ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και 2) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τους 96/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014. (ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 333 ΤΟΥ 2016 ΑΠΟΦ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.)
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής της ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τον 671/2015 Χρηματικό κατάλογο που αφορά την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.3 στην Δ.Ε. Αρτέμιδος και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛ.)
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου