Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Μητέρες ανήλικων: Συνταξιοδότηση "παλαιών" και "νέων" ασφαλισμένων

Μετά τη θέσπιση των νόμων 3863/2010, 3865/2010 και 4093/2012 τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις που αφορούν στη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων, πλην όμως οι
ως άνω νόμοι αφενός δεν επηρεάζουν τις μητέρες, που είχαν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31η-12-2010, αφετέρου προβλέπουν για τις καλυπτόμενες περιπτώσεις σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας μέχρι την 31η-12-2012, όπου πλέον οι μητέρες ανηλίκων, οι οποίες δε θα έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, αντιμετωπίζονται με τις κοινές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για όλους, ανεξαιρέτως φύλου.
Ειδικότερα, οι αλλαγές που επήλθαν στα βασικότερα ταμεία ασφάλισης είναι οι ακόλουθες:

 1. ΙΚΑ
Στο ΙΚΑ προβλέπονται ευνοϊκές διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, οι οποίες αφορούν ένα μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή:
όσες μητέρες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το 2012, που πλέον εξισώνονται συνταξιοδοτικά τόσο με τις υπόλοιπες γυναίκες όσο και με τους άνδρες. Συγκεκριμένα, κρίσιμο είναι εάν μέχρι την ημερομηνία της ενηλικίωσης του νεότερου τέκνου η μητέρα είχε τουλάχιστον 5.500 ένσημα (ήτοι 18,5 έτη πλήρους ασφάλισης).
Έτσι, για τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει μέχρι 31/12/2010 τα 5.500 ένσημα έχοντας παράλληλα ανήλικο παιδί, διατηρείται το νομοθετικό καθεστώς, που ίσχυε προ του ανατρεπτικού νόμου 3863/2010 βάσει του οποίου η μητέρα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στο 50ο έτος με μειωμένη σύνταξη ή στο 55ο έτος με πλήρη σύνταξη. Η μείωση αντιστοιχεί σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του 55ου έτους (6% για κάθε έτος).
Αντίθετα, για όσες μητέρες δεν είχαν τις ως άνω προϋποθέσεις μέχρι 31/12/2010 αλλά τις συμπληρώνουν σε μεταγενέστερο χρόνο, κρίσιμο είναι το έτος συμπλήρωσης αυτών για να προσδιοριστεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους. Έτσι, για εκείνες ισχύουν οι παρακάτω πίνακες:
Α) Έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992
ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 2011  5.500  57  52
 2012  5.500  60  55
 2013  5.500 ή 4.500  67  62
Β) Έναρξη ασφάλισης από 1/1/1993
 ΕΤΟΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ   ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 2011  6.000  55  50
 2012  6.000  55  50
 2013  6.000 ή 4.500  67  62
Τονίζεται, ότι κρίσιμο είναι το έτος συμπλήρωσης των 5.500 ενσήμων και ότι κατά το έτος αυτό πρέπει να συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού (με την ημερομηνία ενηλικίωσης), ανεξάρτητα εάν η γυναίκα κατά το ίδιο έτος έχει συμπληρώσει ή όχι το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης μπορεί να συμπληρωθεί και με τη χρήση πλασματικών ετών, εκτός αυτού του χρόνου παιδιών. Η χρήση πλασματικών ετών δύναται να δράσει και αναδρομικά όχι όμως προ της 1/1/2011.
Για παράδειγμα, μια μητέρα ασφαλισμένη προ της 1/1/1993 που έχει μέχρι 31.12.2012 συνολικά 5.300 ένσημα, μπορεί εξαγοράζοντας 2 έτη από το χρόνο σπουδών της να φτάσει τα 5.500 ένσημα, άρα λογίζεται ότι στις 31/12/2011 είχε 5.500 ένσημα και θα μπορέσει να αποχωρήσει στο 57ο έτος της με πλήρη σύνταξη ή στο 52ο με μειωμένη.
Για τις ασφαλισμένες μητέρες μετά την 1/1/1993, δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 3996/2011, εκτός από τον πλασματικό χρόνο της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, για τη συμπλήρωση των 6.000 ημερών εργασίας, δίνεται μόνο μετά την 1/1/2013 για να λάβουν πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και μειωμένη με τη συμπλήρωση του 62ου και εφόσον κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση το παιδί δεν έχει ενηλικιωθεί.

2. Πρώην Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ - Τραπεζών)
Στα πρώην ειδικά ταμεία που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ, διατηρούνται οι καταστατικές τους διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων  (ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΕΤΕ κ.α.) καθώς και στο ΕΤΑΠ- ΜΜΕ εφαρμόζονται επικουρικά οι ως άνω διατάξεις του ΙΚΑ, σε όσες μητέρες δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ως μητέρων ανηλίκων από τις επιμέρους διατάξεις του εκάστοτε ειδικού ταμείου.
Για παράδειγμα, γυναίκα ασφαλισμένη στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, (πρώην ΤΣΕΥΠ) που σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έπρεπε να έχει 20 έτη ασφάλισης μέχρι το 2010 για να λάβει πλήρη σύνταξη στο 50ο έτος, μπορεί έχοντας 18,5 έτη πλήρους ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 (5.500 ένσημα) να λάβει μειωμένη σύνταξη στο 50ο της έτος.

3. ΟΑΕΕ
Στον ΟΑΕΕ αντίστοιχη μεταβατική ευνοϊκή διάταξη ισχύει μόνο για τις νέες ασφαλισμένες, δηλαδή για όσες ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.1993, η οποία προβλέπει ότι ανάλογα με το έτος συμπλήρωσης των 20 ετών ασφάλισης και εφόσον συντρέχει η ανηλικότητα του παιδιού, η μητέρα ανηλίκου θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως ακολούθως:
ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΗΛΙΚΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 2011  20  55  50
 2012  20  55  50
 2013  20  67  62
Τα 20 έτη ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν και με τη χρήση πλασματικού χρόνου, εκτός αυτού του χρόνου παιδιών.
3. ΔΗΜΟΣΙΟ
Στο Δημόσιο προβλέπονται επίσης ευνοϊκές διατάξεις για τις μητέρες ανηλίκων, οι οποίες καλύπτουν τις υπαλλήλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και 31/12/2012, με κρίσιμο το έτος συμπλήρωσης των 25 ετών ασφάλισης. Βάσει του προϊσχύοντος νόμου, η μητέρα που είχε ανήλικο ( μέχρι το έτος και όχι την ημερομηνία ενηλικίωσης)  κατά τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης, δικαιούνταν πλήρους συντάξεως στο 50ο της έτος. Για όσες υπαλλήλους δεν πληρούσαν την ανωτέρω προϋπόθεση μέχρι 31/12/2010, ισχύουν οι ν.3865/2010 και 4093/2012 που αυξάναουν σταδιακά το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ως εξής:
ΕΤΟΣ  ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 2011  25  52
 2012  25  55
 2013  25 ή 15  67
Και στο Δημόσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πλασματικοί χρόνοι για τη συμπλήρωση των 25 ετών ασφάλισης, χωρίς μάλιστα τον περιορισμό που ισχύει στο ΙΚΑ (για τον πλασματικό χρόνο παιδιών).
Μάλιστα αδώ, μπορούν να κάνουν χρήση των ως άνω μεταβατικών διατάξεων και οι πατέρες ανηλίκων, ακόμα και αν τις χρησιμοποιήσουν και οι μητέρες σύζυγοί τους μόνο όμως στην περίπτωση που οι ίδιοι δεν είχαν συμπληρώσει συνολικά (ιδιωτκό, επί συμβάσει και δημόσιο τομέα) 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010.

forologikanea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου